datasheet
超过460,000+ 应用技术资源下载
pdf

ATMEGA8A.PDF

  • 1星
  • 日期: 2015-06-20
  • 大小: 187.25KB
  • 所需积分:10分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • 分享
  • free评论
标签: ATMEGA8A PDF

ATMEGA8A.PDF 

Ú»¿¬«®»- ‹ Ø·¹¸ó°»®º±®³¿²½»ô Ô±©ó°±©»® ßÊÎr èó¾·¬ Ó·½®±½±²¬®±´´»® Ÿ ß¼ª¿²½»¼ Î×ÍÝ ß®½¸·¬»½¬«®» Š ïíð б©»®º«´ ײ-¬®«½¬·±²- Š Ó±-¬ Í·²¹´»ó½´±½µ ݧ½´» Û¨»½«¬·±² Š íî ¨ è Ù»²»®¿´ Ы®°±-» ɱ®µ·²¹ λ¹·-¬»®Š Ú«´´§ ͬ¿¬·½ Ñ°»®¿¬·±² Š Ë° ¬± ïê Ó×ÐÍ Ì¸®±«¹¸°«¬ ¿¬ ïê Óئ Š Ѳ󽸷° î󽧽´» Ó«´¬·°´·»® Ÿ Ø·¹¸ Û²¼«®¿²½» Ò±²óª±´¿¬·´» Ó»³±®§ -»¹³»²¬Š èÕ Þ§¬»- ±º ײóͧ-¬»³ Í»´ºó°®±¹®¿³³¿¾´» Ú´¿-¸ °®±¹®¿³ ³»³±®§ Š ëïî Þ§¬»- ÛÛÐÎÑÓ Š ïÕ Þ§¬» ײ¬»®²¿´ ÍÎßÓ Š É®·¬»ñÛ®¿-» ݧ½´»-æ ïðôððð Ú´¿-¸ñïððôððð ÛÛÐÎÑÓ Š Ü¿¬¿ ®»¬»²¬·±²æ î𠧻¿®- ¿¬ èëpÝñïð𠧻¿®- ¿¬ îëpÝøï÷ Š Ñ°¬·±²¿´ Þ±±¬ ݱ¼» Í»½¬·±² ©·¬¸ ײ¼»°»²¼»²¬ Ô±½µ Þ·¬- Ÿ ײóͧ-¬»³ Ю±¹®¿³³·²¹ ¾§ Ѳ󽸷° Þ±±¬ Ю±¹®¿³ Ÿ Ì®«» λ¿¼óɸ·´»óÉ®·¬» Ñ°»®¿¬·±² Š Ю±¹®¿³³·²¹ Ô±½µ º±® ͱº¬©¿®» Í»½«®·¬§ Ÿ л®·°¸»®¿´ Ú»¿¬«®»Š Ì©± èó¾·¬ Ì·³»®ñݱ«²¬»®- ©·¬¸ Í»°¿®¿¬» Ю»-½¿´»®ô ±²» ݱ³°¿®» Ó±¼» Š Ѳ» ïêó¾·¬ Ì·³»®ñݱ«²¬»® ©·¬¸ Í»°¿®¿¬» Ю»-½¿´»®ô ݱ³°¿®» Ó±¼»ô ¿²¼ Ý¿°¬«®» Ó±¼» Š λ¿´ Ì·³» ݱ«²¬»® ©·¬¸ Í»°¿®¿¬» Ñ-½·´´¿¬±® Š ̸®»» ÐÉÓ Ý¸¿²²»´Š è󽸿²²»´ ßÜÝ ·² ÌÏÚÐ ¿²¼ ÏÚÒñÓÔÚ °¿½µ¿¹» Ÿ Û·¹¸¬ ݸ¿²²»´- ïðó¾·¬ ß½½«®¿½§ Š ê󽸿²²»´ ßÜÝ ·² ÐÜ×Ð °¿½µ¿¹» Ÿ Í·¨ ݸ¿²²»´- ïðó¾·¬ ß½½«®¿½§ Š Þ§¬»ó±®·»²¬»¼ Ì©±ó©·®» Í»®·¿´ ײ¬»®º¿½» Š Ю±¹®¿³³¿¾´» Í»®·¿´ ËÍßÎÌ Š Ó¿-¬»®ñÍ´¿ª» ÍÐ× Í»®·¿´ ײ¬»®º¿½» Š Ю±¹®¿³³¿¾´» É¿¬½¸¼±¹ Ì·³»® ©·¬¸ Í»°¿®¿¬» Ѳ󽸷° Ñ-½·´´¿¬±® Š Ѳ󽸷° ß²¿´±¹ ݱ³°¿®¿¬±® Ÿ Í°»½·¿´ Ó·½®±½±²¬®±´´»® Ú»¿¬«®»Š б©»®ó±² λ-»¬ ¿²¼ Ю±¹®¿³³¿¾´» Þ®±©²ó±«¬ Ü»¬»½¬·±² Š ײ¬»®²¿´ Ý¿´·¾®¿¬»¼ ÎÝ Ñ-½·´´¿¬±® Š Û¨¬»®²¿´ ¿²¼ ײ¬»®²¿´ ײ¬»®®«°¬ ͱ«®½»Š Ú·ª» Í´»»° Ó±¼»-æ ×¼´»ô ßÜÝ Ò±·-» λ¼«½¬·±²ô б©»®ó-¿ª»ô б©»®ó¼±©²ô ¿²¼ ͬ¿²¼¾§ Ÿ ×ñÑ ¿²¼ п½µ¿¹»Š îí Ю±¹®¿³³¿¾´» ×ñÑ Ô·²»Š îèó´»¿¼ ÐÜ×Ðô íîó´»¿¼ ÌÏÚÐô ¿²¼ íîó°¿¼ ÏÚÒñÓÔÚ Ÿ Ñ°»®¿¬·²¹ ʱ´¬¿¹»Š îòé ó ëòëÊ º±® ß̳»¹¿èß Ÿ Í°»»¼ Ù®¿¼»Š ð ó ïê Óئ º±® ß̳»¹¿èß Ÿ б©»® ݱ²-«³°¬·±² ¿¬ ì Ó¸¦ô íÊô îë Ý Š ß½¬·ª»æ íòê ³ß Š ×¼´» Ó±¼»æ ïòð ³ß Š б©»®ó¼±©² Ó±¼»æ ðòë kß èó¾·¬ ©·¬¸ èÕ Þ§¬»×²óͧ-¬»³ Ю±¹®¿³³¿¾´» Ú´¿-¸ ß̳»¹¿èß Í«³³¿®§ èïëçÝÍŠßÊΊðéñðç ïò з² ݱ²º·¹«®¿¬·±²- Ú·¹«®» ïóïò з²±«¬ ß̳»¹¿èß ÐÜ×Ð øÎÛÍÛÌ÷ ÐÝê ï øÎÈÜ÷ ÐÜð î øÌÈÜ÷ ÐÜï í ø×ÒÌð÷ ÐÜî ì ø×ÒÌï÷ ÐÜí ë øÈÝÕñÌð÷ ÐÜì ê ÊÝÝ é ÙÒÜ è øÈÌßÔïñÌÑÍÝï÷ ÐÞê ç øÈÌßÔîñÌÑÍÝî÷ ÐÞé ïð øÌï÷ ÐÜë ïï øß×Òð÷ ÐÜê ïî øß×Òï÷ ÐÜé ïí ø×ÝÐï÷ ÐÞð ïì îè ÐÝë øßÜÝëñÍÝÔ÷ îé ÐÝì øßÜÝìñÍÜß÷ îê ÐÝí øßÜÝí÷ îë ÐÝî øßÜÝî÷ îì ÐÝï øßÜÝï÷ îí ÐÝð øßÜÝð÷ îî ÙÒÜ îï ßÎÛÚ îð ßÊÝÝ ïç ÐÞë øÍÝÕ÷ ïè ÐÞì øÓ×ÍÑ÷ ïé ÐÞí øÓÑÍ×ñÑÝî÷ ïê ÐÞî øÍÍñÑÝïÞ÷ ïë ÐÞï øÑÝïß÷ ÌÏÚР̱° Ê·»© ß̳»¹¿èß íî ÐÜî ø×ÒÌð÷ íï ÐÜï øÌÈÜ÷ íð ÐÜð øÎÈÜ÷ îç ÐÝê øÎÛÍÛÌ÷ îè ÐÝë øßÜÝëñÍÝÔ÷ îé ÐÝì øßÜÝìñÍÜß÷ îê ÐÝí øßÜÝí÷ îë ÐÝî øßÜÝî÷ ø×ÒÌï÷ ÐÜí ï øÈÝÕñÌð÷ ÐÜì î ÙÒÜ í ÊÝÝ ì ÙÒÜ ë ÊÝÝ ê øÈÌßÔïñÌÑÍÝï÷ ÐÞê é øÈÌßÔîñÌÑÍÝî÷ ÐÞé è îì ÐÝï øßÜÝï÷ îí ÐÝð øßÜÝð÷ îî ßÜÝé îï ÙÒÜ îð ßÎÛÚ ïç ßÜÝê ïè ßÊÝÝ ïé ÐÞë øÍÝÕ÷ øÌï÷ ÐÜë ç øß×Òð÷ ÐÜê ïð øß×Òï÷ ÐÜé ïï ø×ÝÐï÷ ÐÞð ïî øÑÝïß÷ ÐÞï ïí øÍÍñÑÝïÞ÷ ÐÞî ïì øÓÑÍ×ñÑÝî÷ ÐÞí ïë øÓ×ÍÑ÷ ÐÞì ïê èïëçÝÍŠßÊΊðéñðç ÓÔÚ Ì±° Ê·»© íî ÐÜî ø×ÒÌð÷ íï ÐÜï øÌÈÜ÷ íð ÐÜð øÎÈÜ÷ îç ÐÝê øÎÛÍÛÌ÷ îè ÐÝë øßÜÝëñÍÝÔ÷ îé ÐÝì øßÜÝìñÍÜß÷ îê ÐÝí øßÜÝí÷ îë ÐÝî øßÜÝî÷ ø×ÒÌï÷ ÐÜí ï øÈÝÕñÌð÷ ÐÜì î ÙÒÜ í ÊÝÝ ì ÙÒÜ ë ÊÝÝ ê øÈÌßÔïñÌÑÍÝï÷ ÐÞê é øÈÌßÔîñÌÑÍÝî÷ ÐÞé è îì ÐÝï øßÜÝï÷ îí ÐÝð øßÜÝð÷ îî ßÜÝé îï ÙÒÜ îð ßÎÛÚ ïç ßÜÝê ïè ßÊÝÝ ïé ÐÞë øÍÝÕ÷ ÒÑÌÛæ ̸» ´¿®¹» ½»²¬»® °¿¼ «²¼»®²»¿¬¸ ¬¸» ÓÔÚ °¿½µ¿¹»- ·- ³¿¼» ±º ³»¬¿´ ¿²¼ ·²¬»®²¿´´§ ½±²²»½¬»¼ ¬± ÙÒÜò ׬ -¸±«´¼ ¾» -±´¼»®»¼ ±® ¹´«»¼ ¬± ¬¸» ÐÝÞ ¬± »²-«®» ¹±±¼ ³»½¸¿²·½¿´ -¬¿¾·´·¬§ò ׺ ¬¸» ½»²¬»® °¿¼ ·´»º¬ «²½±²²»¬»¼ô ¬¸» °¿½µ¿¹» ³·¹¸¬ ´±±-»² º®±³ ¬¸» ÐÝÞò øÌï÷ ÐÜë ç øß×Òð÷ ÐÜê ïð øß×Òï÷ ÐÜé ïï ø×ÝÐï÷ ÐÞð ïî øÑÝïß÷ ÐÞï ïí øÍÍñÑÝïÞ÷ ÐÞî ïì øÓÑÍ×ñÑÝî÷ ÐÞí ïë øÓ×ÍÑ÷ ÐÞì ïê î ß̳»¹¿èß îò Ѫ»®ª·»© ̸» ß̳»¹¿èß ·- ¿ ´±©ó°±©»® ÝÓÑÍ èó¾·¬ ³·½®±½±²¬®±´´»® ¾¿-»¼ ±² ¬¸» ßÊÎ Î×ÍÝ ¿®½¸·¬»½ó ¬«®»ò Þ§ »¨»½«¬·²¹ °±©»®º«´ ·²-¬®«½¬·±²- ·² ¿ -·²¹´» ½´±½µ ½§½´»ô ¬¸» ß̳»¹¿èß ¿½¸·»ª»¬¸®±«¹¸°«¬- ¿°°®±¿½¸·²¹ ï Ó×ÐÍ °»® Óئô ¿´´±©·²¹ ¬¸» -§-¬»³ ¼»-·¹²»® ¬± ±°¬·³·¦» °±©»® ½±²ó -«³°¬·±² ª»®-«- °®±½»--·²¹ -°»»¼ò îòï Þ´±½µ Ü·¿¹®¿³ Ú·¹«®» îóïò Þ´±½µ Ü·¿¹®¿³ ÎÛÍÛÌ ÊÝÝ ÐÝð ó ÐÝê ÐÞð ó ÐÞé ÈÌßÔï ÈÌßÔî ÐÑÎÌÝ ÜÎ×ÊÛÎÍñÞËÚÚÛÎÍ ÐÑÎÌÞ ÜÎ×ÊÛÎÍñÞËÚÚÛÎÍ ÙÒÜ ÐÑÎÌÝ Ü×Ù×ÌßÔ ×ÒÌÛÎÚßÝÛ ÐÑÎÌÞ Ü×Ù×ÌßÔ ×ÒÌÛÎÚßÝÛ ßÙÒÜ ßÎÛÚ ÓËÈ ú ßÜÝ ßÜÝ ×ÒÌÛÎÚßÝÛ ÐÎÑÙÎßÓ ÝÑËÒÌÛÎ ÍÌßÝÕ ÐÑ×ÒÌÛÎ ÐÎÑÙÎßÓ ÚÔßÍØ ÍÎßÓ ×ÒÍÌÎËÝÌ×ÑÒ ÎÛÙ×ÍÌÛÎ ×ÒÍÌÎËÝÌ×ÑÒ ÜÛÝÑÜÛÎ ÝÑÒÌÎÑÔ Ô×ÒÛÍ ßÊÎ ÝÐË ÙÛÒÛÎßÔ ÐËÎÐÑÍÛ ÎÛÙ×ÍÌÛÎÍ È Ç Æ ßÔË ÍÌßÌËÍ ÎÛÙ×ÍÌÛÎ ÐÎÑÙÎßÓÓ×ÒÙ ÔÑÙ×Ý ÍÐ× õ ÝÑÓÐò ó ×ÒÌÛÎÚßÝÛ ÌÉ× Ì×ÓÛÎÍñ ÝÑËÒÌÛÎÍ ÑÍÝ×ÔÔßÌÑÎ ×ÒÌÛÎÒßÔ ÑÍÝ×ÔÔßÌÑÎ ÉßÌÝØÜÑÙ Ì×ÓÛÎ ÓÝË ÝÌÎÔò ú Ì×Ó×ÒÙ ×ÒÌÛÎÎËÐÌ ËÒ×Ì ÑÍÝ×ÔÔßÌÑÎ ÛÛÐÎÑÓ ËÍßÎÌ èïëçÝÍŠßÊΊðéñðç ÐÑÎÌÜ Ü×Ù×ÌßÔ ×ÒÌÛÎÚßÝÛ ÐÑÎÌÜ ÜÎ×ÊÛÎÍñÞËÚÚÛÎÍ ÐÜð ó ÐÜé í ß̳»¹¿èß Ì¸» ßÊÎ ½±®» ½±³¾·²»- ¿ ®·½¸ ·²-¬®«½¬·±² -»¬ ©·¬¸ íî ¹»²»®¿´ °«®°±-» ©±®µ·²¹ ®»¹·-¬»®-ò ß´´ ¬¸» íî ®»¹·-¬»®- ¿®» ¼·®»½¬´§ ½±²²»½¬»¼ ¬± ¬¸» ß®·¬¸³»¬·½ Ô±¹·½ ˲·¬ øßÔË÷ô ¿´´±©·²¹ ¬©± ·²¼»°»²¼»²¬ ®»¹·-¬»®- ¬± ¾» ¿½½»--»¼ ·² ±²» -·²¹´» ·²-¬®«½¬·±² »¨»½«¬»¼ ·² ±²» ½´±½µ ½§½´»ò ̸» ®»-«´¬·²¹ ¿®½¸·¬»½¬«®» ·- ³±®» ½±¼» »ºº·½·»²¬ ©¸·´» ¿½¸·»ª·²¹ ¬¸®±«¹¸°«¬- «° ¬± ¬»² ¬·³»- º¿-¬»® ¬¸¿² ½±²ó ª»²¬·±²¿´ Ý×ÍÝ ³·½®±½±²¬®±´´»®-ò ̸» ß̳»¹¿èß °®±ª·¼»- ¬¸» º±´´±©·²¹ º»¿¬«®»-æ èÕ ¾§¬»- ±º ײóͧ-¬»³ Ю±¹®¿³³¿¾´» Ú´¿-¸ ©·¬¸ λ¿¼óɸ·´»óÉ®·¬» ½¿°¿¾·´·¬·»-ô ëïî ¾§¬»- ±º ÛÛÐÎÑÓô ïÕ ¾§¬» ±º ÍÎßÓô îí ¹»²»®¿´ °«®ó °±-» ×ñÑ ´·²»-ô íî ¹»²»®¿´ °«®°±-» ©±®µ·²¹ ®»¹·-¬»®-ô ¬¸®»» º´»¨·¾´» Ì·³»®ñݱ«²¬»®- ©·¬¸ ½±³°¿®» ³±¼»-ô ·²¬»®²¿´ ¿²¼ »¨¬»®²¿´ ·²¬»®®«°¬-ô ¿ -»®·¿´ °®±¹®¿³³¿¾´» ËÍßÎÌô ¿ ¾§¬» ±®·»²¬»¼ Ì©±ó©·®» Í»®·¿´ ײ¬»®º¿½»ô ¿ ê󽸿²²»´ ßÜÝ ø»·¹¸¬ ½¸¿²²»´- ·² ÌÏÚÐ ¿²¼ ÏÚÒñÓÔÚ °¿½µ¿¹»-÷ ©·¬¸ ïðó¾·¬ ¿½½«®¿½§ô ¿ °®±¹®¿³³¿¾´» É¿¬½¸¼±¹ Ì·³»® ©·¬¸ ײ¬»®²¿´ Ñ-½·´´¿¬±®ô ¿² ÍÐ× -»®·¿´ °±®¬ô ¿²¼ º·ª» -±º¬©¿®» -»´»½¬¿¾´» °±©»® -¿ª·²¹ ³±¼»-ò ̸» ×¼´» ³±¼» -¬±°- ¬¸» ÝÐË ©¸·´» ¿´´±©·²¹ ¬¸» ÍÎßÓô Ì·³»®ñݱ«²¬»®-ô ÍÐ× °±®¬ô ¿²¼ ·²¬»®®«°¬ -§-¬»³ ¬± ½±²¬·²«» º«²½¬·±²·²¹ò ̸» б©»®ó¼±©² ³±¼» -¿ª»- ¬¸» ®»¹·-¬»® ½±²¬»²¬- ¾«¬ º®»»¦»- ¬¸» Ñ-½·´´¿¬±®ô ¼·-¿¾´·²¹ ¿´´ ±¬¸»® ½¸·° º«²½¬·±²- «²¬·´ ¬¸» ²»¨¬ ײ¬»®®«°¬ ±® Ø¿®¼©¿®» λ-»¬ò ײ б©»®ó-¿ª» ³±¼»ô ¬¸» ¿-§²½¸®±²±«¬·³»® ½±²¬·²«»- ¬± ®«²ô ¿´´±©·²¹ ¬¸» «-»® ¬± ³¿·²¬¿·² ¿ ¬·³»® ¾¿-» ©¸·´» ¬¸» ®»-¬ ±º ¬¸» ¼»ª·½» ·-´»»°·²¹ò ̸» ßÜÝ Ò±·-» λ¼«½¬·±² ³±¼» -¬±°- ¬¸» ÝÐË ¿²¼ ¿´´ ×ñÑ ³±¼«´»- »¨½»°¬ ¿-§²½¸®±ó ²±«- ¬·³»® ¿²¼ ßÜÝô ¬± ³·²·³·¦» -©·¬½¸·²¹ ²±·-» ¼«®·²¹ ßÜÝ ½±²ª»®-·±²-ò ײ ͬ¿²¼¾§ ³±¼»ô ¬¸» ½®§-¬¿´ñ®»-±²¿¬±® Ñ-½·´´¿¬±® ·- ®«²²·²¹ ©¸·´» ¬¸» ®»-¬ ±º ¬¸» ¼»ª·½» ·- -´»»°·²¹ò ̸·- ¿´´±©ª»®§ º¿-¬ -¬¿®¬ó«° ½±³¾·²»¼ ©·¬¸ ´±©ó°±©»® ½±²-«³°¬·±²ò ̸» ¼»ª·½» ·- ³¿²«º¿½¬«®»¼ «-·²¹ ߬³»´Ž- ¸·¹¸ ¼»²-·¬§ ²±²óª±´¿¬·´» ³»³±®§ ¬»½¸²±´±¹§ò ̸» Ú´¿-¸ Ю±¹®¿³ ³»³±®§ ½¿² ¾» ®»°®±¹®¿³³»¼ ײóͧ-¬»³ ¬¸®±«¹¸ ¿² ÍÐ× -»®·¿´ ·²¬»®º¿½»ô ¾§ ¿ ½±²ª»²¬·±²¿´ ²±²óª±´¿¬·´» ³»³±®§ °®±¹®¿³³»®ô ±® ¾§ ¿² Ѳ󽸷° ¾±±¬ °®±¹®¿³ ®«²²·²¹ ±² ¬¸» ßÊÎ ½±®»ò ̸» ¾±±¬ °®±¹®¿³ ½¿² «-» ¿²§ ·²¬»®º¿½» ¬± ¼±©²´±¿¼ ¬¸» ¿°°´·½¿¬·±² °®±¹®¿³ ·² ¬¸» ß°°´·½¿¬·±² Ú´¿-¸ ³»³±®§ò ͱº¬©¿®» ·² ¬¸» Þ±±¬ Ú´¿-¸ Í»½¬·±² ©·´´ ½±²¬·²«» ¬± ®«² ©¸·´» ¬¸» ß°°´·½¿¬·±² Ú´¿-¸ Í»½¬·±² ·- «°¼¿¬»¼ô °®±ª·¼·²¹ ¬®«» λ¿¼óɸ·´»óÉ®·¬» ±°»®¿¬·±²ò Þ§ ½±³¾·²·²¹ ¿² èó¾·¬ Î×ÍÝ ÝÐË ©·¬¸ ײóͧ-¬»³ Í»´ºóЮ±¹®¿³³¿¾´» Ú´¿-¸ ±² ¿ ³±²±´·¬¸·½ ½¸·°ô ¬¸» ߬³»´ ß̳»¹¿èß ·- ¿ °±©»®º«´ ³·½®±½±²¬®±´´»® ¬¸¿¬ °®±ª·¼»- ¿ ¸·¹¸´§óº´»¨·¾´» ¿²¼ ½±-¬ó»ºº»½¬·ª» -±´«ó ¬·±² ¬± ³¿²§ »³¾»¼¼»¼ ½±²¬®±´ ¿°°´·½¿¬·±²-ò ̸» ß̳»¹¿èß ßÊÎ ·- -«°°±®¬»¼ ©·¬¸ ¿ º«´´ -«·¬» ±º °®±¹®¿³ ¿²¼ -§-¬»³ ¼»ª»´±°³»²¬ ¬±±´-ô ·²½´«¼·²¹ Ý ½±³°·´»®-ô ³¿½®± ¿--»³¾´»®-ô °®±¹®¿³ ¼»¾«¹¹»®ñ-·³«´¿¬±®-ô ײóÝ·®½«·¬ Û³«´¿¬±®-ô ¿²¼ »ª¿´«¿¬·±² µ·¬-ò îòî з² Ü»-½®·°¬·±²- îòîòï ÊÝÝ Ü·¹·¬¿´ -«°°´§ ª±´¬¿¹»ò îòîòî ÙÒÜ Ù®±«²¼ò îòîòí ᮬ Þ øÐÞéæÐÞð÷ Š ÈÌßÔïñÈÌßÔîñÌÑÍÝïñÌÑÍÝî ᮬ Þ ·- ¿² èó¾·¬ ¾·ó¼·®»½¬·±²¿´ ×ñÑ °±®¬ ©·¬¸ ·²¬»®²¿´ °«´´ó«° ®»-·-¬±®- ø-»´»½¬»¼ º±® »¿½¸ ¾·¬÷ò ̸» ᮬ Þ ±«¬°«¬ ¾«ºº»®- ¸¿ª» -§³³»¬®·½¿´ ¼®·ª» ½¸¿®¿½¬»®·-¬·½- ©·¬¸ ¾±¬¸ ¸·¹¸ -·²µ ¿²¼ -±«®½» ½¿°¿¾·´·¬§ò ß- ·²°«¬-ô ᮬ Þ °·²- ¬¸¿¬ ¿®» »¨¬»®²¿´´§ °«´´»¼ ´±© ©·´´ -±«®½» ½«®®»²¬ ·º ¬¸» °«´´ó«° ®»-·-¬±®- ¿®» ¿½¬·ª¿¬»¼ò ̸» ᮬ Þ °·²- ¿®» ¬®·ó-¬¿¬»¼ ©¸»² ¿ ®»-»¬ ½±²¼·¬·±² ¾»½±³»- ¿½¬·ª»ô »ª»² ·º ¬¸» ½´±½µ ·- ²±¬ ®«²²·²¹ò ì èïëçÝÍŠßÊΊðéñðç ß̳»¹¿èß îòîòì îòîòë îòîòê îòîòé îòîòè îòîòç Ü»°»²¼·²¹ ±² ¬¸» ½´±½µ -»´»½¬·±² º«-» -»¬¬·²¹-ô ÐÞê ½¿² ¾» «-»¼ ¿- ·²°«¬ ¬± ¬¸» ·²ª»®¬·²¹ Ñ-½·´ó ´¿¬±® ¿³°´·º·»® ¿²¼ ·²°«¬ ¬± ¬¸» ·²¬»®²¿´ ½´±½µ ±°»®¿¬·²¹ ½·®½«·¬ò Ü»°»²¼·²¹ ±² ¬¸» ½´±½µ -»´»½¬·±² º«-» -»¬¬·²¹-ô ÐÞé ½¿² ¾» «-»¼ ¿- ±«¬°«¬ º®±³ ¬¸» ·²ª»®¬·²¹ Ñ-½·´´¿¬±® ¿³°´·º·»®ò ׺ ¬¸» ײ¬»®²¿´ Ý¿´·¾®¿¬»¼ ÎÝ Ñ-½·´´¿¬±® ·- «-»¼ ¿- ½¸·° ½´±½µ -±«®½»ô ÐÞéæê ·- «-»¼ ¿- ÌÑÍÝîæï ·²°«¬ º±® ¬¸» ß-§²½¸®±²±«- Ì·³»®ñݱ«²¬»®î ·º ¬¸» ßÍî ¾·¬ ·² ßÍÍÎ ·- -»¬ò ̸» ª¿®·±«- -°»½·¿´ º»¿¬«®»- ±º ᮬ Þ ¿®» »´¿¾±®¿¬»¼ ·² •ß´¬»®²¿¬» Ú«²½¬·±²- ±º ᮬ ÞŒ ±² °¿¹» ëè ¿²¼ •Í§-¬»³ Ý´±½µ ¿²¼ Ý´±½µ Ñ°¬·±²-Œ ±² °¿¹» îìò ᮬ Ý øÐÝëæÐÝð÷ ᮬ Ý ·- ¿² éó¾·¬ ¾·ó¼·®»½¬·±²¿´ ×ñÑ °±®¬ ©·¬¸ ·²¬»®²¿´ °«´´ó«° ®»-·-¬±®- ø-»´»½¬»¼ º±® »¿½¸ ¾·¬÷ò ̸» ᮬ Ý ±«¬°«¬ ¾«ºº»®- ¸¿ª» -§³³»¬®·½¿´ ¼®·ª» ½¸¿®¿½¬»®·-¬·½- ©·¬¸ ¾±¬¸ ¸·¹¸ -·²µ ¿²¼ -±«®½» ½¿°¿¾·´·¬§ò ß- ·²°«¬-ô ᮬ Ý °·²- ¬¸¿¬ ¿®» »¨¬»®²¿´´§ °«´´»¼ ´±© ©·´´ -±«®½» ½«®®»²¬ ·º ¬¸» °«´´ó«° ®»-·-¬±®- ¿®» ¿½¬·ª¿¬»¼ò ̸» ᮬ Ý °·²- ¿®» ¬®·ó-¬¿¬»¼ ©¸»² ¿ ®»-»¬ ½±²¼·¬·±² ¾»½±³»- ¿½¬·ª»ô »ª»² ·º ¬¸» ½´±½µ ·- ²±¬ ®«²²·²¹ò ÐÝêñÎÛÍÛÌ ×º ¬¸» ÎÍÌÜ×ÍÞÔ Ú«-» ·- °®±¹®¿³³»¼ô ÐÝê ·- «-»¼ ¿- ¿² ×ñÑ °·²ò Ò±¬» ¬¸¿¬ ¬¸» »´»½¬®·½¿´ ½¸¿®ó ¿½¬»®·-¬·½- ±º ÐÝê ¼·ºº»® º®±³ ¬¸±-» ±º ¬¸» ±¬¸»® °·²- ±º ᮬ Ýò ׺ ¬¸» ÎÍÌÜ×ÍÞÔ Ú«-» ·- «²°®±¹®¿³³»¼ô ÐÝê ·- «-»¼ ¿- ¿ λ-»¬ ·²°«¬ò ß ´±© ´»ª»´ ±² ¬¸·- °·² º±® ´±²¹»® ¬¸¿² ¬¸» ³·²·³«³ °«´-» ´»²¹¬¸ ©·´´ ¹»²»®¿¬» ¿ λ-»¬ô »ª»² ·º ¬¸» ½´±½µ ·- ²±¬ ®«²²·²¹ò ̸» ³·²·³«³ °«´-» ´»²¹¬¸ ·- ¹·ª»² ·² Ì¿¾´» îëóí ±² °¿¹» îìéò ͸±®¬»® °«´-»- ¿®» ²±¬ ¹«¿®¿²ó ¬»»¼ ¬± ¹»²»®¿¬» ¿ λ-»¬ò ̸» ª¿®·±«- -°»½·¿´ º»¿¬«®»- ±º ᮬ Ý ¿®» »´¿¾±®¿¬»¼ ±² °¿¹» êïò ᮬ Ü øÐÜéæÐÜð÷ ᮬ Ü ·- ¿² èó¾·¬ ¾·ó¼·®»½¬·±²¿´ ×ñÑ °±®¬ ©·¬¸ ·²¬»®²¿´ °«´´ó«° ®»-·-¬±®- ø-»´»½¬»¼ º±® »¿½¸ ¾·¬÷ò ̸» ᮬ Ü ±«¬°«¬ ¾«ºº»®- ¸¿ª» -§³³»¬®·½¿´ ¼®·ª» ½¸¿®¿½¬»®·-¬·½- ©·¬¸ ¾±¬¸ ¸·¹¸ -·²µ ¿²¼ -±«®½» ½¿°¿¾·´·¬§ò ß- ·²°«¬-ô ᮬ Ü °·²- ¬¸¿¬ ¿®» »¨¬»®²¿´´§ °«´´»¼ ´±© ©·´´ -±«®½» ½«®®»²¬ ·º ¬¸» °«´´ó«° ®»-·-¬±®- ¿®» ¿½¬·ª¿¬»¼ò ̸» ᮬ Ü °·²- ¿®» ¬®·ó-¬¿¬»¼ ©¸»² ¿ ®»-»¬ ½±²¼·¬·±² ¾»½±³»- ¿½¬·ª»ô »ª»² ·º ¬¸» ½´±½µ ·- ²±¬ ®«²²·²¹ò ᮬ Ü ¿´-± -»®ª»- ¬¸» º«²½¬·±²- ±º ª¿®·±«- -°»½·¿´ º»¿¬«®»- ±º ¬¸» ß̳»¹¿èß ¿- ´·-¬»¼ ±² °¿¹» êíò ÎÛÍÛÌ Î»-»¬ ·²°«¬ò ß ´±© ´»ª»´ ±² ¬¸·- °·² º±® ´±²¹»® ¬¸¿² ¬¸» ³·²·³«³ °«´-» ´»²¹¬¸ ©·´´ ¹»²»®¿¬» ¿ ®»-»¬ô »ª»² ·º ¬¸» ½´±½µ ·- ²±¬ ®«²²·²¹ò ̸» ³·²·³«³ °«´-» ´»²¹¬¸ ·- ¹·ª»² ·² Ì¿¾´» îëóí ±² °¿¹» îìéò ͸±®¬»® °«´-»- ¿®» ²±¬ ¹«¿®¿²¬»»¼ ¬± ¹»²»®¿¬» ¿ ®»-»¬ò ßÊÝÝ ßÎÛÚ ßÊÝÝ ·- ¬¸» -«°°´§ ª±´¬¿¹» °·² º±® ¬¸» ßñÜ Ý±²ª»®¬»®ô ᮬ Ý øíæð÷ô ¿²¼ ßÜÝ øéæê÷ò ׬ -¸±«´¼ ¾» »¨¬»®²¿´´§ ½±²²»½¬»¼ ¬± ÊÝÝô »ª»² ·º ¬¸» ßÜÝ ·- ²±¬ «-»¼ò ׺ ¬¸» ßÜÝ ·- «-»¼ô ·¬ -¸±«´¼ ¾» ½±²ó ²»½¬»¼ ¬± ÊÝÝ ¬¸®±«¹¸ ¿ ´±©ó°¿-- º·´¬»®ò Ò±¬» ¬¸¿¬ ᮬ Ý øëæì÷ «-» ¼·¹·¬¿´ -«°°´§ ª±´¬¿¹»ô ÊÝÝò ßÎÛÚ ·- ¬¸» ¿²¿´±¹ ®»º»®»²½» °·² º±® ¬¸» ßñÜ Ý±²ª»®¬»®ò ë èïëçÝÍŠßÊΊðéñðç ß̳»¹¿èß îòîòïð ßÜÝéæê øÌÏÚÐ ¿²¼ ÏÚÒñÓÔÚ Ð¿½µ¿¹» Ѳ´§÷ ײ ¬¸» ÌÏÚÐ ¿²¼ ÏÚÒñÓÔÚ °¿½µ¿¹»ô ßÜÝéæê -»®ª» ¿- ¿²¿´±¹ ·²°«¬- ¬± ¬¸» ßñÜ ½±²ª»®¬»®ò ̸»-» °·²- ¿®» °±©»®»¼ º®±³ ¬¸» ¿²¿´±¹ -«°°´§ ¿²¼ -»®ª» ¿- ïðó¾·¬ ßÜÝ ½¸¿²²»´-ò íò λ-±«®½»- ß ½±³°®»¸»²-·ª» -»¬ ±º ¼»ª»´±°³»²¬ ¬±±´-ô ¿°°´·½¿¬·±² ²±¬»- ¿²¼ ¼¿¬¿-¸»»¬- ¿®» ¿ª¿·´¿¾´» º±® ¼±©²´±¿¼ ±² ¸¬¬°æññ©©©ò¿¬³»´ò½±³ñ¿ª®ò Ò±¬»æ ïò ìò Ü¿¬¿ 묻²¬·±² λ´·¿¾·´·¬§ Ï«¿´·º·½¿¬·±² ®»-«´¬- -¸±© ¬¸¿¬ ¬¸» °®±¶»½¬»¼ ¼¿¬¿ ®»¬»²¬·±² º¿·´«®» ®¿¬» ·- ³«½¸ ´»-¬¸¿² ï ÐÐÓ ±ª»® î𠧻¿®- ¿¬ èëpÝ ±® ïð𠧻¿®- ¿¬ îëpÝò ê èïëçÝÍŠßÊΊðéñðç ß̳»¹¿èß ëò λ¹·-¬»® Í«³³¿®§ ß¼¼®»-- ð¨íÚ øð¨ëÚ÷ ð¨íÛ øð¨ëÛ÷ ð¨íÜ øð¨ëÜ÷ ð¨íÝ øð¨ëÝ÷ ð¨íÞ øð¨ëÞ÷ ð¨íß øð¨ëß÷ ð¨íç øð¨ëç÷ ð¨íè øð¨ëè÷ ð¨íé øð¨ëé÷ ð¨íê øð¨ëê÷ ð¨íë øð¨ëë÷ ð¨íì øð¨ëì÷ ð¨íí øð¨ëí÷ ð¨íî øð¨ëî÷ ð¨íï øð¨ëï÷ ð¨íð øð¨ëð÷ ð¨îÚ øð¨ìÚ÷ ð¨îÛ øð¨ìÛ÷ ð¨îÜ øð¨ìÜ÷ ð¨îÝ øð¨ìÝ÷ ð¨îÞ øð¨ìÞ÷ ð¨îß øð¨ìß÷ ð¨îç øð¨ìç÷ ð¨îè øð¨ìè÷ ð¨îé øð¨ìé÷ ð¨îê øð¨ìê÷ ð¨îë øð¨ìë÷ ð¨îì øð¨ìì÷ ð¨îí øð¨ìí÷ ð¨îî øð¨ìî÷ ð¨îï øð¨ìï÷ ð¨îðøï÷ øð¨ìð÷øï÷ ð¨ïÚ øð¨íÚ÷ ð¨ïÛ øð¨íÛ÷ ð¨ïÜ øð¨íÜ÷ ð¨ïÝ øð¨íÝ÷ ð¨ïÞ øð¨íÞ÷ ð¨ïß øð¨íß÷ ð¨ïç øð¨íç÷ ð¨ïè øð¨íè÷ ð¨ïé øð¨íé÷ ð¨ïê øð¨íê÷ ð¨ïë øð¨íë÷ ð¨ïì øð¨íì÷ ð¨ïí øð¨íí÷ ð¨ïî øð¨íî÷ ð¨ïï øð¨íï÷ ð¨ïð øð¨íð÷ ð¨ðÚ øð¨îÚ÷ ð¨ðÛ øð¨îÛ÷ ð¨ðÜ øð¨îÜ÷ ð¨ðÝ øð¨îÝ÷ ð¨ðÞ øð¨îÞ÷ ð¨ðß øð¨îß÷ ð¨ðç øð¨îç÷ ð¨ðè øð¨îè÷ ð¨ðé øð¨îé÷ ð¨ðê øð¨îê÷ ð¨ðë øð¨îë÷ ð¨ðì øð¨îì÷ ð¨ðí øð¨îí÷ ð¨ðî øð¨îî÷ Ò¿³» ÍÎÛÙ ÍÐØ ÍÐÔ Î»-»®ª»¼ Ù×ÝÎ Ù×ÚÎ Ì×ÓÍÕ Ì×ÚÎ ÍÐÓÝÎ ÌÉÝÎ ÓÝËÝÎ ÓÝËÝÍÎ ÌÝÝÎð ÌÝÒÌð ÑÍÝÝßÔ ÍÚ×ÑÎ ÌÝÝÎïß ÌÝÝÎïÞ ÌÝÒÌïØ ÌÝÒÌïÔ ÑÝÎïßØ ÑÝÎïßÔ ÑÝÎïÞØ ÑÝÎïÞÔ ×ÝÎïØ ×ÝÎïÔ ÌÝÝÎî ÌÝÒÌî ÑÝÎî ßÍÍÎ ÉÜÌÝÎ ËÞÎÎØ ËÝÍÎÝ ÛÛßÎØ ÛÛßÎÔ ÛÛÜÎ ÛÛÝΠλ-»®ª»¼ λ-»®ª»¼ λ-»®ª»¼ ÐÑÎÌÞ ÜÜÎÞ Ð×ÒÞ ÐÑÎÌÝ ÜÜÎÝ Ð×ÒÝ ÐÑÎÌÜ ÜÜÎÜ Ð×ÒÜ ÍÐÜÎ ÍÐÍÎ ÍÐÝÎ ËÜÎ ËÝÍÎß ËÝÍÎÞ ËÞÎÎÔ ßÝÍÎ ßÜÓËÈ ßÜÝÍÎß ßÜÝØ ßÜÝÔ ÌÉÜÎ ÌÉßÎ Þ·¬ é × Š ÍÐé ×ÒÌï ×ÒÌÚï ÑÝ×Ûî ÑÝÚî ÍÐÓ×Û ÌÉ×ÒÌ ÍÛ Š Š Š ÝÑÓïßï ×ÝÒÝï ÚÑÝî Š Š ËÎÍÛÔ ËÎÍÛÔ Š ÛÛßÎé Š ÐÑÎÌÞé ÜÜÞé Ð×ÒÞé Š Š Š ÐÑÎÌÜé ÜÜÜé Ð×ÒÜé ÍÐ×Ú ÍÐ×Û ÎÈÝ ÎÈÝ×Û ßÝÜ ÎÛÚÍï ßÜÛÒ ÌÉßê Þ·¬ ê Ì Š ÍÐê ×ÒÌð ×ÒÌÚð ÌÑ×Ûî ÌÑÊî ÎÉÉÍÞ ÌÉÛß ÍÓî Š Š Š ÝÑÓïßð ×ÝÛÍï ÉÙÓîð Š Š Š ËÓÍÛÔ Š ÛÛßÎê Š ÐÑÎÌÞê ÜÜÞê Ð×ÒÞê ÐÑÎÌÝê ÜÜÝê Ð×ÒÝê ÐÑÎÌÜê ÜÜÜê Ð×ÒÜê ÉÝÑÔ ÍÐÛ ÌÈÝ ÌÈÝ×Û ßÝÞÙ ÎÛÚÍð ßÜÍÝ ÌÉßë Þ·¬ ë Ø Š ÍÐë Þ·¬ ì Í Š ÍÐì Þ·¬ í Ê Š ÍÐí Þ·¬ î Ò ÍÐïð ÍÐî Þ·¬ ï Æ ÍÐç ÍÐï Š Š Š Š ×ÊÍÛÔ Š Š Š Š Š Ì×Ý×Ûï ÑÝ×Ûïß ÑÝ×ÛïÞ ÌÑ×Ûï Š ×ÝÚï ÑÝÚïß ÑÝÚïÞ ÌÑÊï Š Š ÎÉÉÍÎÛ ÞÔÞÍÛÌ ÐÙÉÎÌ ÐÙÛÎÍ ÌÉÍÌß ÌÉÍÌÑ ÌÉÉÝ ÌÉÛÒ Š ÍÓï ÍÓð ×ÍÝïï ×ÍÝïð ×ÍÝðï Š Š ÉÜÎÚ ÞÑÎÚ ÛÈÌÎÚ Š Š Š ÝÍðî ÝÍðï Ì·³»®ñݱ«²¬»®ð øè Þ·¬-÷ Ñ-½·´´¿¬±® Ý¿´·¾®¿¬·±² λ¹·-¬»® Š Š ßÝÓÛ ÐËÜ ÐÍÎî ÝÑÓïÞï ÝÑÓïÞð ÚÑÝïß ÚÑÝïÞ ÉÙÓïï Š ÉÙÓïí ÉÙÓïî ÝÍïî ÝÍïï Ì·³»®ñݱ«²¬»®ï Š ݱ«²¬»® λ¹·-¬»® Ø·¹¸ ¾§¬» Ì·³»®ñݱ«²¬»®ï Š ݱ«²¬»® λ¹·-¬»® Ô±© ¾§¬» Ì·³»®ñݱ«²¬»®ï Š Ñ«¬°«¬ ݱ³°¿®» λ¹·-¬»® ß Ø·¹¸ ¾§¬» Ì·³»®ñݱ«²¬»®ï Š Ñ«¬°«¬ ݱ³°¿®» λ¹·-¬»® ß Ô±© ¾§¬» Ì·³»®ñݱ«²¬»®ï Š Ñ«¬°«¬ ݱ³°¿®» λ¹·-¬»® Þ Ø·¹¸ ¾§¬» Ì·³»®ñݱ«²¬»®ï Š Ñ«¬°«¬ ݱ³°¿®» λ¹·-¬»® Þ Ô±© ¾§¬» Ì·³»®ñݱ«²¬»®ï Š ײ°«¬ Ý¿°¬«®» λ¹·-¬»® Ø·¹¸ ¾§¬» Ì·³»®ñݱ«²¬»®ï Š ײ°«¬ Ý¿°¬«®» λ¹·-¬»® Ô±© ¾§¬» ÝÑÓîï ÝÑÓîð ÉÙÓîï ÝÍîî ÝÍîï Ì·³»®ñݱ«²¬»®î øè Þ·¬-÷ Ì·³»®ñݱ«²¬»®î Ñ«¬°«¬ ݱ³°¿®» λ¹·-¬»® Š Š ßÍî ÌÝÒîËÞ ÑÝÎîËÞ Š ÉÜÝÛ ÉÜÛ ÉÜÐî ÉÜÐï Š Š ËÞÎÎÅïïæèà ËÐÓï ËÐÓð ËÍÞÍ ËÝÍÆï ËÝÍÆð Š Š Š Š Š ÛÛßÎë ÛÛßÎì ÛÛßÎí ÛÛßÎî ÛÛßÎï ÛÛÐÎÑÓ Ü¿¬¿ λ¹·-¬»® Š Š ÛÛÎ×Û ÛÛÓÉÛ ÛÛÉÛ ÐÑÎÌÞë ÜÜÞë Ð×ÒÞë ÐÑÎÌÝë ÜÜÝë Ð×ÒÝë ÐÑÎÌÜë ÜÜÜë Ð×ÒÜë Š ÜÑÎÜ ËÜÎÛ ËÜÎ×Û ßÝÑ ßÜÔßÎ ßÜÚÎ ÌÉßì ÐÑÎÌÞì ÐÑÎÌÞí ÐÑÎÌÞî ÜÜÞì ÜÜÞí ÜÜÞî Ð×ÒÞì Ð×ÒÞí Ð×ÒÞî ÐÑÎÌÝì ÐÑÎÌÝí ÐÑÎÌÝî ÜÜÝì ÜÜÝí ÜÜÝî Ð×ÒÝì Ð×ÒÝí Ð×ÒÝî ÐÑÎÌÜì ÐÑÎÌÜí ÐÑÎÌÜî ÜÜÜì ÜÜÜí ÜÜÜî Ð×ÒÜì Ð×ÒÜí Ð×ÒÜî ÍÐ× Ü¿¬¿ λ¹·-¬»® Š Š Š ÓÍÌÎ ÝÐÑÔ ÝÐØß ËÍßÎÌ ×ñÑ Ü¿¬¿ λ¹·-¬»® ÚÛ ÜÑÎ ÐÛ ÎÈÛÒ ÌÈÛÒ ËÝÍÆî ËÍßÎÌ Þ¿«¼ כּ λ¹·-¬»® Ô±© ¾§¬» ßÝ× ßÝ×Û ßÝ×Ý Š ÓËÈí ÓËÈî ßÜ×Ú ßÜ×Û ßÜÐÍî ßÜÝ Ü¿¬¿ λ¹·-¬»® Ø·¹¸ ¾§¬» ßÜÝ Ü¿¬¿ λ¹·-¬»® Ô±© ¾§¬» Ì©±ó©·®» Í»®·¿´ ײ¬»®º¿½» Ü¿¬¿ λ¹·-¬»® ÌÉßí ÌÉßî ÌÉßï ÐÑÎÌÞï ÜÜÞï Ð×ÒÞï ÐÑÎÌÝï ÜÜÝï Ð×ÒÝï ÐÑÎÌÜï ÜÜÜï Ð×ÒÜï Š ÍÐÎï ËîÈ ÎÈÞè ßÝ×Íï ÓËÈï ßÜÐÍï ÌÉßð Þ·¬ ð Ý ÍÐè ÍÐð ×ÊÝÛ Š ÌÑ×Ûð ÌÑÊð ÍÐÓÛÒ ÌÉ×Û ×ÍÝðð ÐÑÎÚ ÝÍðð ÐÍÎïð ÉÙÓïð ÝÍïð ÝÍîð ÌÝÎîËÞ ÉÜÐð ËÝÐÑÔ ÛÛßÎè ÛÛßÎð ÛÛÎÛ ÐÑÎÌÞð ÜÜÞð Ð×ÒÞð ÐÑÎÌÝð ÜÜÝð Ð×ÒÝð ÐÑÎÌÜð ÜÜÜð Ð×ÒÜð ÍÐ×îÈ ÍÐÎð ÓÐÝÓ ÌÈÞè ßÝ×Íð ÓËÈð ßÜÐÍð ÌÉÙÝÛ Ð¿¹» è ïï ïï ìèô êè êç éíô ïðìô ïîì éìô ïðìô ïðì îîì ïçï íêô êé ìí éí éí íï ëéô ééô ïîëô ïçê çç ïðï ïðî ïðî ïðí ïðí ïðí ïðí ïðí ïðí ïîï ïîí ïîí ïîí ìí ïêð ïëç ïç ïç ïç ïç êë êë êë êë êë êë êë êë êê ïíë ïíì ïíí ïëê ïëé ïëè ïêð ïçê îðè îðç îïð îïð ïçí ïçì é èïëçÝÍŠßÊΊðéñðç ß̳»¹¿èß ëò λ¹·-¬»® Í«³³¿®§ øݱ²¬·²«»¼÷ ß¼¼®»-- Ò¿³» Þ·¬ é Þ·¬ ê Þ·¬ ë Þ·¬ ì Þ·¬ í Þ·¬ î Þ·¬ ï Þ·¬ ð п¹» ð¨ðï øð¨îï÷ ÌÉÍÎ ÌÉÍé ÌÉÍê ÌÉÍë ÌÉÍì ÌÉÍí Š ÌÉÐÍï ÌÉÐÍð ïçí ð¨ðð øð¨îð÷ ÌÉÞÎ Ì©±ó©·®» Í»®·¿´ ײ¬»®º¿½» Þ·¬ כּ λ¹·-¬»® ïçï Ò±¬»æ ïò λº»® ¬± ¬¸» ËÍßÎÌ ¼»-½®·°¬·±² º±® ¼»¬¿·´- ±² ¸±© ¬± ¿½½»-- ËÞÎÎØ ¿²¼ ËÝÍÎÝò îò Ú±® ½±³°¿¬·¾·´·¬§ ©·¬¸ º«¬«®» ¼»ª·½»-ô ®»-»®ª»¼ ¾·¬- -¸±«´¼ ¾» ©®·¬¬»² ¬± ¦»®± ·º ¿½½»--»¼ò λ-»®ª»¼ ×ñÑ ³»³±®§ ¿¼¼®»--»-¸±«´¼ ²»ª»® ¾» ©®·¬¬»²ò íò ͱ³» ±º ¬¸» ͬ¿¬«- Ú´¿¹- ¿®» ½´»¿®»¼ ¾§ ©®·¬·²¹ ¿ ´±¹·½¿´ ±²» ¬± ¬¸»³ò Ò±¬» ¬¸¿¬ ¬¸» ÝÞ× ¿²¼ ÍÞ× ·²-¬®«½¬·±²- ©·´´ ±°»®¿¬» ±² ¿´´ ¾·¬- ·² ¬¸» ×ñÑ Î»¹·-¬»®ô ©®·¬·²¹ ¿ ±²» ¾¿½µ ·²¬± ¿²§ º´¿¹ ®»¿¼ ¿- -»¬ô ¬¸«- ½´»¿®·²¹ ¬¸» º´¿¹ò ̸» ÝÞ× ¿²¼ ÍÞ× ·²-¬®«½¬·±²©±®µ ©·¬¸ ®»¹·-¬»®- ð¨ð𠬱 ð¨ïÚ ±²´§ò è èïëçÝÍŠßÊΊðéñðç êò ײ-¬®«½¬·±² Í»¬ Í«³³¿®§ Ó²»³±²·½- Ñ°»®¿²¼- Ü»-½®·°¬·±² ßÎ×ÌØÓÛÌ×Ý ßÒÜ ÔÑÙ×Ý ×ÒÍÌÎËÝÌ×ÑÒÍ ßÜÜ Î¼ô ή ß¼¼ ¬©± λ¹·-¬»®- ßÜÝ Î¼ô ή ß¼¼ ©·¬¸ Ý¿®®§ ¬©± λ¹·-¬»®- ßÜ×É Î¼´ôÕ ß¼¼ ׳³»¼·¿¬» ¬± ɱ®¼ ÍËÞ Î¼ô ή Í«¾¬®¿½¬ ¬©± λ¹·-¬»®- ÍËÞ× Î¼ô Õ Í«¾¬®¿½¬ ݱ²-¬¿²¬ º®±³ λ¹·-¬»® ÍÞÝ Î¼ô ή Í«¾¬®¿½¬ ©·¬¸ Ý¿®®§ ¬©± λ¹·-¬»®- ÍÞÝ× Î¼ô Õ Í«¾¬®¿½¬ ©·¬¸ Ý¿®®§ ݱ²-¬¿²¬ º®±³ λ¹ò ÍÞ×É Î¼´ôÕ Í«¾¬®¿½¬ ׳³»¼·¿¬» º®±³ ɱ®¼ ßÒÜ Î¼ô ή Ô±¹·½¿´ ßÒÜ Î»¹·-¬»®- ßÒÜ× Î¼ô Õ Ô±¹·½¿´ ßÒÜ Î»¹·-¬»® ¿²¼ ݱ²-¬¿²¬ ÑΠμô ή Ô±¹·½¿´ ÑΠλ¹·-¬»®- ÑÎ× Î¼ô Õ Ô±¹·½¿´ ÑΠλ¹·-¬»® ¿²¼ ݱ²-¬¿²¬ ÛÑΠμô ή Û¨½´«-·ª» ÑΠλ¹·-¬»®- ÝÑÓ Î¼ Ѳ»Ž- ݱ³°´»³»²¬ ÒÛ٠μ Ì©±Ž- ݱ³°´»³»²¬ ÍÞΠμôÕ Í»¬ Þ·¬ø-÷ ·² λ¹·-¬»® ÝÞΠμôÕ Ý´»¿® Þ·¬ø-÷ ·² λ¹·-¬»® ×ÒÝ Î¼ ײ½®»³»²¬ ÜÛÝ Î¼ Ü»½®»³»²¬ ÌÍÌ Î¼ Ì»-¬ º±® Æ»®± ±® Ó·²«- ÝÔΠμ Ý´»¿® λ¹·-¬»® ÍÛΠμ Í»¬ λ¹·-¬»® ÓËÔ Î¼ô ή Ó«´¬·°´§ ˲-·¹²»¼ ÓËÔÍ Î¼ô ή Ó«´¬·°´§ Í·¹²»¼ ÓËÔÍË Î¼ô ή Ó«´¬·°´§ Í·¹²»¼ ©·¬¸ ˲-·¹²»¼ ÚÓËÔ Î¼ô ή Ú®¿½¬·±²¿´ Ó«´¬·°´§ ˲-·¹²»¼ ÚÓËÔÍ Î¼ô ή Ú®¿½¬·±²¿´ Ó«´¬·°´§ Í·¹²»¼ ÚÓËÔÍË Î¼ô ή Ú®¿½¬·±²¿´ Ó«´¬·°´§ Í·¹²»¼ ©·¬¸ ˲-·¹²»¼ ÞÎßÒÝØ ×ÒÍÌÎËÝÌ×ÑÒÍ ÎÖÓÐ µ λ´¿¬·ª» Ö«³° ×ÖÓРײ¼·®»½¬ Ö«³° ¬± øÆ÷ ÎÝßÔÔ µ λ´¿¬·ª» Í«¾®±«¬·²» Ý¿´´ ×ÝßÔÔ ×²¼·®»½¬ Ý¿´´ ¬± øÆ÷ ÎÛÌ Í«¾®±«¬·²» 묫®² ÎÛÌ× ×²¬»®®«°¬ 묫®² ÝÐÍÛ Î¼ôή ݱ³°¿®»ô ͵·° ·º Û¯«¿´ ÝРμôή ݱ³°¿®» ÝÐÝ Î¼ôή ݱ³°¿®» ©·¬¸ Ý¿®®§ ÝÐ× Î¼ôÕ Ý±³°¿®» λ¹·-¬»® ©·¬¸ ׳³»¼·¿¬» ÍÞÎÝ Î®ô ¾ ͵·° ·º Þ·¬ ·² λ¹·-¬»® Ý´»¿®»¼ ÍÞÎÍ Î®ô ¾ ͵·° ·º Þ·¬ ·² λ¹·-¬»® ·- Í»¬ ÍÞ×Ý Ðô ¾ ͵·° ·º Þ·¬ ·² ×ñÑ Î»¹·-¬»® Ý´»¿®»¼ ÍÞ×Í Ðô ¾ ͵·° ·º Þ·¬ ·² ×ñÑ Î»¹·-¬»® ·- Í»¬ ÞÎÞÍ -ô µ Þ®¿²½¸ ·º ͬ¿¬«- Ú´¿¹ Í»¬ ÞÎÞÝ -ô µ Þ®¿²½¸ ·º ͬ¿¬«- Ú´¿¹ Ý´»¿®»¼ ÞÎÛÏ µ Þ®¿²½¸ ·º Û¯«¿´ ÞÎÒÛ µ Þ®¿²½¸ ·º Ò±¬ Û¯«¿´ ÞÎÝÍ µ Þ®¿²½¸ ·º Ý¿®®§ Í»¬ ÞÎÝÝ µ Þ®¿²½¸ ·º Ý¿®®§ Ý´»¿®»¼ ÞÎÍØ µ Þ®¿²½¸ ·º Í¿³» ±® Ø·¹¸»® ÞÎÔÑ µ Þ®¿²½¸ ·º Ô±©»® ÞÎÓ× µ Þ®¿²½¸ ·º Ó·²«- ÞÎÐÔ µ Þ®¿²½¸ ·º д«- ÞÎÙÛ µ Þ®¿²½¸ ·º Ù®»¿¬»® ±® Û¯«¿´ô Í·¹²»¼ ÞÎÔÌ µ Þ®¿²½¸ ·º Ô»-- ̸¿² Æ»®±ô Í·¹²»¼ ÞÎØÍ µ Þ®¿²½¸ ·º Ø¿´º Ý¿®®§ Ú´¿¹ Í»¬ ÞÎØÝ µ Þ®¿²½¸ ·º Ø¿´º Ý¿®®§ Ú´¿¹ Ý´»¿®»¼ ÞÎÌÍ µ Þ®¿²½¸ ·º Ì Ú´¿¹ Í»¬ ÞÎÌÝ µ Þ®¿²½¸ ·º Ì Ú´¿¹ Ý´»¿®»¼ ÞÎÊÍ µ Þ®¿²½¸ ·º Ѫ»®º´±© Ú´¿¹ ·- Í»¬ ÞÎÊÝ µ Þ®¿²½¸ ·º Ѫ»®º´±© Ú´¿¹ ·- Ý´»¿®»¼ Ó²»³±²·½- Ñ°»®¿²¼- Ü»-½®·°¬·±² èïëçÝÍŠßÊΊðéñðç ß̳»¹¿èß Ñ°»®¿¬·±² μ μ õ ή μ μ õ ή õ Ý Î¼¸æμ´ μ¸æμ´ õ Õ Î¼ μ ó ή μ μ ó Õ Î¼ μ ó ή ó Ý Î¼ μ ó Õ ó Ý Î¼¸æμ´ μ¸æμ´ ó Õ Î¼ μ ή μ μ Õ Î¼ μ ª ή μ μ ª Õ Î¼ μ ή μ ð¨ÚÚ Î¼ μ ð¨ðð μ μ μ ª Õ Î¼ μ øð¨ÚÚ ó Õ÷ μ μ õ ï μ μ ï μ μ μ μ μ μ μ ð¨ÚÚ ÎïæÎð μ ¨ ή ÎïæÎð μ ¨ ή ÎïæÎð ÎïæÎð ÎïæÎð ÎïæÎð μ ¨ ή øμ ¨ ή÷ ää ï øμ ¨ ή÷ ää ï øμ ¨ ή÷ ää ï ÐÝ ÐÝ õ µ õ ï ÐÝ Æ ÐÝ ÐÝ õ µ õ ï ÐÝ Æ ÐÝ ÍÌßÝÕ ÐÝ ÍÌßÝÕ ·º øμ ã ή÷ ÐÝ ÐÝ õ î ±® í μ ή μ ή Ý Î¼ Õ ·º øήø¾÷ãð÷ ÐÝ ÐÝ õ î ±® í ·º øήø¾÷ãï÷ ÐÝ ÐÝ õ î ±® í ·º øÐø¾÷ãð÷ ÐÝ ÐÝ õ î ±® í ·º øÐø¾÷ãï÷ ÐÝ ÐÝ õ î ±® í ·º øÍÎÛÙø-÷ ã ï÷ ¬¸»² ÐÝ ÐÝõµ õ ï ·º øÍÎÛÙø-÷ ã ð÷ ¬¸»² ÐÝ ÐÝõµ õ ï ·º øÆ ã ï÷ ¬¸»² ÐÝ ÐÝ õ µ õ ï ·º øÆ ã ð÷ ¬¸»² ÐÝ ÐÝ õ µ õ ï ·º øÝ ã ï÷ ¬¸»² ÐÝ ÐÝ õ µ õ ï ·º øÝ ã ð÷ ¬¸»² ÐÝ ÐÝ õ µ õ ï ·º øÝ ã ð÷ ¬¸»² ÐÝ ÐÝ õ µ õ ï ·º øÝ ã ï÷ ¬¸»² ÐÝ ÐÝ õ µ õ ï ·º øÒ ã ï÷ ¬¸»² ÐÝ ÐÝ õ µ õ ï ·º øÒ ã ð÷ ¬¸»² ÐÝ ÐÝ õ µ õ ï ·º øÒ Êã ð÷ ¬¸»² ÐÝ ÐÝ õ µ õ ï ·º øÒ Êã ï÷ ¬¸»² ÐÝ ÐÝ õ µ õ ï ·º øØ ã ï÷ ¬¸»² ÐÝ ÐÝ õ µ õ ï ·º øØ ã ð÷ ¬¸»² ÐÝ ÐÝ õ µ õ ï ·º øÌ ã ï÷ ¬¸»² ÐÝ ÐÝ õ µ õ ï ·º øÌ ã ð÷ ¬¸»² ÐÝ ÐÝ õ µ õ ï ·º øÊ ã ï÷ ¬¸»² ÐÝ ÐÝ õ µ õ ï ·º øÊ ã ð÷ ¬¸»² ÐÝ ÐÝ õ µ õ ï Ñ°»®¿¬·±² Ú´¿¹- ÆôÝôÒôÊôØ ÆôÝôÒôÊôØ ÆôÝôÒôÊôÍ ÆôÝôÒôÊôØ ÆôÝôÒôÊôØ ÆôÝôÒôÊôØ ÆôÝôÒôÊôØ ÆôÝôÒôÊôÍ ÆôÒôÊ ÆôÒôÊ ÆôÒôÊ ÆôÒôÊ ÆôÒôÊ ÆôÝôÒôÊ ÆôÝôÒôÊôØ ÆôÒôÊ ÆôÒôÊ ÆôÒôÊ ÆôÒôÊ ÆôÒôÊ ÆôÒôÊ Ò±²» ÆôÝ ÆôÝ ÆôÝ ÆôÝ ÆôÝ ÆôÝ Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» × Ò±²» Æô ÒôÊôÝôØ Æô ÒôÊôÝôØ Æô ÒôÊôÝôØ Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ú´¿¹- ýÝ´±½µ- ï ï î ï ï ï ï î ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï î î î î î î î î í í ì ì ïñîñí ï ï ï ïñîñí ïñîñí ïñîñí ïñîñí ïñî ïñî ïñî ïñî ïñî ïñî ïñî ïñî ïñî ïñî ïñî ïñî ïñî ïñî ïñî ïñî ïñî ïñî ýÝ´±½µ- ç êò ײ-¬®«½¬·±² Í»¬ Í«³³¿®§ øݱ²¬·²«»¼÷ ÞÎ×Û µ ÞÎ×Ü µ ÜßÌß ÌÎßÒÍÚÛÎ ×ÒÍÌÎËÝÌ×ÑÒÍ ÓÑÊ Î¼ô ή ÓÑÊÉ Î¼ô ή ÔÜ× Î¼ô Õ ÔÜ Î¼ô È ÔÜ Î¼ô Èõ ÔÜ Î¼ô ó È ÔÜ Î¼ô Ç ÔÜ Î¼ô Çõ ÔÜ Î¼ô ó Ç ÔÜÜ Î¼ôÇõ¯ ÔÜ Î¼ô Æ ÔÜ Î¼ô Æõ ÔÜ Î¼ô óÆ ÔÜÜ Î¼ô Æõ¯ ÔÜÍ Î¼ô µ ÍÌ Èô ή ÍÌ Èõô ή ÍÌ ó Èô ή ÍÌ Çô ή ÍÌ Çõô ή ÍÌ ó Çô ή ÍÌÜ Çõ¯ôή ÍÌ Æô ή ÍÌ Æõô ή ÍÌ óÆô ή ÍÌÜ Æõ¯ôή ÍÌÍ µô ή ÔÐÓ ÔÐÓ Î¼ô Æ ÔÐÓ Î¼ô Æõ ÍÐÓ ×Ò Î¼ô Ð ÑËÌ Ðô ή ÐËÍØ Î® ÐÑРμ Þ×Ì ßÒÜ Þ×ÌóÌÛÍÌ ×ÒÍÌÎËÝÌ×ÑÒÍ ÍÞ× Ðô¾ ÝÞ× Ðô¾ ÔÍÔ Î¼ ÔÍΠμ ÎÑÔ Î¼ ÎÑΠμ ßÍΠμ ÍÉßРμ ÞÍÛÌ - ÞÝÔÎ - ÞÍÌ Î®ô ¾ ÞÔÜ Î¼ô ¾ ÍÛÝ ÝÔÝ ÍÛÒ ÝÔÒ ÍÛÆ ÝÔÆ ÍÛ× ÝÔ× ÍÛÍ ÝÔÍ ÍÛÊ ÝÔÊ ÍÛÌ Ó²»³±²·½- Ñ°»®¿²¼- Þ®¿²½¸ ·º ײ¬»®®«°¬ Û²¿¾´»¼ Þ®¿²½¸ ·º ײ¬»®®«°¬ Ü·-¿¾´»¼ Ó±ª» Þ»¬©»»² λ¹·-¬»®Ý±°§ λ¹·-¬»® ɱ®¼ Ô±¿¼ ׳³»¼·¿¬» Ô±¿¼ ײ¼·®»½¬ Ô±¿¼ ײ¼·®»½¬ ¿²¼ б-¬óײ½ò Ô±¿¼ ײ¼·®»½¬ ¿²¼ Ю»óÜ»½ò Ô±¿¼ ײ¼·®»½¬ Ô±¿¼ ײ¼·®»½¬ ¿²¼ б-¬óײ½ò Ô±¿¼ ײ¼·®»½¬ ¿²¼ Ю»óÜ»½ò Ô±¿¼ ײ¼·®»½¬ ©·¬¸ Ü·-°´¿½»³»²¬ Ô±¿¼ ײ¼·®»½¬ Ô±¿¼ ײ¼·®»½¬ ¿²¼ б-¬óײ½ò Ô±¿¼ ײ¼·®»½¬ ¿²¼ Ю»óÜ»½ò Ô±¿¼ ײ¼·®»½¬ ©·¬¸ Ü·-°´¿½»³»²¬ Ô±¿¼ Ü·®»½¬ º®±³ ÍÎßÓ Í¬±®» ײ¼·®»½¬ ͬ±®» ײ¼·®»½¬ ¿²¼ б-¬óײ½ò ͬ±®» ײ¼·®»½¬ ¿²¼ Ю»óÜ»½ò ͬ±®» ײ¼·®»½¬ ͬ±®» ײ¼·®»½¬ ¿²¼ б-¬óײ½ò ͬ±®» ײ¼·®»½¬ ¿²¼ Ю»óÜ»½ò ͬ±®» ײ¼·®»½¬ ©·¬¸ Ü·-°´¿½»³»²¬ ͬ±®» ײ¼·®»½¬ ͬ±®» ײ¼·®»½¬ ¿²¼ б-¬óײ½ò ͬ±®» ײ¼·®»½¬ ¿²¼ Ю»óÜ»½ò ͬ±®» ײ¼·®»½¬ ©·¬¸ Ü·-°´¿½»³»²¬ ͬ±®» Ü·®»½¬ ¬± ÍÎßÓ Ô±¿¼ Ю±¹®¿³ Ó»³±®§ Ô±¿¼ Ю±¹®¿³ Ó»³±®§ Ô±¿¼ Ю±¹®¿³ Ó»³±®§ ¿²¼ б-¬óײ½ ͬ±®» Ю±¹®¿³ Ó»³±®§ ײ ᮬ Ñ«¬ ᮬ Ы-¸ λ¹·-¬»® ±² ͬ¿½µ б° λ¹·-¬»® º®±³ ͬ¿½µ Í»¬ Þ·¬ ·² ×ñÑ Î»¹·-¬»® Ý´»¿® Þ·¬ ·² ×ñÑ Î»¹·-¬»® Ô±¹·½¿´ ͸·º¬ Ô»º¬ Ô±¹·½¿´ ͸·º¬ η¹¸¬ ન¬» Ô»º¬ ̸®±«¹¸ Ý¿®®§ ન¬» η¹¸¬ ̸®±«¹¸ Ý¿®®§ ß®·¬¸³»¬·½ ͸·º¬ η¹¸¬ Í©¿° Ò·¾¾´»Ú´¿¹ Í»¬ Ú´¿¹ Ý´»¿® Þ·¬ ͬ±®» º®±³ λ¹·-¬»® ¬± Ì Þ·¬ ´±¿¼ º®±³ Ì ¬± λ¹·-¬»® Í»¬ Ý¿®®§ Ý´»¿® Ý¿®®§ Í»¬ Ò»¹¿¬·ª» Ú´¿¹ Ý´»¿® Ò»¹¿¬·ª» Ú´¿¹ Í»¬ Æ»®± Ú´¿¹ Ý´»¿® Æ»®± Ú´¿¹ Ù´±¾¿´ ײ¬»®®«°¬ Û²¿¾´» Ù´±¾¿´ ײ¬»®®«°¬ Ü·-¿¾´» Í»¬ Í·¹²»¼ Ì»-¬ Ú´¿¹ Ý´»¿® Í·¹²»¼ Ì»-¬ Ú´¿¹ Í»¬ Ì©±- ݱ³°´»³»²¬ Ѫ»®º´±©ò Ý´»¿® Ì©±- ݱ³°´»³»²¬ Ѫ»®º´±© Í»¬ Ì ·² ÍÎÛÙ Ü»-½®·°¬·±² ·º ø × ã ï÷ ¬¸»² ÐÝ ÐÝ õ µ õ ï ·º ø × ã ð÷ ¬¸»² ÐÝ ÐÝ õ µ õ ï μ ή μõïæμ ήõïæή μ Õ Î¼ øÈ÷ μ øÈ÷ô È È õ ï È È ó ïô μ øÈ÷ μ øÇ÷ μ øÇ÷ô Ç Ç õ ï Ç Ç ó ïô μ øÇ÷ μ øÇ õ ¯÷ μ øÆ÷ μ øÆ÷ô Æ Æõï Æ Æ ó ïô μ øÆ÷ μ øÆ õ ¯÷ μ øµ÷ øÈ÷ ή øÈ÷ ήô È È õ ï È È ó ïô øÈ÷ ή øÇ÷ ή øÇ÷ ήô Ç Ç õ ï Ç Ç ó ïô øÇ÷ ή øÇ õ ¯÷ ή øÆ÷ ή øÆ÷ ήô Æ Æ õ ï Æ Æ ó ïô øÆ÷ ή øÆ õ ¯÷ ή øµ÷ ή Îð øÆ÷ μ øÆ÷ μ øÆ÷ô Æ Æõï øÆ÷ ÎïæÎð μ РРή ÍÌßÝÕ Î® μ ÍÌßÝÕ ×ñÑøÐô¾÷ ï ×ñÑøÐô¾÷ ð μø²õï÷ μø²÷ô μøð÷ ð μø²÷ μø²õï÷ô μøé÷ ð μøð÷ Ýôμø²õï÷ μø²÷ôÝ Î¼øé÷ μøé÷ Ýôμø²÷ μø²õï÷ôÝ Î¼øð÷ μø²÷ μø²õï÷ô ²ãðæê μøíæð÷ μøéæì÷ôμøéæì÷ μøíæð÷ ÍÎÛÙø-÷ ï ÍÎÛÙø-÷ ð Ì Î®ø¾÷ μø¾÷ Ì Ýï Ýð Òï Òð Æï Æð ×ï ×ð Íï Íð Êï Êð Ìï Ñ°»®¿¬·±² èïëçÝÍŠßÊΊðéñðç ß̳»¹¿èß Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» Ò±²» ÆôÝôÒôÊ ÆôÝôÒôÊ ÆôÝôÒôÊ ÆôÝôÒôÊ ÆôÝôÒôÊ Ò±²» ÍÎÛÙø-÷ ÍÎÛÙø-÷ Ì Ò±²» Ý Ý Ò Ò Æ Æ × × Í Í Ê Ê Ì Ú´¿¹- ïñî ïñî ï ï ï î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î í í í ó ï ï î î î î ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ýÝ´±½µ- ïð êò ײ-¬®«½¬·±² Í»¬ Í«³³¿®§ øݱ²¬·²«»¼÷ ÝÔÌ ÍÛØ ÝÔØ ÓÝË ÝÑÒÌÎÑÔ ×ÒÍÌÎËÝÌ×ÑÒÍ ÒÑÐ ÍÔÛÛÐ ÉÜÎ Ý´»¿® Ì ·² ÍÎÛÙ Í»¬ Ø¿´º Ý¿®®§ Ú´¿¹ ·² ÍÎÛÙ Ý´»¿® Ø¿´º Ý¿®®§ Ú´¿¹ ·² ÍÎÛÙ Ò± Ñ°»®¿¬·±² Í´»»° É¿¬½¸¼±¹ λ-»¬ ß̳»¹¿èß Ìð Øï Øð Ì ï Ø ï Ø ï Ò±²» ï ø-»» -°»½·º·½ ¼»-½®ò º±® Í´»»° º«²½¬·±²÷ Ò±²» ï ø-»» -°»½·º·½ ¼»-½®ò º±® ÉÜÎñ¬·³»®÷ Ò±²» ï ïï èïëçÝÍŠßÊΊðéñðç ß̳»¹¿èß éò Ñ®¼»®·²¹ ײº±®³¿¬·±² Í°»»¼ øÓئ÷ б©»® Í«°°´§ øÊ÷ ïê îòé ó ëòë Ñ®¼»®·²¹ ݱ¼» ß̳»¹¿èßóßËøî÷ ß̳»¹¿èßóÐËøî÷ ß̳»¹¿èßóÓËøî÷ п½µ¿¹»øï÷ íîß îèÐí íîÓïóß Ñ°»®¿¬·±² ο²¹» ײ¼«-¬®·¿´ øóìð Ý ¬± èë Ý÷ Ò±¬»-æ ïò ̸·- ¼»ª·½» ½¿² ¿´-± ¾» -«°°´·»¼ ·² ©¿º»® º±®³ò д»¿-» ½±²¬¿½¬ §±«® ´±½¿´ ߬³»´ -¿´»- ±ºº·½» º±® ¼»¬¿·´»¼ ±®¼»®·²¹ ·²º±®³¿¬·±² ¿²¼ ³·²·³«³ ¯«¿²¬·¬·»-ò îò о󺮻» °¿½µ¿¹·²¹ ¿´¬»®²¿¬·ª»ô ½±³°´·»- ¬± ¬¸» Û«®±°»¿² Ü·®»½¬·ª» º±® λ-¬®·½¬·±² ±º Ø¿¦¿®¼±«- Í«¾-¬¿²½»- øαØÍ ¼·®»½ó ¬·ª»÷ò ß´-± Ø¿´·¼» º®»» ¿²¼ º«´´§ Ù®»»²ò íîß îèÐí íîÓïóß Ð¿½µ¿¹» ̧°» íîó´»¿¼ô ̸·² øïòð ³³÷ д¿-¬·½ Ï«¿¼ Ú´¿¬ п½µ¿¹» øÌÏÚÐ÷ îèó´»¿¼ô ðòíððŒ É·¼»ô д¿-¬·½ Ü«¿´ ײ´·²» п½µ¿¹» øÐÜ×Ð÷ íîó°¿¼ô ë ¨ ë ¨ ïòð ¾±¼§ô Ô»¿¼ з¬½¸ ðòëð ³³ Ï«¿¼ Ú´¿¬ Ò±óÔ»¿¼ñÓ·½®± Ô»¿¼ Ú®¿³» п½µ¿¹» øÏÚÒñÓÔÚ÷ ïî èïëçÝÍŠßÊΊðéñðç èò п½µ¿¹·²¹ ײº±®³¿¬·±² èòï íîß ß̳»¹¿èß Ð×Ò ï » Ð×Ò ï ×ÜÛÒÌ×Ú×ÛÎ Þ Ûï Û Üï Ü Ý ð%¢é% ßï ßî Ô Ò±¬»-æ ïò ̸·- °¿½µ¿¹» ½±²º±®³- ¬± ÖÛÜÛÝ ®»º»®»²½» ÓÍóðîêô Ê¿®·¿¬·±² ßÞßò îò Ü·³»²-·±²- Üï ¿²¼ Ûï ¼± ²±¬ ·²½´«¼» ³±´¼ °®±¬®«-·±²ò ß´´±©¿¾´» °®±¬®«-·±² ·- ðòîë ³³ °»® -·¼»ò Ü·³»²-·±²- Üï ¿²¼ Ûï ¿®» ³¿¨·³«³ °´¿-¬·½ ¾±¼§ -·¦» ¼·³»²-·±²- ·²½´«¼·²¹ ³±´¼ ³·-³¿¬½¸ò íò Ô»¿¼ ½±°´¿²¿®·¬§ ·- ðòïð ³³ ³¿¨·³«³ò ß ÝÑÓÓÑÒ Ü×ÓÛÒÍ×ÑÒÍ ø˲·¬ ±º Ó»¿-«®» ã ³³÷ ÍÇÓÞÑÔ Ó×Ò ß P ßï ðòðë ßî ðòçë Ü èòéë Üï êòçð Û èòéë Ûï êòçð Þ ðòíð Ý ðòðç Ô ðòìë » ÒÑÓ P P ïòðð çòðð éòðð çòðð éòðð P P P ðòèð ÌÇÐ ÓßÈ ïòîð ðòïë ïòðë çòîë éòïð çòîë éòïð ðòìë ðòîð ðòéë ÒÑÌÛ Ò±¬» î Ò±¬» î îíîë Ñ®½¸¿®¼ п®µ©¿§ Î Í¿² Ö±-»ô Ýß çëïíï Ì×ÌÔÛ íîßô íîó´»¿¼ô é ¨ é ³³ Þ±¼§ Í·¦»ô ïòð ³³ Þ±¼§ ̸·½µ²»--ô ðòè ³³ Ô»¿¼ з¬½¸ô ̸·² Ю±º·´» д¿-¬·½ Ï«¿¼ Ú´¿¬ п½µ¿¹» øÌÏÚÐ÷ ïðñëñîððï ÜÎßÉ×ÒÙ ÒÑò ÎÛÊò íîß Þ ïí èïëçÝÍŠßÊΊðéñðç èòî îèÐí ß̳»¹¿èß Ü Ð×Ò ï Ûï ß ÍÛßÌ×ÒÙ ÐÔßÒÛ Ô » ßï Þî Þï Þ øì ÐÔßÝÛÍ÷ Û Ý ðd ¢ ïëd ÎÛÚ »Þ Ò±¬»æ ïò Ü·³»²-·±²- Ü ¿²¼ Ûï ¼± ²±¬ ·²½´«¼» ³±´¼ Ú´¿-¸ ±® Ю±¬®«-·±²ò Ó±´¼ Ú´¿-¸ ±® Ю±¬®«-·±² -¸¿´´ ²±¬ »¨½»»¼ ðòîë ³³ øðòðïðþ÷ò ÝÑÓÓÑÒ Ü×ÓÛÒÍ×ÑÒÍ ø˲·¬ ±º Ó»¿-«®» ã ³³÷ ÍÇÓÞÑÔ Ó×Ò ß P ßï ðòëðè Ü íìòëìì Û éòêîð Ûï éòïïî Þ ðòíèï Þï ïòïìí Þî ðòéêî Ô íòïéë Ý ðòîðí »Þ P » ÒÑÓ ÓßÈ ÒÑÌÛ P ìòëéîì P P P íìòéçè Ò±¬» ï P èòîëë P éòìçí Ò±¬» ï P ðòëíí P ïòíçé P ïòïìí P íòìîç P ðòíëê P ïðòïêð îòëìð ÌÇÐ Ì×ÌÔÛ îíîë Ñ®½¸¿®¼ п®µ©¿§ îèÐíô îèó´»¿¼ øðòíððþñéòêî ³³ É·¼»÷ д¿-¬·½ Ü«¿´ Î Í¿² Ö±-»ô Ýß çëïíï ײ´·²» п½µ¿¹» øÐÜ×Ð÷ ðçñîèñðï ÜÎßÉ×ÒÙ ÒÑò ÎÛÊò îèÐí Þ ïì èïëçÝÍŠßÊΊðéñðç íîÓïóß Ü Üï ï î í з² ï ×Ü ð Ûï Û Í×ÜÛ Ê×ÛÉ ß̳»¹¿èß Ð Ð ÌÑÐ Ê×ÛÉ ßî Õ ß Üî з² ýï Ò±¬½¸ øðòîð Î÷ ï î í Ûî Õ ¾ » Ô ÞÑÌÌÑÓ Ê×ÛÉ Ò±¬»æ ÖÛÜÛÝ Í¬¿²¼¿®¼ ÓÑóîîðô Ú·¹ò î øß²ª·´ Í·²¹«´¿¬·±²÷ô ÊØØÜóîò ßí ßï ðòðè Ý ÍÇÓÞÑÔ ß ßï ßî ßí ¾ Ü Üï Üî Û Ûï Ûî » Ô Ð ð Õ ÝÑÓÓÑÒ Ü×ÓÛÒÍ×ÑÒÍ ø˲·¬ ±º Ó»¿-«®» ã ³³÷ Ó×Ò ðòèð Š Š ðòïè ìòçð ìòéð îòçë ìòçð ìòéð îòçë ðòíð Š Š ðòîð ÒÑÓ ðòçð ðòðî ðòêë ðòîð ÎÛÚ ðòîí ëòðð ìòéë íòïð ëòðð ìòéë íòïð ðòëð ÞÍÝ ðòìð Š Š Š ÓßÈ ïòðð ðòðë ïòðð ðòíð ëòïð ìòèð íòîë ëòïð ìòèð íòîë ðòëð ðòêð ïî± Š ÒÑÌÛ Ì×ÌÔÛ îíîë Ñ®½¸¿®¼ п®µ©¿§ íîÓïóßô íîó°¿¼ô ë ¨ ë ¨ ïòð ³³ Þ±¼§ô Ô»¿¼ з¬½¸ ðòëð ³³ô Î Í¿² Ö±-»ô Ýß çëïíï íòïð ³³ Û¨°±-»¼ п¼ô Ó·½®± Ô»¿¼ Ú®¿³» п½µ¿¹» øÓÔÚ÷ ëñîëñðê ÜÎßÉ×ÒÙ ÒÑò ÎÛÊò íîÓïóß Û ïë èïëçÝÍŠßÊΊðéñðç ß̳»¹¿èß çò Û®®¿¬¿ ̸» ®»ª·-·±² ´»¬¬»® ·² ¬¸·- -»½¬·±² ®»º»®- ¬± ¬¸» ®»ª·-·±² ±º ¬¸» ß̳»¹¿èß ¼»ª·½»ò çòï ß̳»¹¿èßô ®»ªò Ô Ÿ Ú·®-¬ ß²¿´±¹ ݱ³°¿®¿¬±® ½±²ª»®-·±² ³¿§ ¾» ¼»´¿§»¼ Ÿ ײ¬»®®«°¬- ³¿§ ¾» ´±-¬ ©¸»² ©®·¬·²¹ ¬¸» ¬·³»® ®»¹·-¬»®- ·² ¬¸» ¿-§²½¸®±²±«- ¬·³»® Ÿ Í·¹²¿¬«®» ³¿§ ¾» Û®¿-»¼ ·² Í»®·¿´ Ю±¹®¿³³·²¹ Ó±¼» Ÿ ÝÕÑÐÌ Ü±»- ²±¬ Û²¿¾´» ײ¬»®²¿´ Ý¿°¿½·¬±®- ±² ÈÌßÔ²ñÌÑÍݲ з²- ©¸»² íî Õئ Ñ-½·´´¿¬±® ·- Ë-»¼ ¬± Ý´±½µ ¬¸» ß-§²½¸®±²±«- Ì·³»®ñݱ«²¬»®î Ÿ λ¿¼·²¹ ÛÛÐÎÑÓ ¾§ «-·²¹ ÍÌ ±® ÍÌÍ ¬± -»¬ ÛÛÎÛ ¾·¬ ¬®·¹¹»®- «²»¨°»½¬»¼ ·²¬»®®«°¬ ®»¯«»-¬ ïò Ú·®-¬ ß²¿´±¹ ݱ³°¿®¿¬±® ½±²ª»®-·±² ³¿§ ¾» ¼»´¿§»¼ ׺ ¬¸» ¼»ª·½» ·- °±©»®»¼ ¾§ ¿ -´±© ®·-·²¹ ÊÝÝô ¬¸» º·®-¬ ß²¿´±¹ ݱ³°¿®¿¬±® ½±²ª»®-·±² ©·´´ ¬¿µ» ´±²¹»® ¬¸¿² »¨°»½¬»¼ ±² -±³» ¼»ª·½»-ò Ю±¾´»³ Ú·¨ ñ ɱ®µ¿®±«²¼ ɸ»² ¬¸» ¼»ª·½» ¸¿- ¾»»² °±©»®»¼ ±® ®»-»¬ô ¼·-¿¾´» ¬¸»² »²¿¾´» ¬¸»ß²¿´±¹ ݱ³°¿®¿¬±® ¾»º±®» ¬¸» º·®-¬ ½±²ª»®-·±²ò îò ײ¬»®®«°¬- ³¿§ ¾» ´±-¬ ©¸»² ©®·¬·²¹ ¬¸» ¬·³»® ®»¹·-¬»®- ·² ¬¸» ¿-§²½¸®±²±«- ¬·³»® ̸» ·²¬»®®«°¬ ©·´´ ¾» ´±-¬ ·º ¿ ¬·³»® ®»¹·-¬»® ¬¸¿¬ ·- -§²½¸®±²±«- ¬·³»® ½´±½µ ·- ©®·¬¬»² ©¸»² ¬¸» ¿-§²½¸®±²±«- Ì·³»®ñݱ«²¬»® ®»¹·-¬»® øÌÝǪ̀÷ ·- ð¨ððò Ю±¾´»³ Ú·¨ ñ ɱ®µ¿®±«²¼ ß´©¿§- ½¸»½µ ¬¸¿¬ ¬¸» ¿-§²½¸®±²±«- Ì·³»®ñݱ«²¬»® ®»¹·-¬»® ²»·¬¸»® ¸¿ª» ¬¸» ª¿´«» ð¨ÚÚ ²±® ð¨ðð ¾»º±®» ©®·¬·²¹ ¬± ¬¸» ¿-§²½¸®±²±«- Ì·³»® ݱ²¬®±´ λ¹·-¬»® øÌÝÝΨ÷ô ¿-§²½¸®±²±«Ì·³»® ݱ«²¬»® λ¹·-¬»® øÌÝǪ̀÷ô ±® ¿-§²½¸®±²±«- Ñ«¬°«¬ ݱ³°¿®» λ¹·-¬»® øÑÝΨ÷ò íò Í·¹²¿¬«®» ³¿§ ¾» Û®¿-»¼ ·² Í»®·¿´ Ю±¹®¿³³·²¹ Ó±¼» ׺ ¬¸» -·¹²¿¬«®» ¾§¬»- ¿®» ®»¿¼ ¾»º±®» ¿ ½¸·°»®¿-» ½±³³¿²¼ ·- ½±³°´»¬»¼ô ¬¸» -·¹²¿¬«®» ³¿§ ¾» »®¿-»¼ ½¿«-·²¹ ¬¸» ¼»ª·½» ×Ü ¿²¼ ½¿´·¾®¿¬·±² ¾§¬»- ¬± ¼·-¿°°»¿®ò ̸·- ·- ½®·¬·½¿´ô »-°»ó ½·¿´´§ô ·º ¬¸» °¿®¬ ·- ®«²²·²¹ ±² ·²¬»®²¿´ ÎÝ ±-½·´´¿¬±®ò Ю±¾´»³ Ú·¨ ñ ɱ®µ¿®±«²¼æ Û²-«®» ¬¸¿¬ ¬¸» ½¸·°»®¿-» ½±³³¿²¼ ¸¿- »¨½»»¼»¼ ¾»º±®» ¿°°´§·²¹ ¬¸» ²»¨¬ ½±³³¿²¼ò ìò ÝÕÑÐÌ Ü±»- ²±¬ Û²¿¾´» ײ¬»®²¿´ Ý¿°¿½·¬±®- ±² ÈÌßÔ²ñÌÑÍݲ з²- ©¸»² íî Õئ Ñ-½·´´¿¬±® ·- Ë-»¼ ¬± Ý´±½µ ¬¸» ß-§²½¸®±²±«- Ì·³»®ñݱ«²¬»®î ɸ»² ¬¸» ·²¬»®²¿´ ÎÝ Ñ-½·´´¿¬±® ·- «-»¼ ¿- ¬¸» ³¿·² ½´±½µ -±«®½»ô ·¬ ·- °±--·¾´» ¬± ®«² ¬¸» Ì·³»®ñݱ«²¬»®î ¿-§²½¸®±²±«-´§ ¾§ ½±²²»½¬·²¹ ¿ íî Õئ Ñ-½·´´¿¬±® ¾»¬©»»² ÈÌßÔïñÌÑÍÝï ¿²¼ ÈÌßÔîñÌÑÍÝîò Þ«¬ ©¸»² ¬¸» ·²¬»®²¿´ ÎÝ Ñ-½·´´¿¬±® ·- -»´»½¬»¼ ¿- ¬¸» ³¿·² ½´±½µ -±«®½»ô ¬¸» ÝÕÑÐÌ Ú«-» ¼±»- ²±¬ ½±²¬®±´ ¬¸» ·²¬»®²¿´ ½¿°¿½·¬±®- ±² ÈÌßÔïñÌÑÍÝï ¿²¼ ÈÌßÔîñÌÑÍÝîò ß- ´±²¹ ¿- ¬¸»®» ¿®» ²± ½¿°¿½·¬±®- ½±²²»½¬»¼ ¬± ÈÌßÔïñÌÑÍÝï ¿²¼ ÈÌßÔîñÌÑÍÝîô -¿º» ±°»®¿¬·±² ±º ¬¸» Ñ-½·´´¿¬±® ·- ²±¬ ¹«¿®¿²¬»»¼ò Ю±¾´»³ Ú·¨ ñ ɱ®µ¿®±«²¼ Ë-» »¨¬»®²¿´ ½¿°¿½·¬±®- ·² ¬¸» ®¿²¹» ±º îð ó íê °Ú ±² ÈÌßÔïñÌÑÍÝï ¿²¼ ÈÌßÔîñÌÑÍÝîò ̸·- ©·´´ ¾» º·¨»¼ ·² ß̳»¹¿èß Î»ªò Ù ©¸»®» ¬¸» ÝÕÑÐÌ Ú«-» ©·´´ ½±²¬®±´ ·²¬»®²¿´ ½¿°¿½·ó ¬±®- ¿´-± ©¸»² ·²¬»®²¿´ ÎÝ Ñ-½·´´¿¬±® ·- -»´»½¬»¼ ¿- ³¿·² ½´±½µ -±«®½»ò Ú±® ß̳»¹¿èß Î»ªò Ùô ÝÕÑÐÌ ã ð ø°®±¹®¿³³»¼÷ ©·´´ »²¿¾´» ¬¸» ·²¬»®²¿´ ½¿°¿½·¬±®- ±² ÈÌßÔï ¿²¼ ÈÌßÔîò Ý«-ó ¬±³»®- ©¸± ©¿²¬ ½±³°¿¬·¾·´·¬§ ¾»¬©»»² λªò Ù ¿²¼ ±´¼»® ®»ª·-·±²-ô ³«-¬ »²-«®» ¬¸¿¬ ÝÕÑÐÌ ·- «²°®±¹®¿³³»¼ øÝÕÑÐÌ ã ï÷ò ïê èïëçÝÍŠßÊΊðéñðç ß̳»¹¿èß ëò λ¿¼·²¹ ÛÛÐÎÑÓ ¾§ «-·²¹ ÍÌ ±® ÍÌÍ ¬± -»¬ ÛÛÎÛ ¾·¬ ¬®·¹¹»®- «²»¨°»½¬»¼ ·²¬»®®«°¬ ®»¯«»-¬ò λ¿¼·²¹ ÛÛÐÎÑÓ ¾§ «-·²¹ ¬¸» ÍÌ ±® ÍÌÍ ½±³³¿²¼ ¬± -»¬ ¬¸» ÛÛÎÛ ¾·¬ ·² ¬¸» ÛÛÝÎ ®»¹ó ·-¬»® ¬®·¹¹»®- ¿² «²»¨°»½¬»¼ ÛÛÐÎÑÓ ·²¬»®®«°¬ ®»¯«»-¬ò Ю±¾´»³ Ú·¨ ñ ɱ®µ¿®±«²¼ ß´©¿§- «-» ÑËÌ ±® ÍÞ× ¬± -»¬ ÛÛÎÛ ·² ÛÛÝÎò ïé èïëçÝÍŠßÊΊðéñðç ß̳»¹¿èß ïðò Ü¿¬¿-¸»»¬ λª·-·±² Ø·-¬±®§ д»¿-» ²±¬» ¬¸¿¬ ¬¸» ®»º»®®·²¹ °¿¹» ²«³¾»®- ·² ¬¸·- -»½¬·±² ¿®» ®»º»®®»¼ ¬± ¬¸·- ¼±½«³»²¬ò ̸» ®»º»®®·²¹ ®»ª·-·±² ·² ¬¸·- -»½¬·±² ®»º»®- ¬± ¬¸» ¼±½«³»²¬ ®»ª·-·±²ò ïðòï λªòèïëçÝ Š ðéñðç ïò Ë°¼¿¬»¼ •Û®®¿¬¿Œ ±² °¿¹» îçèò îò Ë°¼¿¬»¼ ¬¸» ´¿-¬ °¿¹» ©·¬¸ ߬³»´Ž- ²»© ¿¼¼®»--»-ò ïðòî λªòèïëçÞÍ Š ðëñðç ïò Ë°¼¿¬»¼ •Í§-¬»³ ¿²¼ λ-»¬ ݸ¿®¿½¬»®·-¬·½-Œ ±² °¿¹» îìé ©·¬¸ ²»© ÞÑÜÔÛÊÛÔ ª¿´«»îò Ë°¼¿¬»¼ •ßÜÝ Ý¸¿®¿½¬»®·-¬·½-Œ ±² °¿¹» îëï ©·¬¸ ²»© Ê×ÒÌ ª¿´«»-ò íò Ë°¼¿¬»¼ •Ì§°·½¿´ ݸ¿®¿½¬»®·-¬·½-Œ ª·»©ò ìò Ë°¼¿¬»¼ •Û®®¿¬¿Œ ±² °¿¹» îçèò ß̳»¹¿èßô ®»ª Ôò ëò Ý®»¿¬»¼ ¿ ²»© Ì¿¾´» Ѻ ݱ²¬»²¬-ò ïðòí λªòèïëçßÍ Š ðèñðè ïò ײ·¬·¿´ ®»ª·-·±² øÞ¿-»¼ ±² ¬¸» ß̳»¹¿èñÔ ¼¿¬¿-¸»»¬ îìèêÌóßÊÎóðëñðè÷ îò ݸ¿²¹»- ¼±²» ½±³°¿®»¼ ¬± ß̳»¹¿èñÔ ¼¿¬¿-¸»»¬ îìèêÌóßÊÎóðëñðèæ Š ß´´ Û´»½¬®·½¿´ ݸ¿®¿½¬»®·-¬·½- ¿®» ³±ª»¼ ¬± •Û´»½¬®·½¿´ ݸ¿®¿½¬»®·-¬·½-Œ ±² °¿¹» îììò Š Ë°¼¿¬»¼ •ÜÝ Ý¸¿®¿½¬»®·-¬·½-Œ ±² °¿¹» îìì ©·¬¸ ²»© ÊÑÔ Ó¿¨ øðòçÊ ¿²¼ ðòêÊ÷ ¿²¼ ¬§°·½¿´ ª¿´«» º±® ×ÝÝò Š ß¼¼»¼ •Í°»»¼ Ù®¿¼»-Œ ±² °¿¹» îìêò Š ß¼¼»¼ ¿ ²»© -«¾ -»½¬·±² •Í§-¬»³ ¿²¼ λ-»¬ ݸ¿®¿½¬»®·-¬·½-Œ ±² °¿¹» îìéò Š Ë°¼¿¬»¼ •Í§-¬»³ ¿²¼ λ-»¬ ݸ¿®¿½¬»®·-¬·½-Œ ±² °¿¹» îìé ©·¬¸ ²»© ÊÞÑÌ ÞÑÜÔÛÊÛÔ ã ð øíòêÊô ìòðÊ ¿²¼ ìòîÊ÷ò Š λ¹·-¬»® ¼»-½®·°¬·±²- ¿®» ³±ª»¼ ¬± -«¾ -»½¬·±² ¿¬ ¬¸» »²¼ ±º »¿½¸ ½¸¿°¬»®ò Š Ò»© ¹®¿°¸·½- ·² •Ì§°·½¿´ ݸ¿®¿½¬»®·-¬·½-Œ ±² °¿¹» îëîò Š Ò»© •Ñ®¼»®·²¹ ײº±®³¿¬·±²Œ ±² °¿¹» îçìò ïè èïëçÝÍŠßÊΊðéñðç Ø»¿¼¯«¿®¬»®- ߬³»´ ݱ®°±®¿¬·±² îíîë Ñ®½¸¿®¼ п®µ©¿§ Í¿² Ö±-»ô Ýß çëïíï ËÍß Ì»´æ ïøìðè÷ ììïóðíïï Ú¿¨æ ïøìðè÷ ìèéóîêðð ײ¬»®²¿¬·±²¿´ ߬³»´ ß-·¿ ˲·¬ ïóë ú ïêô ïçñÚ ÞÛß Ì±©»®ô Ó·´´»²²·«³ Ý·¬§ ë ìïè Õ©«² ̱²¹ α¿¼ Õ©«² ̱²¹ô Õ±©´±±² ر²¹ Õ±²¹ Ì»´æ øèëî÷ îîìëóêïðð Ú¿¨æ øèëî÷ îéîîóïíêç ߬³»´ Û«®±°» Ô» Õ®»¾èô Ϋ» Ö»¿²óз»®®» Ì·³¾¿«¼ ÞÐ íðç éèðëì Í¿·²¬óÏ«»²¬·²ó»²ó Ǫ»´·²»- Ý»¼»¨ Ú®¿²½» Ì»´æ øíí÷ ïóíðóêðóéðóðð Ú¿¨æ øíí÷ ïóíðóêðóéïóïï ߬³»´ Ö¿°¿² çÚô ̱²»¬-« ͸·²µ¿©¿ Þ´¼¹ò ïóîìóè ͸·²µ¿©¿ ݸ«±óµ«ô ̱µ§± ïðìóððíí Ö¿°¿² Ì»´æ øèï÷ íóíëîíóíëëï Ú¿¨æ øèï÷ íóíëîíóéëèï Ю±¼«½¬ ݱ²¬¿½¬ É»¾ Í·¬» ©©©ò¿¬³»´ò½±³ Ô·¬»®¿¬«®» λ¯«»-¬©©©ò¿¬³»´ò½±³ñ´·¬»®¿¬«®» Ì»½¸²·½¿´ Í«°°±®¬ ¿ª®à¿¬³»´ò½±³ Í¿´»- ݱ²¬¿½¬ ©©©ò¿¬³»´ò½±³ñ½±²¬¿½¬- Ü·-½´¿·³»®æ ̸» ·²º±®³¿¬·±² ·² ¬¸·- ¼±½«³»²¬ ·- °®±ª·¼»¼ ·² ½±²²»½¬·±² ©·¬¸ ߬³»´ °®±¼«½¬-ò Ò± ´·½»²-»ô »¨°®»-- ±® ·³°´·»¼ô ¾§ »-¬±°°»´ ±® ±¬¸»®©·-»ô ¬± ¿²§ ·²¬»´´»½¬«¿´ °®±°»®¬§ ®·¹¸¬ ·- ¹®¿²¬»¼ ¾§ ¬¸·- ¼±½«³»²¬ ±® ·² ½±²²»½¬·±² ©·¬¸ ¬¸» -¿´» ±º ߬³»´ °®±¼«½¬-ò ÛÈÝÛÐÌ ßÍ ÍÛÌ ÚÑÎÌØ ×Ò ßÌÓÛÔŽÍ ÌÛÎÓÍ ßÒÜ ÝÑÒÜ×ó Ì×ÑÒÍ ÑÚ ÍßÔÛ ÔÑÝßÌÛÜ ÑÒ ßÌÓÛÔŽÍ ÉÛÞ Í×ÌÛô ßÌÓÛÔ ßÍÍËÓÛÍ ÒÑ Ô×ßÞ×Ô×ÌÇ ÉØßÌÍÑÛÊÛÎ ßÒÜ Ü×ÍÝÔß×ÓÍ ßÒÇ ÛÈÐÎÛÍÍô ×ÓÐÔ×ÛÜ ÑÎ ÍÌßÌËÌÑÎÇ ÉßÎÎßÒÌÇ ÎÛÔßÌ×ÒÙ ÌÑ ×ÌÍ ÐÎÑÜËÝÌÍ ×ÒÝÔËÜ×ÒÙô ÞËÌ ÒÑÌ Ô×Ó×ÌÛÜ ÌÑô ÌØÛ ×ÓÐÔ×ÛÜ ÉßÎÎßÒÌÇ ÑÚ ÓÛÎÝØßÒÌßÞ×Ô×ÌÇô Ú×ÌÒÛÍÍ ÚÑÎ ß ÐßÎÌ×ÝËÔßÎ ÐËÎÐÑÍÛô ÑÎ ÒÑÒó×ÒÚÎ×ÒÙÛÓÛÒÌò ×Ò ÒÑ ÛÊÛÒÌ ÍØßÔÔ ßÌÓÛÔ ÞÛ Ô×ßÞÔÛ ÚÑÎ ßÒÇ Ü×ÎÛÝÌô ×ÒÜ×ÎÛÝÌô ÝÑÒÍÛÏËÛÒÌ×ßÔô ÐËÒ×Ì×ÊÛô ÍÐÛÝ×ßÔ ÑÎ ×ÒÝ×ÜÛÒó ÌßÔ ÜßÓßÙÛÍ ø×ÒÝÔËÜ×ÒÙô É×ÌØÑËÌ Ô×Ó×ÌßÌ×ÑÒô ÜßÓßÙÛÍ ÚÑÎ ÔÑÍÍ ÑÚ ÐÎÑÚ×ÌÍô ÞËÍ×ÒÛÍÍ ×ÒÌÛÎÎËÐÌ×ÑÒô ÑÎ ÔÑÍÍ ÑÚ ×ÒÚÑÎÓßÌ×ÑÒ÷ ßÎ×Í×ÒÙ ÑËÌ ÑÚ ÌØÛ ËÍÛ ÑÎ ×ÒßÞ×Ô×ÌÇ ÌÑ ËÍÛ ÌØ×Í ÜÑÝËÓÛÒÌô ÛÊÛÒ ×Ú ßÌÓÛÔ ØßÍ ÞÛÛÒ ßÜÊ×ÍÛÜ ÑÚ ÌØÛ ÐÑÍÍ×Þ×Ô×ÌÇ ÑÚ ÍËÝØ ÜßÓßÙÛÍò ߬³»´ ³¿µ»- ²± ®»°®»-»²¬¿¬·±²- ±® ©¿®®¿²¬·»- ©·¬¸ ®»-°»½¬ ¬± ¬¸» ¿½½«®¿½§ ±® ½±³°´»¬»²»-- ±º ¬¸» ½±²¬»²¬- ±º ¬¸·- ¼±½«³»²¬ ¿²¼ ®»-»®ª»- ¬¸» ®·¹¸¬ ¬± ³¿µ» ½¸¿²¹»- ¬± -°»½·º·½¿¬·±²¿²¼ °®±¼«½¬ ¼»-½®·°¬·±²- ¿¬ ¿²§ ¬·³» ©·¬¸±«¬ ²±¬·½»ò ߬³»´ ¼±»- ²±¬ ³¿µ» ¿²§ ½±³³·¬³»²¬ ¬± «°¼¿¬» ¬¸» ·²º±®³¿¬·±² ½±²¬¿·²»¼ ¸»®»·²ò ˲´»-- -°»½·º·½¿´´§ °®±ª·¼»¼ ±¬¸»®©·-»ô ߬³»´ °®±¼«½¬- ¿®» ²±¬ -«·¬¿¾´» º±®ô ¿²¼ -¸¿´´ ²±¬ ¾» «-»¼ ·²ô ¿«¬±³±¬·ª» ¿°°´·½¿¬·±²-ò ߬³»´Ž- °®±¼«½¬- ¿®» ²±¬ ·²¬»²¼»¼ô ¿«¬¸±®·¦»¼ô ±® ©¿®®¿²¬»¼ º±® «-» ¿- ½±³°±²»²¬- ·² ¿°°´·½¿¬·±²- ·²¬»²¼»¼ ¬± -«°°±®¬ ±® -«-¬¿·² ´·º»ò w îððç ߬³»´ ݱ®°±®¿¬·±²ò ß´´ ®·¹¸¬- ®»-»®ª»¼ò ߬³»´rô ߬³»´ ´±¹± ¿²¼ ½±³¾·²¿¬·±²- ¬¸»®»±ºô ßÊÎr ¿²¼ ±¬¸»®- ¿®» ®»¹·-¬»®»¼ ¬®¿¼»³¿®µ- ±® ¬®¿¼»³¿®µ- ±º ߬³»´ ݱ®°±®¿¬·±² ±® ·¬- -«¾-·¼·¿®·»-ò Ѭ¸»® ¬»®³- ¿²¼ °®±¼«½¬ ²¿³»- ³¿§ ¾» ¬®¿¼»³¿®µ- ±º ±¬¸»®-ò èïëçÝÍŠßÊΊðéñðç
更多简介内容

评论

下载专区


TI最新应用解决方案

工业电子 汽车电子

$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })