datasheet
超过460,000+ 应用技术资源下载
zip

MSP430F149串口接收程序

  • 1星
  • 日期: 2015-08-09
  • 大小: 14.75KB
  • 所需积分:2分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • 分享
  • free评论
标签: msp430串口接收

通过该程序可以使用单片机接收来自蓝牙的命令,实现远程控制

更多简介内容

评论

下载专区


TI最新应用解决方案

工业电子 汽车电子

$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })