datasheet
超过460,000+ 应用技术资源下载
rar

12864四级菜单

  • 1星
  • 日期: 2019-07-11
  • 大小: 91.85KB
  • 所需积分:2分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • 分享
  • free评论
标签: 12864四级菜单仿真

51单片机在12864实现四级菜单的功能,带仿真

更多简介内容

评论

下载专区


TI最新应用解决方案

工业电子 汽车电子 个人电子
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })