datasheet
超过460,000+ 应用技术资源下载
pdf

[资料]-JIS C7709-1-2004 可转换性和安全控制量规及灯头和灯座 第1部分:灯头(修改件1).pdf

 • 1星
 • 日期: 2014-06-13
 • 大小: 3.08MB
 • 所需积分:1分
 • 下载次数:0
 • favicon收藏
 • rep举报
 • 分享
 • free评论
标签: 资料转换安全安全控制控制

[资料]-JIS C7709-1-2004 可转换性和安全控制量规及灯头和灯座 第1部分:灯头(修改件1).pdf

C 7709-1ɿ2004 ·͕͖͑ ͜ͷ௥ิ͸ɼJIS C 7709-1:1997 ͕ɼ2004 ೥ 11 ݄ 20 ೔෇͚Ͱվਖ਼͞Εͨ͜ͱʹ൐ͬͯൃߦ͞Εͨ΋ͷͰ ͋Δɻ ʢ1ʣ C 7709-1ɿ2004 നç ç ç ࢴ ʢ2ʣ The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing ೔ຊ޻‫֨نۀ‬ JIS C 7709-1ɿ2004 ి‫ྨٿ‬ͷ‫ۚޱ‬ɾडۚ‫ͦͼٴ‬ΕΒͷ ήʔδฒͼʹ‫׵ޓ‬ੑɾ҆શੑ ୈ 1 ෦ç ‫ۚޱ‬ ʢ௥ิ̍ʣ Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety Part 1: Lamp caps ʢAmendment 1ʣ JIS C 7709-1:1997 ͷҰ෦Λɼ࣍ͷΑ͏ʹվਖ਼͢Δɻ C 7709-1ɿ2004 നç ç ç ࢴ The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-0-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.1-0-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ ·ͨɼγʔτ No.1-22-1 ‫ͼٴ‬γʔτ No.1-30-1 Λ࡟আ͢Δɻ 1997 ‫ۚޱ‬ç ໨࣍‫ ͼٴ‬JIS/IEC ରরදç 2004 ‫ͱܗ‬ओཁ෦ੇ๏Λද͢ ‫߸ه‬ B‫ܗ‬ B15 B22 BA ‫ܗ‬ BA7 BA9 BA15 BA20 BAU ‫ ܗ‬BAU15 BAX ‫ܗ‬ BAX9 BAX15 BAY ‫ܗ‬ BAY9 BAY15 BAZ ‫ ܗ‬BAZ15 BY ‫ܗ‬ BY22 E‫ܗ‬ E10 E11 E12 ʢࢀߟʣ E14 E17 E26 ʢࢀߟʣ E27 E39 ʢࢀߟʣ E40 EZ ‫ܗ‬ Fa ‫ܗ‬ FaX ‫ܗ‬ Fc ‫ܗ‬ EZ10 EZ14 Fa8 FaX6 Fc2 छྨ B15d B22d/25ʷ26 BA7s BA9s BA15s BA15d BA20s BA20d BAU15s BAX9s BAX15d BAY9s BAY15d BAZ15d BY22d E10/13 E11 E12/15 E14/20 E14/25ʷ17 E17/20 E26/25 E26/27 E26/30 E26/30ʷ28 E26/51ʷ39 E27/25 E27/27 E27/51ʷ39 E39/41 E39/46 E39/45 E39/49 E40/41 E40/45 EZ10 EZ14 Fa 8 FaX6 Fc2 ‫ۚޱ‬ γʔτ No. 1-1-1 1-2-1 1-3-1 1-4-2 1-5-2 1-6-2 1-7-1 1-7-1 1-8-1 1-9-1 1-10-2 1-11-1 1-12-2 1-13-2 1-14-1 1-15-1 1-16-1 1-17-1 1-18-1 1-19-1 1-20-1 1-21-2 1-21-2 ç ç 1-23-2 1-24-1 1-24-1 1-25-1 1-26-1 1-26-1 1-27-2 ç 1-28-1 1-28-1 1-29-1 1-18A-1 ç 1-31-2 1-32-1 ରԠ IEC γʔτ No. 7004-11-5 7004-10-6 7004-15-2 7004-14-7 7004-11A-9 7004-11A-9 7004-12-7 7004-12-7 7004-19-1 7004-8-1 7004-18-1 7004-9-1 7004-11B-7 7004-11C-2 7004-17-3 7004-22-6 7004-6-1 7004-28-1 7004-23-6 7004-23-6 7004-26-2 7004-21A-2 ççʵ ççʵ ççʵ ççʵ 7004-21-8 7004-21-8 7004-27-3 7004-24A-1 ççʵ ççʵ ççʵ 7004-24-6 ççʵ 7004-116-1 ççʵ 7004-57-2 ççʵ 7004-114-1 ç ç ç վਖ਼ վਖ਼ վਖ਼ ç ç ç ç վਖ਼ ç վਖ਼ վਖ਼ ç ç ç ç ç ç ç վਖ਼ վਖ਼ ഇࢭ ഇࢭ վਖ਼ ç ç ç ç ç վਖ਼ ഇࢭ ç ç ç ৽ઃ ഇࢭ վਖ਼ ç C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/4 උߟ 1-0-2 C 7709-1ɿ2004 1997 2004 ‫ۚޱ‬ç ໨࣍‫ ͼٴ‬JIS/IEC ରরදç ϖʔδ 2/4 ‫ͱܗ‬ओཁ෦ੇ๏Λද͢ ‫߸ه‬ G‫ܗ‬ G4 G5 G6.35 G9.5 G10 G12 G13 G16 GRX ‫ܗ‬ GU ‫ܗ‬ GX ‫ܗ‬ GY ‫ܗ‬ GZ ‫ܗ‬ 2G ‫ܗ‬ G19 G22 G23 G24 G38 GRX10 GU4 GU5.3 GU10 GX5.3 GX6.35 GX9.5 GX10 GX16 GX23 GX24 GY5.3 GY6.35 GY9.5 GY10 GY16 GZ4 GZ6.35 GZ10 2G11 छྨ G4 G5 G6.35 G6.35/15ʷ19 G9.5 G10q G12 G13 G16d G16t G19/51ʷ60 G22 G23 G24d G38 GRX10q GU4 GU5.3 GU10q GX5.3 GX6.35 GX9.5 GX10q GX16 GX23 GX24q GY5.3 GY6.35 GY9.5 GY10q GY16 GZ4 GZ6.35 GZ10q 2G11 ‫ۚޱ‬ γʔτ No. 1-33-1 1-34-1 1-35-2 1-36-1 1-37-1 1-38-2 1-39-1 1-40-2 1-41-2 1-42-2 1-43-1 1-44-1 1-45-1 1-46-1 1-47-1 1-48-1 1-49-1 1-50-2 1-38B-1 1-51-2 1-35-2 1-52-1 1-53-2 1-54-1 1-55-1 1-56-2 1-57-2 1-35-2 1-59-1 1-60-2 1-61-1 1-62-1 1-63-1 1-38A-1 1-64-1 ରԠ IEC γʔτ No. 7004-72-3 7004-52-5 7004-59-6 ʵ 7004-70-2 7004-54-3 7004-63-1 7004-51-8 7004-20-2 7004-100-3 ʵ 7004-75-3 7004-69-1 7004-78-2 7004-76-1 7004-101-1 7004-108-2 7004-109-2 7004-123-1 7004-73A-2 7004-59-6 7004-70A-1 7004-84-2 ʵ 7004-86-1 7004-78-3 7004-73B-2 7004-59-6 7004-70B-3 7004-85-2 7004-74-2 7004-67-3 7004-59A-3 7004-124-1 7004-82-1 උߟ ç ç վਖ਼ ç ç վਖ਼ ç վਖ਼ վਖ਼ վਖ਼ ç ç ç ç ç ç ç վਖ਼ ৽ઃ վਖ਼ ৽ઃ(γʔτ͸ G6.35 ʹ౷߹) ç վਖ਼ ç ç վਖ਼ վਖ਼ վਖ਼(γʔτ͸ G6.35 ʹ౷߹) ç վਖ਼ ç ç ç ৽ઃ ç 1-0-2 The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing C 7709-1ɿ2004 1997 ‫ۚޱ‬ç ໨࣍‫ ͼٴ‬JIS/IEC ରরදç ϖʔδ 3/4 2004 ‫ͱܗ‬ओཁ෦ੇ๏Λද͢ ‫߸ه‬ P‫ܗ‬ P13.5 P14.5 P15 P20 P21 P22 P24 P28 P30 P32 P36 P43 PG ‫ܗ‬ PGJ ‫ܗ‬ PGX ‫ܗ‬ PK ‫ܗ‬ P45 PG12 PG13 PGJ13 PGJ19 PGX12 PK22 PKX ‫ܗ‬ PX ‫ܗ‬ PY ‫ܗ‬ PZ ‫ܗ‬ R‫ܗ‬ PKX22 PX13.5 PX15 PX20 PX22 PX26 PX43 PY20 PY43 PZ20 PZ43 R7 R17 छྨ P13.5s/14 P14.5s P15s-25-1 P15d-25-1 P15d-25-3 P20d P21 P22d P22d/5 P22d/6 P22t-30-3 P24s/22 P28s/24 P30s-10.3 P30d-10.3 P32d P36t-10 P43t-38 P43t-38/55ʷ45 P43t-38/65ʷ65 P43t-38/65ʷ65A P45t PG12 PG13 PGJ13 PGJ19ɼPGJX19 PGX12 PK22s PK22s/6 PKX22s PX13.5s PX15d-25-3 PX20d PX22d PX26d PX43t PY20d PY43d PZ20d PZ43t R7s R17d ‫ۚޱ‬ γʔτ No. 1-65-1 1-66-1 1-67-1 1-68-1 1-69-1 1-70-2 1-71-1 1-72-2 1-73-1 1-74-1 1-75-1 1-76-1 1-77-1 1-78-1 1-79-1 1-80-1 1-81-1 1-82-2 1-83-1 1-84-1 1-85-1 1-86-2 1-87-1 1-88-2 1-89-2 1-89A-1 1-90-1 1-91-1 1-92-1 1-93-1 1-94-1 1-95-1 1-70-2 1-72-2 1-96-2 1-97-2 1-70-2 1-98-2 1-70-2 1-99-2 1-100-1 1-101-1 ରԠ IEC γʔτ No. 7004-40-2 7004-46-2 ʵ ʵ ʵ 7004-31-2 IEC155 Fig.B.1 7004-32-2 ʵ ʵ ʵ ʵ 7004-42-7 7004-44-3 ʵ 7004-111-1 ʵ 7004-39-6 ʵ ʵ ʵ 7004-95-5 7004-64-3 7004-107-3 7004-107-3 7004-110-1 7004-64-3 7004-47-4 ʵ 7004-37-2 7004-35-2 ʵ 7004-31-2 7004-32-2 7004-5-3 7004-34-2 7004-31-2 7004-88-2 7004-31-2 7004-89-2 7004-92-3 7004-56-2 උߟ ç ç ç ç ç վਖ਼ ç վਖ਼ ç ç ç ç ç ç ç ç ç վਖ਼ ç ç ç վਖ਼ ç վਖ਼ վਖ਼ ৽ઃ ç ç ç ç ç ç ৽ઃ(γʔτ͸ P20d ʹ౷߹) ৽ઃ(γʔτ͸ P22d ʹ౷߹) վਖ਼ վਖ਼ ৽ઃ(γʔτ͸ P20d ʹ౷߹) վਖ਼ ৽ઃ(γʔτ͸ P20d ʹ౷߹) վਖ਼ ç ç 1-0-2 C 7709-1ɿ2004 1997 2004 ‫ۚޱ‬ç ໨࣍‫ ͼٴ‬JIS/IEC ରরදç ϖʔδ 4/4 ‫ͱܗ‬ओཁ෦ੇ๏Λද͢ ‫߸ه‬ RX ‫ܗ‬ RX7 RX17 S‫ܗ‬ S7 S8.5 S15 SV ‫ܗ‬ SV7 SV8.5 SX ‫ܗ‬ W‫ܗ‬ SX6 W2 W2.1 W3 WX ‫ܗ‬ WX3 छྨ RX7s RX17d S7/8 S8.5/8.5 S15s/19 S15d/19 SV7-6.8 SV7-8 SV8.5-6.8 SV8.5-8 SX6s/8ʷ5.4 W2ʷ4.6d W2.1ʷ9.5d W3ʷ16d W3ʷ16q WX3ʷ16d WX3ʷ16q X‫ܗ‬ X511 X511 ‫ۚޱ‬ γʔτ No. 1-102-1 1-101A-1 1-103-1 1-104-1 1-105-1 1-106-1 1-107-1 1-107-1 1-108-1 1-108-1 1-109-1 1-110-1 1-111-2 1-112-2 1-113-2 1-112-2 ରԠ IEC γʔτ No. 7004-92A-4 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ 7004-80-7 7004-80-7 7004-81-4 7004-81-4 7004-61-1 7004-94-2 7004-91-3 7004-105-2 7004-106-2 7004-105-2 1-113-2 7004-106-2 1-114-1 7004-99-2 උߟ ç ৽ઃ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç վਖ਼ վਖ਼ վਖ਼ ৽ઃ(γʔτ͸ W3ʷ16d ʹ౷ ߹) ৽ઃ(γʔτ͸ W3ʷ16q ʹ౷ ߹) ç 1-0-2 The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-4-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.1-4-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 BA9s ‫ۚޱ‬ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/2 ୈࡾ֯๏ç ୯Ґç mm ‫߸ه‬ A (1) B (2) C D (3) D1 (4)(5) E F (2) H N (1) P ࠷খ 9.08 9.75 1.5 4.3 ʵ 1.5 0.64 3.5 4.5 ʵ ‫ۚޱ‬ ࠷େ 9.20 10.11 ʵ 5.2 ʵ 1.7 ʵ 4.0 ʵ 10.95 ‫׬‬੒ϥϯϓ ࠷খ ࠷େ 9.08 9.25 9.75 10.16 ʵ ʵ ʵ ʵ 4.3 5.9 1.5 1.7 0.64 ʵ 3.5 4.0 4.5 ʵ ʵ 11.0 1-4-2 C 7709-1ɿ2004 1997 2004 BA9s ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 2/2 ஫(1) N ͸ɼПA ͷ࠷େɼ࠷খΛ‫ࠪ͢ݕ‬Δͱ͖ͷ࠷খ஋Λࣔ͢ɻ ‫׬‬੒ϥϯϓПA ͷ࠷খ஋ʹؔ͢Δཁ݅͸ɼ࣍ͷͱ͓ΓͰ͋Δɻ a) ͋ΒΏΔਫฏ໘͔Β΋ɼN ͷൣғʹɼগͳ͘ͱ΋௚‫ ͕ܘ‬9.08 mm ຢ͸ͦΕҎ্͋Δํ޲͕ ҰͭҎ্͋Δ͜ͱɻ b) ͍͔ͳΔ໘ͷํ޲͔Β΋ɼN ͷൣғͰ͸௚‫ܘ‬͸ 8.99 mm Ҏ্ͱ͢Δɻ ଌఆ͢Δ఺͸ɼϐϯͷ 0.5 mm ্ଆ͔Β N ͷൣғͱ͢Δɻ (2) B ͕࠷খͷͱ͖ɼϐϯઌ୺ͷ R ͸ 0.2 mm ҎԼͱ͢ΔɻB ͕ 9.75 mm Λ௒͑Δͱ͖͸ɼઌ୺ͷ R ͸ͦΕʹԠͯ͡૿΍ͯ͠΋Α͍ɻ ͜ͷ༻݅͸ɼΨϥε‫ํ͍ۙʹٿ‬ͷઌ୺ͷยଆ͚ͩʹద༻͢Δɻ (3) ͜ͷ਺஋͸ɼ‫ʹ͚ͩۚޱ‬ద༻͢Δɻ (4) ͜ͷ਺஋͸ɼ‫׬‬੒ϥϯϓ‫ʹۚޱ‬ద༻͢Δɻ (5) ๺ถͰ͸ɼD1 ͕ 4.57 mmʵ6.4 mm ͱͳ͍ͬͯΔͷͰ஫ҙɻ උߟ1. ‫׬‬੒ϥϯϓ‫ۚޱ‬ͷੇ๏͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-4-1 ͷήʔδຢ͸ଌఆ‫ࠪ͢ݕͰث‬Δɻ 2. ‫ʹۚޱ‬ϑϨΞΛ෇͚ͨ৔߹ɼϑϨΞ෦ͷ֎‫ܘ‬͸ A ͷ࠷େ஋ʹ 0.5 mm ΛՃ͑ͨ஋ҎԼͱ͢Δɻ 1-4-2 The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-5-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.1-5-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 BA15s ‫ۚޱ‬ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/2 ୈࡾ֯๏ç ୯Ґç mm ç ‫߸ه‬ A (1) B (2) ࠷খ 15.05 15.65 ‫ۚޱ‬ ࠷େ 15.25 16.10 ‫׬‬੒ϥϯϓ ࠷খ ࠷େ 15.05 15.30 15.65 16.15 C 1.5 ʵ ʵ ʵ D 6.0 6.6 ʵ ʵ D1 ʵ ʵ 6.32 7.5 (4) E 1.8 2.2 1.8 2.2 F (2) 0.64 ʵ 0.64 ʵ H 4.5 5.2 ʵ ʵ N (1) 8.9 ʵ 8.9 ʵ P ʵ 16.95 ʵ 17.0 1-5-2 C 7709-1ɿ2004 1997 2004 BA15s ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 2/2 ஫(1) N ͸ɼПA ͷ࠷େɼ࠷খΛ‫ࠪ͢ݕ‬Δͱ͖ͷ࠷খ஋Λࣔ͢ɻ ‫׬‬੒ϥϯϓПA ͷ࠷খ஋ʹؔ͢Δཁ݅͸ɼ࣍ͷͱ͓ΓͰ͋Δɻ a) ͋ΒΏΔਫฏ໘͔Β΋ɼN ͷൣғʹɼগͳ͘ͱ΋௚‫ ͕ܘ‬15.05 mm ຢ͸ͦΕҎ্͋Δํ޲͕ ҰͭҎ্͋Δ΋ͷͱ͢Δɻ b) ͍͔ͳΔ໘ͷํ޲͔Β΋ɼN ͷൣғͰ͸௚‫ܘ‬͸ 14.92 mm Ҏ্ͱ͢Δɻ ଌఆ͢Δ఺͸ɼϐϯͷ 0.5 mm ্ଆ͔Β N ͷൣғͱ͢Δɻ (2) B ͕࠷খͷͱ͖ɼϐϯઌ୺ͷ R ͸ 0.2 mm ҎԼͱ͢ΔɻB ͕ 15.65 mm Λ௒͑Δͱ͖͸ɼઌ୺ͷ R ͸ͦΕʹԠͯ͡૿΍ͯ͠΋Α͍ɻ ͜ͷ༻݅͸ɼΨϥε‫ํ͍ۙʹٿ‬ͷઌ୺ͷยଆ͚ͩʹద༻͢Δɻ (3) ͜ͷ਺஋ͷ΄͔ʹ 17.5ʶ0.25 mmɼ21ʶ0.25 mm Λਪ঑͢Δɻ (4) ๺ถͰ͸ɼD1 ࠷େ஋͕ 8.03 mm ͱͳ͍ͬͯΔͷͰ஫ҙɻIEC ͷ஋΁ͷมߋ͸‫ݕ‬౼தɻ උߟ1. ‫׬‬੒ϥϯϓ‫ۚޱ‬ͷੇ๏͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-5-1 ͷήʔδຢ͸ଌఆ‫ࠪ͢ݕͰث‬Δɻ 2. ‫ʹۚޱ‬ϑϨΞΛ෇͚ͨ৔߹ɼϑϨΞ෦ͷ֎‫ܘ‬͸ A ͷ࠷େ஋ʹ 1.0 mm ΛՃ͑ͨ஋ҎԼͱ͢Δɻ 1-5-2 The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-6-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.1-6-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 BA15d ‫ۚޱ‬ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/2 ୈࡾ֯๏ç ୯Ґç mm ç ‫߸ه‬ A (1) B (2) ࠷খ 15.05 15.65 ‫ۚޱ‬ ࠷େ 15.25 16.10 ‫׬‬੒ϥϯϓ ࠷খ ࠷େ 15.05 15.30 15.65 16.15 C 1.5 ʵ ʵ ʵ D D1 (3) E F (2) 6.0 6.6 ʵ ʵ 1.8 2.2 0.64 ʵ ʵ ʵ 6.32 7.5 (4) 1.8 2.2 0.64 ʵ G ໿9 ʵ H 4.5 ʵ ʵ ʵ J1 J2 K1 K2 N (1) 3.0 ʵ ʵ ʵ 1.7 ʵ ʵ ʵ 7.0 8.0 ʵ ʵ 6.5 7.1 ʵ ʵ 8.9 ʵ 8.9 ʵ P ʵ 16.95 ʵ 17.0 Ћ 90˃ ʵ 1-6-2 C 7709-1ɿ2004 1997 2004 BA15d ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 2/2 ஫(1) N ͸ɼПA ͷ࠷େɼ࠷খΛ‫ࠪ͢ݕ‬Δͱ͖ͷ࠷খ஋Λࣔ͢ɻ ‫׬‬੒ϥϯϓПA ͷ࠷খ஋ʹؔ͢Δཁ݅͸ɼ࣍ͷͱ͓ΓͰ͋Δɻ a) ͋ΒΏΔਫฏ໘͔Β΋ɼN ͷൣғʹɼগͳ͘ͱ΋௚‫ ͕ܘ‬15.05 mm ຢ͸ͦΕҎ্͋Δํ޲͕ ҰͭҎ্͋Δ΋ͷͱ͢Δɻ b) ͍͔ͳΔ໘ͷํ޲͔Β΋ɼN ͷൣғͰ͸௚‫ܘ‬͸ 14.92 mm Ҏ্ͱ͢Δɻ ଌఆ͢Δ఺͸ɼϐϯͷ 0.5 mm ্ଆ͔Β N ͷൣғͱ͢Δɻ (2) B ͕࠷খͷͱ͖ɼϐϯઌ୺ͷ R ͸ 0.2 mm ҎԼͱ͢ΔɻB ͕ 15.65 mm Λ௒͑Δͱ͖͸ɼઌ୺ͷ R ͸ͦΕʹԠͯ͡૿΍ͯ͠΋Α͍ɻ ͜ͷ༻݅͸ɼΨϥε‫ํ͍ۙʹٿ‬ͷઌ୺ͷยଆ͚ͩʹద༻͢Δɻ (3) ‫ܗؙ‬ίϯλΫτͷ‫׬‬੒ϥϯϓ‫ۚޱ‬͸ɼͦͷೋͭͷίϯλΫτͷ͸Μͩͷߴ͞ͷࠩҧ͸ɼ0.5mm ҎԼͱ͢Δɻ (4) ๺ถͰ͸ɼD1 ࠷େ஋͕ 8.03 mm ͱͳ͍ͬͯΔͷͰ஫ҙɻIEC ͷ஋΁ͷมߋ͸‫ݕ‬౼தɻ (5) ͜ͷ਺஋ͷ΄͔ʹ 17.5ʶ0.25 mmɼ21ʶ0.25 mm Λਪ঑͢Δɻ උߟ1. ‫׬‬੒ϥϯϓ‫ۚޱ‬ͷੇ๏͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-6-1 ͷήʔδຢ͸ଌఆ‫ࠪ͢ݕͰث‬Δɻ 2. ‫ʹۚޱ‬ϑϨΞΛ෇͚ͨ৔߹ɼϑϨΞ෦ͷ֎‫ܘ‬͸ A ͷ࠷େ஋ʹ 1.0 mm ΛՃ͑ͨ஋ҎԼͱ͢Δɻ 1-6-2 The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-10-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.1-10-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 BAX15d ‫ۚޱ‬ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/2 ୈࡾ֯๏ç ୯Ґç mm ç ç ‫߸ه‬ A (1) ࠷খ 15.05 ‫ۚޱ‬ ࠷େ 15.25 ‫׬‬੒ϥϯϓ ࠷খ ࠷େ 15.05 15.30 C 1.5 ʵ ʵ ʵ D 6.0 6.6 ʵ ʵ D1 (3) ʵ ʵ 6.32 7.50 E 1.8 2.2 1.8 2.2 F1 F2 (2) G 1.85 2.15 0.70 0.86 ໿9 1.85 2.15 0.70 0.86 ʵ H 4.5 ʵ ʵ ʵ J1 3.0 ʵ ʵ ʵ J2 1.7 ʵ ʵ ʵ K1 7.0 8.0 ʵ ʵ K2 6.5 7.1 ʵ ʵ N (1) 8.9 ʵ 8.9 ʵ Ћ 90˃ ʵ 1-10-2 C 7709-1ɿ2004 1997 2004 BAX15d ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 2/2 ஫(1) N ͸ɼПA ͷ࠷େ‫࠷ͼٴ‬খΛ‫ࠪ͢ݕ‬Δͱ͖ͷ࠷খ஋Λࣔ͢ɻ ‫׬‬੒ϥϯϓПA ͷ࠷খ஋ʹؔ͢Δཁ݅͸ɼ࣍ͷͱ͓ΓͰ͋Δɻ a) ͋ΒΏΔਫฏ໘͔Β΋ɼN ͷൣғʹɼগͳ͘ͱ΋௚‫ ͕ܘ‬15.05 mm ຢ͸ͦΕҎ্͋Δํ޲͕ ҰͭҎ্͋Δ΋ͷͱ͢Δɻ b) ͍͔ͳΔ໘ͷํ޲͔Β΋ɼN ͷൣғͰ͸௚‫ܘ‬͸ 14.92 mm Ҏ্ͱ͢Δɻ ଌఆ͢Δ఺͸ɼϐϯͷ 0.5 mm ্ଆ͔Β N ੇ๏ͷൣғͱ͢Δɻ (2) B ͕࠷খͷͱ͖ɼϐϯઌ୺ͷ R ͸ 0.2 mm ҎԼͱ͢ΔɻB ͕ 15.65 mm Λ௒͑Δͱ͖͸ɼઌ୺ͷ R ͸ͦΕʹԠͯ͡૿΍ͯ͠΋Α͍ɻ͜ͷ༻݅͸ɼΨϥε‫ํ͍ۙʹٿ‬ͷઌ୺ͷยଆ͚ͩʹద༻͢ Δɻ (3) ‫ܗؙ‬ίϯλΫτͷ‫׬‬੒ϥϯϓ‫ۚޱ‬͸ɼͦͷೋͭͷίϯλΫτͷ͸Μͩͷߴ͞ͷࠩҧ͸ɼ0.5 mm ҎԼͱ͢Δɻ උߟ1. ‫׬‬੒ϥϯϓ‫ۚޱ‬ͷੇ๏͸ɼଌఆ‫ࠪ͢ݕͰث‬Δɻ 2. ‫ʹۚޱ‬ϑϨΞΛ෇͚ͨ৔߹ɼϑϨΞ෦ͷ֎‫ܘ‬͸ A ੇ๏ͷ࠷େ஋ʹ 1.0 mm ΛՃ͑ͨ஋ҎԼͱ ͢Δɻ 1-10-2 The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-12-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.1-12-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 BAY15d ‫ۚޱ‬ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/2 ୈࡾ֯๏ç ୯Ґç mm ç ‫߸ه‬ A (1) B (2) ࠷খ 15.05 15.65 ‫ۚޱ‬ ࠷େ 15.25 16.10 ‫׬‬੒ϥϯϓ ࠷খ ࠷େ 15.05 15.30 15.65 16.15 C 1.5 ʵ ʵ ʵ D D1 (3) E F (2) 6.0 6.6 ʵ ʵ 1.8 2.2 0.64 ʵ ʵ ʵ 6.32 7.50 1.8 2.2 0.64 ʵ G ໿9 ʵ H 4.5 ʵ ʵ ʵ J1 J2 K1 K2 L N (1) 3.0 ʵ ʵ ʵ 1.7 ʵ ʵ ʵ 7.0 8.0 ʵ ʵ 6.5 7.1 ʵ ʵ 3.0 3.4 3.0 3.4 8.9 ʵ 8.9 ʵ P ʵ 16.95 ʵ 17.0 Ћ 90˃ ʵ 1-12-2 C 7709-1ɿ2004 1997 2004 BAY15d ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 2/2 ஫(1) N ͸ɼПA ͷ࠷େ‫࠷ͼٴ‬খΛ‫ࠪ͢ݕ‬Δͱ͖ͷ࠷খ஋Λࣔ͢ɻ ‫׬‬੒ϥϯϓПA ͷ࠷খ஋ʹؔ͢Δཁ݅͸ɼ࣍ͷͱ͓ΓͰ͋Δɻ a) ͋ΒΏΔਫฏ໘͔Β΋ɼN ͷൣғʹɼগͳ͘ͱ΋௚‫ ͕ܘ‬15.05 mm ຢ͸ͦΕҎ্͋Δํ޲͕ ҰͭҎ্͋Δ΋ͷͱ͢Δɻ b) ͍͔ͳΔ໘ͷํ޲͔Β΋ɼN ͷൣғͰ͸௚‫ܘ‬͸ 14.92 mm Ҏ্ͱ͢Δɻ ଌఆ͢Δ఺͸ɼϐϯͷ 0.5 mm ্ଆ͔Β N ͷൣғͱ͢Δɻ (2) B ͕࠷খͷͱ͖ɼϐϯઌ୺ͷ R ͸ 0.2 mm ҎԼͱ͢ΔɻB ͕ 15.65 mm Λ௒͑Δͱ͖͸ɼઌ୺ͷ R ͸ͦΕʹԠͯ͡૿΍ͯ͠΋Α͍ɻ ͜ͷ༻݅͸ɼΨϥε‫ํ͍ۙʹٿ‬ͷઌ୺ͷยଆ͚ͩʹద༻͢Δɻ (3) ‫ܗؙ‬ίϯλΫτͷ‫׬‬੒ϥϯϓ‫ۚޱ‬͸ɼͦͷೋͭͷίϯλΫτͷ͸Μͩͷߴ͞ͷࠩҧ͸ɼ0.5 mm ҎԼͱ͢Δɻ (4) ͜ͷ਺஋ͷ΄͔ʹ໿ 18ɼ21 mm Λਪ঑͢Δɻ උߟ1. ‫׬‬੒ϥϯϓ‫ۚޱ‬ͷੇ๏͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-12-1 ͷήʔδຢ͸ଌఆ‫ࠪ͢ݕͰث‬Δɻ 2. ‫ʹۚޱ‬ϑϨΞΛ෇͚ͨ৔߹ɼϑϨΞ෦ͷ֎‫ܘ‬͸ A ͷ࠷େ஋ʹ 1.0 mm ΛՃ͑ͨ஋ҎԼͱ͢Δɻ 1-12-2 The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-13-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.1-13-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 BAZ15d ‫ۚޱ‬ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/2 ୈࡾ֯๏ç ୯Ґç mm ç ‫߸ه‬ A (1) B (2) C D D1 (3) E F (2) ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ 15.05 15.25 15.65 16.10 1.5 ʵ 6.0 6.6 ʵ ʵ 1.8 2.2 0.64 ʵ ‫׬‬੒ϥϯϓ ࠷খ ࠷େ 15.05 15.30 15.65 16.15 ʵ ʵ ʵ ʵ 6.32 7.50 1.8 2.2 0.64 ʵ ‫߸ه‬ J1 J2 K1 K2 L N (1) Ћ ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ 3.0 ʵ 1.7 ʵ 7.0 8.0 6.5 7.1 3.0 3.4 8.9 ʵ 90˃ ‫׬‬੒ϥϯϓ ࠷খ ࠷େ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ 3.0 3.4 8.9 ʵ ʵ G ໿9 ʵ Ѝ 150˃ ʵ H 4.5 ʵ ʵ ʵ 1-13-2 C 7709-1ɿ2004 1997 2004 BAZ15d ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 2/2 ஫(1) N ͸ɼПA ͷ࠷େ‫࠷ͼٴ‬খΛ‫ࠪ͢ݕ‬Δͱ͖ͷ࠷খ஋Λࣔ͢ɻ ‫׬‬੒ϥϯϓПA ͷ࠷খ஋ʹؔ͢Δཁ݅͸ɼ࣍ͷͱ͓ΓͰ͋Δɻ a) ͋ΒΏΔਫฏ໘͔Β΋ɼN ͷൣғʹɼগͳ͘ͱ΋௚‫ ͕ܘ‬15.05 mm ຢ͸ͦΕҎ্͋Δํ޲͕ ҰͭҎ্͋Δ΋ͷͱ͢Δɻ ଌఆ͢Δ఺͸ɼϐϯͷ 0.5 mm ্ଆ͔Β N ੇ๏ͷൣғͱ͢Δɻ (2) B ͕࠷খͷͱ͖ɼϐϯઌ୺ͷ R ͸ 0.2 mm ҎԼͱ͢ΔɻB ͕ 15.65 mm Λ௒͑Δͱ͖͸ɼઌ୺ͷ R ͸ͦΕʹԠͯ͡૿΍ͯ͠΋Α͍ɻ ͜ͷ༻݅͸ɼΨϥε‫ํ͍ۙʹٿ‬ͷઌ୺ͷยଆ͚ͩʹద༻͢Δɻ (3) ‫ܗؙ‬ίϯλΫτͷ‫׬‬੒ϥϯϓ‫ۚޱ‬͸ɼͦͷೋͭͷίϯλΫτͷ͸Μͩͷߴ͞ͷࠩҧ͸ɼ0.5 mm ҎԼͱ͢Δɻ (4) ͜ͷ਺஋ͷ΄͔ʹ 21ʶ0.25 mm Λਪ঑͢Δɻ උߟ1. ‫׬‬੒ϥϯϓ‫ۚޱ‬ͷੇ๏͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-13-1 ͷήʔδຢ͸ଌఆ‫ࠪ͢ݕͰث‬Δɻ 2. ‫ʹۚޱ‬ϑϨΞΛ෇͚ͨ৔߹ɼϑϨΞ෦ͷ֎‫ܘ‬͸ A ੇ๏ͷ࠷େ஋ʹ 1.0 mm ΛՃ͑ͨ஋ҎԼͱ ͢Δɻ 1-13-2 The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-21-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.1-21-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 E26/25ç E26/27 ‫ۚޱ‬ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/1 ୈࡾ֯๏ç ୯Ґç mm ç ç ‫߸ه‬ ࠷খ ‫ۚޱ‬ ࠷େ ‫׬‬੒ϥϯϓ ࠷খ ࠷େ C 3.25 ʵ 3.25 ʵ H 9.14 11.56 9.14 11.56 L T (2) T1 (2) r 15.24 19.56 ʵ 1.191 17.01 ʵ ʵ 15.24 ʵ 19.56 1.191 17.01 ʵ ʵ d 26.05 26.34 26.05 26.41 d1 ʵ 24.66 ʵ 24.72 ஫(1) ॆి෦͕࿐ग़͠ͳ͍ઐ༻ιέοτຢ͸ΨʔυΛઃ͚ͨιέοτΛ࢖༻͢Δɻ (2) T ͸͸Μͩͳ͠ͷੇ๏ɼT1 ͸͸Μͩ෇‫ޙ‬ͷੇ๏Ͱ͋Δɻ උߟ1. ‫׬‬੒ϥϯϓ‫ۚޱ‬ͷੇ๏͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-21-1 ‫ ͼٴ‬3-21-2 ͷήʔδຢ͸ଌఆ‫ث‬ Ͱ‫ࠪ͢ݕ‬Δɻ 2. ‫ʹۚޱ‬ϑϨΞΛ෇͚ͨ৔߹ɼϑϨΞ෦֎‫ܘ‬͸ਤʹࣔͨ͠֎‫ܘ‬ͷ࠷େ஋ʹ 1 mm ΛՃ͑ͨ஋Ҏ Լͱ͢Δɻ 3. αΠυ͸Μͩͷߴ͞͸ 1.5 mm ҎԼɼτοϓ͸Μͩͷߴ͞͸ 1.5 mm ҎԼͱ͢Δɻ 1-21-2 C 7709-1ɿ2004 നç ç ç ࢴ The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-23-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.1-23-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 E26/51ʷ39 ‫ۚޱ‬ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/1 ୈࡾ֯๏ç ୯Ґç mm උߟ1. 2. 3. ç ç ‫߸ه‬ ࠷খ ‫ۚޱ‬ ࠷େ A ʵ 31.0 B 27.6 ʵ B1 24.1 ʵ C 3.25 ʵ F 13.0 14.0 H 9.14 11.56 K 3.0 ʵ T 19.56 ʵ T1 19.56 ʵ r 1.191 d 26.05 26.41 d1 ʵ 24.72 ‫׬‬੒ϥϯϓ‫ۚޱ‬ͷੇ๏͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-21-1 ‫ ͼٴ‬3-21-2 ͷήʔδຢ͸ଌఆ‫ث‬ Ͱ‫ࠪ͢ݕ‬Δɻ ‫ʹۚޱ‬ϑϨΞΛ෇͚ͨ৔߹ɼϑϨΞ෦֎‫ܘ‬͸ਤʹࣔͨ͠֎‫ܘ‬ͷ࠷େ஋ʹ 1 mm ΛՃ͑ͨ஋Ҏ Լͱ͢Δɻ αΠυ͸Μͩͷߴ͞͸ 1.5 mm ҎԼɼτοϓ͸Μͩͷߴ͞͸ 1.5 mm ҎԼͱ͢Δɻ 1-23-2 C 7709-1ɿ2004 നç ç ç ࢴ The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-27-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.1-27-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 E39/45 ‫ۚޱ‬ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/2 ୈࡾ֯๏ç ୯Ґç mm ‫߸ه‬ C C1 H T T1 r d d1 ࠷খ 4.5 5.5 12.0 37.2 ʵ 39.04 ʵ ‫ۚޱ‬ 2.301 ࠷େ ʵ ʵ 17.0 ʵ ʵ 39.44 36.90 ç ç ‫׬‬੒ϥϯϓ ࠷খ ࠷େ 4.5 ʵ 5.5 ʵ 12.0 17.0 ʵ ʵ 37.2 ʵ 2.301 39.04 39.56 ʵ 37.02 1-27-2 C 7709-1ɿ2004 1997 2004 E39/45 ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 2/2 ஫(1) ॆి෦͕࿐ग़͠ͳ͍ઐ༻ιέοτຢ͸ΨʔυΛઃ͚ͨιέοτΛ࢖༻͢Δɻ උߟ1. ‫׬‬੒ϥϯϓ‫ۚޱ‬ͷੇ๏͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-27-1 ‫ ͼٴ‬3-27-2 ͷήʔδຢ͸ଌఆ‫ث‬ Ͱ‫ࠪ͢ݕ‬Δɻ 2. ‫ʹۚޱ‬ϑϨΞΛ෇͚ͨ৔߹ɼϑϨΞ෦֎‫ܘ‬͸ਤʹࣔͨ͠֎‫ܘ‬ͷ࠷େ஋ʹ 2 mm ΛՃ͑ͨ஋Ҏ Լͱ͢Δɻ 3. αΠυ͸Μͩͷߴ͞͸ 2 mm ҎԼɼτοϓ͸Μͩͷߴ͞͸ 2 mm ҎԼͱ͢Δɻ 1-27-2 The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-29-1 ͷ‫ʹޙ‬ɼ࣍ͷγʔτ No.1-18A-1 Λ௥Ճ͢Δɻ 2004 EZ14 ‫ۚޱ‬ C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/1 ୈࡾ֯๏ç ୯Ґç mm ‫߸ه‬ A1 A2 T H J L d d1 r M ࠷খ 19.0 ʵ ʵ 3.5 ʵ 11.51 13.60 ʵ 19.5 ‫ۚޱ‬ 0.822 ࠷େ 20.0 21.5 4.09 4.5 8.0 12.59 13.89 12.29 ʵ ç ç 1-18A-1 C 7709-1ɿ2004 നç ç ç ࢴ The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-31-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.1-31-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 FaX6 ‫ۚޱ‬ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/1 ୈࡾ֯๏ç ୯Ґç mm ‫߸ه‬ ࠷খ ‫ۚޱ‬ ࠷େ ‫׬‬੒ϥϯϓ ࠷େ A ʵ 19.8 ʵ C ʵ 14.3 ʵ E 5.7 6.3 6.5 F (1) 8.4 9.0 F1 (2) ʵ 9.5 9.3 G ʵ 1.0 ʵ H ʵ 7.7 ʵ R E/2 ʵ ஫(1) F ੇ๏͸ɼ͸Μͩ෇͚ํࣜʹΑΔ‫ۚޱ‬ͷ৔߹ɻ (2) F1 ੇ๏͸ɼ༹઀ํࣜʹΑΔ‫ۚޱ‬ͷ৔߹ɻ උߟ1. ‫׬‬੒ϥϯϓͷ‫ੇۚޱ‬๏͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-31-1 ͷήʔδຢ͸ଌఆ‫ࠪ͢ݕͰث‬Δɻ 2. ‫ʹۚޱ‬ϑϨΞΛ෇͚ͨ৔߹ɼϑϨΞ෦ͷ֎‫ܘ‬͸ɼ಑ͷ֎‫ܘ‬ͷ࠷େ஋ʹ 1.0 mm ΛՃ͑ͨ஋Ҏ Լͱ͢Δɻ 1-31-2 C 7709-1ɿ2004 നç ç ç ࢴ The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-35-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.1-35-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 G6.35ç GX6.35ç GY6.35 ‫ۚޱ‬ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/1 ୈࡾ֯๏ç ୯Ґç mm ‫߸ه‬ G6.35-15 G6.35-20 G6.35-25 G6.35-30 GX6.35-15 GX6.35-20 GX6.35-25 GX6.35-30 GY6.35-15 GY6.35-20 GY6.35-25 GY6.35-30 ࠷খ ࠷େ ࠷খ ࠷େ ࠷খ ࠷େ ࠷খ ࠷େ C G ‫ ͼٴܗ‬GY ‫ ܗ‬7.5 ʵ 7.5 ʵ 7.5 ʵ 7.5 ʵ GX ‫ܗ‬ 6.5 7.5 6.5 7.5 6.5 7.5 6.5 7.5 D 6.35 6.35 6.35 6.35 E G ‫ ͼٴܗ‬GX ‫ ܗ‬0.95 1.05 0.95 1.05 0.95 1.05 0.95 1.05 GY ‫ܗ‬ K (1) L (1) N (1) 1.2 1.3 ʵ 7.5 ʵ 15 9.5 ʵ 1.2 1.3 1.2 1.3 1.2 1.3 ʵ 7.5 ʵ 9.0 ʵ 9.0 ʵ 20 ʵ 25 ʵ 30 9.5 ʵ 13 ʵ 13 ʵ ஫(1) KɼL ‫ ͼٴ‬N ͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-35-1 ͷήʔδͷ௚ํମͷ͘΅ΈͷྠֲઢͰ͋Δɻ (2) ;͘ΒΈ෦͸ɼରԠ͢Δి‫ٿ‬ͷσʔλγʔτʹ‫ن‬ఆ͞ΕΔϑϦʔεϖʔε͔Β͸Έग़ͯ͸ͳ Βͳ͍ɻ (3) G ‫ ͼٴܗ‬GY ‫ܗ‬ͷ‫ج‬४໘͸ɼϐϯઌ୺ͱ͢Δɻ (4) GX ‫ܗ‬ͷ‫ج‬४໘͸ɼ෧ࢭ෦ͷԼ୺ͱ͢Δɻ උߟ1. ‫׬‬੒ϥϯϓ‫ۚޱ‬ͷੇ๏͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-35-1 ‫ ͼٴ‬3-35-2 ͷήʔδຢ͸ଌఆ‫ث‬ Ͱ‫ࠪ͢ݕ‬Δɻ 2. ෧ࢭ෦͸ɼ‫ج‬ຊ‫ܗ‬ঢ়Λද͠ɼഁઢͷ಺ଆʹ͋Δ΋ͷͱ͢Δɻ 1-35-2 C 7709-1ɿ2004 നç ç ç ࢴ The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-38-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.1-38-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 G10q ‫ۚޱ‬ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/2 ୈࡾ֯๏ç ୯Ґç mm 1-38-2 C 7709-1ɿ2004 1997 2004 G10q ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 2/2 ୯Ґç mm ‫߸ه‬ ࠷খ ‫ۚޱ‬ ࠷େ ‫׬‬੒ϥϯϓ ࠷େ E 2.29 2.44 ʵ F 6.35 ʵ 7.62 G ʵ 1.27 1.27 H L (3) M (4) N (2) ʵ ʵ 5.59 23.80 3.30 31.0 ʵ ʵ 3.30 31.0 ʵ ʵ R1 11.61 ʵ ʵ R2 (1) ʵ 4.20 4.20 S 16.69 ʵ ʵ T 15.90 ʵ ʵ U 6.35 V Y (4) Ћ (3) 7.92 9.5 12.5 12.5 ໿ 45˃ ஫(1) R2 ੇ๏͸ɼଆ໘ʹ઀ͨ͠‫ؙ‬ΈΛଳͼͨ෦෼ͷ൒‫ܘ‬Λࣔ͢ɻ (2) ੇ๏ N ͸ɼੇ๏ L ͱੇ๏ R2 ͕ద༻͞ΕΔൣғΛࣔ͢ɻ (3) ‫׬‬੒ϥϯϓͷ‫ۚޱ‬͸ɼ֯౓Ћʹରͯ͠গͳ͘ͱ΋ʶ5˃ͱ͠ɼແཧͳ͘ճసͰ͖Δ͜ͱɻ (4) ͜ΕΒͷੇ๏͸ɼ‫ۚޱ‬ઃ‫ܭ‬ͷͨΊͷ΋ͷͰ͋Δɻ උߟ1. G10q ‫ੇۚޱ‬๏͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-38-1-2 Ͱࣔ͢ήʔδຢ͸ଌఆ‫ࠪ͢ݕͰث‬Δɻ 2. ϐϯͷϘε‫ܗ‬ঢ়͸ɼήʔδͰ֬ೝ͢Δɻ 1-38-2 The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-40-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.1-40-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 G13 ‫ۚޱ‬ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/1 ୈࡾ֯๏ç ୯Ґç mm ‫߸ه‬ ‫ۚޱ‬ ‫׬‬੒ϥϯϓ ࠷খ ࠷େ ࠷େ A ʵ ʵ 25.78ʢП26 ͷ‫ޫܬ‬ϥϯϓʹରԠʣ ʵ ʵ 28.50ʢП28 ͷ‫ޫܬ‬ϥϯϓʹରԠʣ ʵ ʵ 31.50ʢП32 ͷ‫ޫܬ‬ϥϯϓʹରԠʣ ʵ ʵ 36.52ʢП38 ͷ‫ޫܬ‬ϥϯϓʹରԠʣ D 12.70 ʵ E 2.29 2.44 2.67 F 6.60 ʵ 7.62 G ʵ ʵ ʵ H ʵ 3.30 ʵ M 5.59 ʵ ʵ N (1) 8.71 ʵ ʵ ஫(1) N ͸ɼA ͷଌఆՕॴΛࣔ͢ɻ උߟ1. ‫ۚޱ‬ͷੇ๏͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-40-1 ͷήʔδຢ͸ଌఆ‫ࠪ͢ݕͰث‬Δɻ 2. ‫׬‬੒ϥϯϓ‫ۚޱ‬ͷੇ๏͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-40-2 ͷήʔδຢ͸ଌఆ‫ࠪ͢ݕͰث‬Δɻ 3. ‫ʹۚޱ‬ϑϨΞΛ෇͚ͨ৔߹ɼϑϨΞ෦ͷ֎‫ܘ‬͸ɼ಑ͷ֎‫ܘ‬ͷ࠷େ஋ʹ 1.0 mm ΛՃ͑ͨ஋Ҏ Լͱ͢Δɻ 4. ͸Μͩ෇͚ํࣜʹΑΔ‫ۚޱ‬ͷ৔߹͸ɼF ࠷େ͸ 7.3 mm ͕๬·͍͠ɻ·ͨɼ༹઀ํࣜͷ৔߹ ͷПEɼF ͸ɼ͔͠Ίํࣜͱಉ͡ͱ͢Δɻ 1-40-2 C 7709-1ɿ2004 നç ç ç ࢴ The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-41-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.1-41-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 G16d ‫ۚޱ‬ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/1 ୈࡾ֯๏ç ‫߸ه‬ ࠷খ ‫ۚޱ‬ ୯Ґç mm ࠷େ B 0.7 0.8 C 7.7 8.1 D 3.0 3.3 E1 F1 H (1) 11.8 4.35 16.66 13.6 5.05 O 0.8 2.0 ஫(1) H ੇ๏͸ɼίϯλΫτͷத৺ઢؒੇ๏Λࣔ͢ɻ උߟ ‫׬‬੒ϥϯϓ‫ۚޱ‬ͷίϯλΫτ‫ܗ‬ঢ়͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-41-1 ͷήʔδຢ͸ଌఆ‫Ͱث‬ ‫ࠪ͢ݕ‬Δɻ 1-41-2 C 7709-1ɿ2004 നç ç ç ࢴ The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-42-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.1-42-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 G16t ‫ۚޱ‬ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/1 ୈࡾ֯๏ç ୯Ґç mm ‫߸ه‬ ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ B 0.7 0.8 C 7.7 8.1 D 3.0 3.3 E1 F1 H (1) 11.8 4.35 16.66 13.6 5.05 O 0.8 2.0 ஫(1) H ੇ๏͸ɼίϯλΫτͷத৺ઢؒੇ๏Λࣔ͢ɻ උߟ ‫׬‬੒ϥϯϓ‫ۚޱ‬ͷίϯλΫτ‫ܗ‬ঢ়͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-42-1 ͷήʔδຢ͸ଌఆ‫Ͱث‬ ‫ࠪ͢ݕ‬Δɻ 1-42-2 C 7709-1ɿ2004 നç ç ç ࢴ The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-50-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.1-50-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 GU5.3 ‫ۚޱ‬ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/2 ୈࡾ֯๏ç 1-50-2 C 7709-1ɿ2004 1997 2004 GU5.3 ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 2/2 ‫߸ه‬ A A1 (5) A2 C (6) C1 D E (2) F H (3)(6) K (1) L (7) M (6)(7) P ‫ۚޱ‬ ࠷খ 0.4 1.5 0.9ʢ‫ݕ‬౼தʣ 9.87 11.7 5.33 1.45 6.1 9.02 14 ʵ ʵ 1.52 ࠷େ ʵ ʵ 1.5 11.5 13.7 1.60 7.62 10.54 18.5 12.0 ‫߸ه‬ Q (7) R S (3) T T1 W (2) X (1) Y (1) Z r1 r2 Ќ1 Ќ2 ࠷খ 17.1 15.24 7.45 7.6 ʵ 5.5 ʵ ʵ 43˃ 43˃ ୯Ґç mm ‫ۚޱ‬ ࠷େ 12.5 ʵ 16.76 8.25 8.4 0.6 25 19 ʵ 0.5 0.8 47˃ 47˃ ஫(1) KɼXɼY ͸ɼి‫ʹٿ‬Αͬͯ઎ΊΒΕΔྖҬͱɼडۚɾ‫ʹ۩ث‬Αͬͯ઎ΊΒΕΔྖҬͷ‫ڥ‬քΛࣔ ͢ɻ (2) ПE ࠷େ͸ɼW ͷൣғʹ͸ద༻͠ͳ͍ɻ (3) HɼS ͸ɼZ ໘͔Β‫ ཭ڑ‬P ͷҐஔͰଌఆ͢Δɻ (4) R ຢ͸໘औΓ͢Δɻ (5) A1 ͸ਂ͞ 0.4 mm ͷҐஔͰଌఆ͢Δɻ (6) CɼM ͸ɼH Ҏ্ͱ͢Δɻ (7) LɼM ͸ɼQ ໘͔Β‫ ཭ڑ‬Q ͷҐஔͰଌఆ͢Δɻ උߟ ‫׬‬੒ϥϯϓ‫ۚޱ‬ͷੇ๏͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-50-1 ͷήʔδຢ͸ଌఆ‫ࠪ͢ݕͰث‬Δɻ 1-50-2 The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-50-2 ͷ‫ʹޙ‬ɼ࣍ͷγʔτ No.1-38B-1 Λ௥Ճ͢Δɻ 2004 GU10q ‫ۚޱ‬ C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/2 ୈࡾ֯๏ç ୯Ґç mm 1-38B-1 C 7709-1ɿ2004 2004 GU10q ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 2/2 ‫߸ه‬ E F G H L (2) M (3) N (2) P Q R1 R2(2) S T U V X Y Z c d e f α β ࠷খ 22.90 6.35 ʵ ʵ ʵ 5.59 ʵ 43.70 1.70 ʵ 50.10 16.69 15.90 ʵ 12.40 ʵ 24.00 7.70 6.00 9.50 25˃ ‫ۚޱ‬ ࠷େ 2.44 ʵ 1.27 3.30 49.00 ʵ 18.50 44.30 ʵ 4.20 ʵ ʵ ʵ 6.35 7.92 0.20 13.00 1.40 25.00 8.00 6.50 ʵ ໿ 45˃ 35˃ ‫׬‬੒ϥϯϓ ࠷େ 2.67 7.62 1.27 3.30 49.00 ʵ ʵ 44.30 ʵ 4.20 ʵ ʵ ʵ 0.20 13.00 1.40 25.00 ʵ ʵ ʵ 35˃ ஫(1) ϐϯઌ୺ͷΤοδ෦෼͸໘औΓຢ͸ R ෇͚͢Δɻ (2) ੇ๏ N ͸ɼੇ๏ L ͱੇ๏ R2 ͕ద༻͞ΕΔൣғΛࣔ͢ɻ (3) ੇ๏ M ͸ɼϘεߴ͞ʢੇ๏ GʣΛআ͍ͯɼԁ౵෦ͷ‫ج‬४໘͔Βͷ࠷খߴ͞Λࣔ͢ɻ උߟ1. ‫׬‬੒ϥϯϓ‫ۚޱ‬ͷੇ๏͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-38-1 Ͱࣔ͞Εͨήʔδຢ͸ଌఆ‫Ͱث‬ ‫ࠪ͢ݕ‬Δɻ 2. ϐϯͷϘε‫ܗ‬ঢ়͸ɼήʔδͰ֬ೝ͢Δɻ 1-38B-1 The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-51-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.1-51-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 GX5.3 ‫ۚޱ‬ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/1 ୈࡾ֯๏ç ‫߸ه‬ D E F G H (1) J K (2) ࠷খ 1.45 5.21 ʵ 9.02 ʵ ‫ۚޱ‬ 5.33 10.0 ࠷େ 1.60 (3) 6.73 (4) 7.49 10.54 0.76 ‫߸ه‬ L (2) M (2) P (1) R S (1) W (3) ࠷খ ʵ 15.24 ʵ ୯Ґç mm ‫ۚޱ‬ ࠷େ 25.0 19 0.76 13.08 16.76 1.27 ஫(1) HɼS ͸ɼZ ໘͔Β‫ ཭ڑ‬P ͷҐஔͰଌఆ͢Δɻ (2) KɼLɼM ͸ɼి‫ʹٿ‬Αͬͯ઎ΊΒΕΔྖҬͱɼडۚɾ‫ʹ۩ث‬Αͬͯ઎ΊΒΕΔྖҬͷ‫ڥ‬քΛ ࣔ͢ɻ (3) ПE ࠷େ͸ɼW ͷൣғʹ͸ద༻͠ͳ͍ɻ (4) ϤʔϩούͰ͸͜ͷ஋͸ɼ7.62 mm ͱ͢Δɻ උߟ ‫׬‬੒ϥϯϓ‫ۚޱ‬ͷੇ๏͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-51-1 ͷήʔδຢ͸ଌఆ‫ࠪ͢ݕͰث‬Δɻ 1-51-2 C 7709-1ɿ2004 നç ç ç ࢴ The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-53-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.1-53-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 GX10q-1ʙ6 ‫ۚޱ‬ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/3 ୈࡾ֯๏ç ‫߸ه‬ A B1 (1) B2 (4) C D E F (6) G H I J K L ‫ۚޱ‬ ࠷খ 35.8 17.6 18.0 5.9 9.8 2.29 6.35 ʵ ʵ 14.8 6.3 7.85 ໿ 0.5 ࠷େ 36.2 18.0 18.4 6.1 10.2 2.44 ʵ 1.27 3.30 ʵ 6.5 8.15 ‫߸ه‬ M (3) N Q R1 (1) R2 R3 R4 U V Ћ Ќ Ѝ H1 ୯Ґç mm ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ 5.59 ʵ 41.8 42.2 20.8 21.2 B1/2 1.0 1.5 0.5 ʵ ໿ 2.0 6.35 7.92 ໿ 45˃ ໿ 15˃ ໿ 45˃ 5.7 6.0 1-53-2 C 7709-1ɿ2004 1997 GX10q-1ʙ6 ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 2/3 2004 ஫(1) (2) (3) (4) (5) (6) උߟ B1ɼR1 ͸ɼ‫ج‬४໘͔Β 2 mm ͷҐஔͰͷ஋ͱ͢Δɻ ϐϯͷઌ୺͸ɼC ໘औΓຢ͸ R ໘औΓ͞Ε͍ͯΔ΋ͷͱ͢Δɻ M ͸ G Λআ͘ϐϯͷԁ౵෦ͷ‫ج‬४໘͔Βͷ࠷খ‫཭ڑ‬Λࣔ͢ɻ ‫ج‬४໘͔Β 12.3 mm ͷҐஔͰͷ஋ͱ͢Δɻ ఆ֨۠෼ผ‫༻࢖ޡ‬๷ࢭΩʔΛࣔ͢ɻ ‫׬‬੒ϥϯϓ‫ۚޱ‬ͷ࠷େ͸ɼ7.62 mm ͱ͢Δɻ ‫׬‬੒ϥϯϓ‫ۚޱ‬ͷੇ๏͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-53-1 ͷήʔδຢ͸ଌఆ‫ࠪ͢ݕͰث‬Δɻ ୈࡾ֯๏ç ୯Ґç mm ç 1-53-2 The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing C 7709-1ɿ2004 1997 GX10q-1ʙ6 ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 3/3 2004 ‫߸ه‬ Л В1 В2 (7) r11 r12 (8) r21 r22 (8) h GX10q-1 ࠷খ ࠷େ 18.1 18.3 34˃ 36˃ 113˃ 115˃ 6.6 6.8 6.6 7.0 1.8 2.0 1.6 2.0 7.0 7.2 GX10q-2 ࠷খ ࠷େ 18.1 18.3 61˃ 63˃ 124˃ 126˃ 6.6 6.8 6.6 7.0 1.8 2.0 1.6 2.0 7.0 7.2 ୯Ґç mm GX10q-3 ࠷খ ࠷େ 18.1 18.3 81˃ 83˃ 133˃ 135˃ 6.6 6.8 6.6 7.0 1.8 2.0 1.6 2.0 7.0 7.2 ‫߸ه‬ Л В1 В2 (7) r11 r12 (9) r21 r22 (9) h GX10q-4 ࠷খ ࠷େ 18.1 18.3 34˃ 36˃ 113˃ 115˃ 6.6 6.8 6.6 7.0 1.8 2.0 1.6 2.0 14.0 14.2 GX10q-5 ࠷খ ࠷େ 18.1 18.3 61˃ 63˃ 124˃ 126˃ 6.6 6.8 6.6 7.0 1.8 2.0 1.6 2.0 14.0 14.2 GX10q-6 ࠷খ ࠷େ 18.1 18.3 81˃ 83˃ 133˃ 135˃ 6.6 6.8 6.6 7.0 1.8 2.0 1.6 2.0 14.0 14.2 ஫(7) В2 ͸ɼr21ɼr22 Ͱࣔ͞ΕΔԁ‫͢઀ʹހ‬Δ઀ઢͷ֯౓Λࣔ͢ɻ (8) ‫ج‬४໘͔Β 7.0 mm ͷҐஔͰͷ஋ͱ͢Δʢ۠෼ 1ʙ3ʣɻ (9) ‫ج‬४໘͔Β 14.0 mm ͷҐஔͰͷ஋ͱ͢Δʢ۠෼ 4ʙ6ʣɻ 1-53-2 C 7709-1ɿ2004 നç ç ç ࢴ The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-56-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.1-56-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 GX24q-1ʙ4 ‫ۚޱ‬ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/3 ୈࡾ֯๏ç ୯Ґç mm     1-56-2 C 7709-1ɿ2004 1997 2004 GX24q-1ʙ4 ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 2/3 ‫߸ه‬ A (6) A1(6) B (7) D1 D2 E (2) F F1 J K1 (3) K2 (4) L1 (3) L2 (4) M N1 (3) N2 (4) P ࠷খ 27.5 27.5 ʵ 2.29 6.0 5.5 0.4 16.15 15.6 13.75 13.2 ʵ 20.6 ‫ۚޱ‬ 23.0 8.0 0.5 14.0 ࠷େ 28.5 31.0 61 2.67 (1) 6.8 ʵ ʵ 16.3 15.95 13.9 13.55 16.0 21.0 ‫߸ه‬ Q R R1 S T U V Y Z r1 r2 (5) r3 r4 r5 Ћ Ќ Ў ‫ۚޱ‬ ୯Ґç mm ࠷খ ࠷େ 1.2 ʵ 8.4 9.5 9.0 ʵ 8.85 9.15 3.5 4.5 ʵ 0.2 32.0 33.0 5.7 ʵ 0.5 ʵ ʵ 0.4 ໿ 0.8 ͷ R ຢ͸໘औΓ 0.5 1.5 ʵ 0.2 0.2 0.5 ໿ 35˃ 20˃ 30˃ ໿ 30˃ ஫(1) ‫ۚޱ‬୯ମͷ E ࠷େ͸ɼ2.44 mm ͱ͢Δɻ (2) ϐϯද໘ͷ͔͠Ί݀ͷਂ͞͸ɼϐϯ൒‫ܘ‬Ҏ಺Ͱɼͦͷؒ‫ޱ‬͸ɼD2 ʹΑͬͯ۠੾ΒΕͨೋͭͷ ฏߦฏ໘ͱͷͳ͕֯͢ɼ120˃Ҏ্Ͱ͋Δ͜ͱʢϐϯ͔͠ΊҐஔൣғ֦େਤΛࢀরʣɻ ϐϯͷ֎‫ܘ‬͸ɼ͜ͷ໘ʹ௚֯ํ޲Ͱଌͬͯఈ໘͔Β্ͷͲͷ఺ʹ͓͍ͯ΋ 2.29 mm ΛԼճͬ ͯ͸ͳΒͳ͍ɻ (3) K1ɼL1 ͸ɼ‫ج‬४໘͔Β N1ʢ0.5 mmʣͷҐஔͰͷ஋ͱ͢Δɻ (4) K2ɼL2 ͸ɼ‫ج‬४໘͔Β N2ʢ14.0 mmʣͷҐஔͰͷ஋ͱ͢Δɻ (5) ໿ 0.8 mm ͷ໘औΓͰ΋Α͍ɻ (6) ‫ۚޱ‬पғ͸ɼ‫༻࢖ޡ‬๷ࢭΩʔΛআ͍ͯ Y Ҏ಺ͰɼY ͷ্ଆʹ AɼA1 ͷ࠷େ‫ ͼٴ‬R ͷ࠷খ͕͋Γɼ Լଆʹ AɼA1 ͷ࠷খ‫ ͼٴ‬R ͷ࠷େ͕͋Δ΋ͷͱ͢Δɻ (7) ‫ن‬ఆ͞Ε͍ͯΔ֎ଆઢ͸ɼ࠷େП61 mm ͷԁपͱͳΔɻ උߟ ‫׬‬੒ϥϯϓ‫ۚޱ‬ͷੇ๏͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-56-1 ͷήʔδຢ͸ଌఆ‫ࠪ͢ݕͰث‬Δɻ 1-56-2 The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing C 7709-1ɿ2004 1997 GX24q-1ʙ4 ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 3/3 2004 ୈࡾ֯๏ç ‫߸ه‬ X1 X2 X3 X4 ࠷খ 2.5 1.5 ‫ۚޱ‬ ໿ 9.3 ໿ 7.5 ୯Ґç mm ࠷େ 1-56-2 C 7709-1ɿ2004 നç ç ç ࢴ The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-57-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.1-57-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 GY5.3 ‫ۚޱ‬ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/1 ୈࡾ֯๏ç ‫߸ه‬ D E1 E2 F G H (1) J ࠷খ 0.58 1.78 5.21 ʵ 9.02 ʵ ‫ۚޱ‬ 5.33 ࠷େ 0.79 (3) 2.29 (3) 6.73 7.49 10.54 0.76 ‫߸ه‬ K (2) L (2) M (2) P (1) R S (1) W (3) ࠷খ ʵ 15.24 ʵ ୯Ґç mm ‫ۚޱ‬ ࠷େ 10.0 25.0 19 0.76 13.08 16.76 1.27 ஫(1) HɼS ͸ Z ໘͔Β‫ ཭ڑ‬P ͷҐஔͰଌఆ͢Δɻ (2) KɼLɼM ͸ɼి‫ʹٿ‬Αͬͯ઎ΊΒΕΔྖҬͱɼडۚɾ‫ʹ۩ث‬Αͬͯ઎ΊΒΕΔྖҬͷ‫ڥ‬քΛ ࣔ͢ɻ (3) E1ɼE2 ࠷େੇ๏͸ɼW ͷൣғʹ͸ద༻͠ͳ͍ɻ උߟ ‫׬‬੒ϥϯϓ‫ۚޱ‬ͷੇ๏͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-57-1 ͷήʔδຢ͸ଌఆ‫ࠪ͢ݕͰث‬Δɻ 1-57-2 C 7709-1ɿ2004 നç ç ç ࢴ The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-60-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.1-60-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 GY10q-1ʙ18 ‫ۚޱ‬ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/5 ୈࡾ֯๏ç 1-60-2 C 7709-1ɿ2004 1997 2004 GY10q-1ʙ18 ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 2/5 ‫߸ه‬ A B1 (1) B2 (4) C E F (6) G H I K ࠷খ 46.5 24.4 24.8 6.9 2.29 6.35 ʵ ʵ 16.8 9.75 ‫ۚޱ‬ ࠷େ 47.5 24.8 25.2 7.1 2.44 ʵ 1.27 3.30 ʵ 10.05 ‫߸ه‬ M (3) N R1 (1) R2 R3 R4 U V Ѝ H1 ‫ۚޱ‬ ࠷খ 5.59 53.8 B1/2 2.0 1.0 ໿ 2.0 6.35 7.92 ໿ 45˃ 7.0 ୯Ґç mm ࠷େ ʵ 54.2 2.5 ʵ 7.3 ஫(1) B1ɼR1 ͸ɼ‫ج‬४໘͔Β 2 mm ͷҐஔͰͷ஋ͱ͢Δɻ (2) ϐϯͷઌ୺͸ɼC ໘औΓຢ͸ R ໘औΓ͞Ε͍ͯΔ͜ͱɻ (3) M ͸ɼG Λআ͘ϐϯͷԁப෦ͷ‫ج‬४໘͔Βͷ࠷খ‫཭ڑ‬Λࣔ͢ɻ (4) ‫ج‬४໘͔Β 14.8 mm ͷҐஔͰͷ஋ͱ͢Δɻ (5) ఆ֨۠෼ผ‫༻࢖ޡ‬๷ࢭΩʔΛࣔ͢ɻ (6) ‫׬‬੒඼ϥϯϓͷ‫ۚޱ‬ͷ࠷େ͸ɼ7.62 mm ͱ͢Δɻ උߟ ‫׬‬੒ϥϯϓ‫ۚޱ‬ͷੇ๏͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-60-2 ͷήʔδຢ͸ଌఆ‫ࠪ͢ݕͰث‬Δɻ 1-60-2 The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing C 7709-1ɿ2004 1997 GY10q-1ʙ18 ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 3/5 2004 ୈࡾ֯๏ç 1-60-2 C 7709-1ɿ2004 1997 2004 GY10q-1ʙ18 ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 4/5 ‫߸ه‬ Л В1 В2 (7) r11 r12 (9) r21 r22 (9) h ‫༻࢖ޡ‬๷ࢭΩʔNo.1 ࠷খ ࠷େ 22.3 22.5 34˃ 36˃ 117˃ 119˃ 9.5 9.7 9.5 9.9 1.9 2.1 1.7 2.1 7.0 7.2 ‫༻࢖ޡ‬๷ࢭΩʔNo.2 ࠷খ ࠷େ 22.3 22.5 64˃ 66˃ 130˃ 132˃ 9.5 9.7 9.5 9.9 1.9 2.1 1.7 2.1 7.0 7.2 ୯Ґç mm ‫༻࢖ޡ‬๷ࢭΩʔNo.3 ࠷খ ࠷େ 22.3 22.5 89˃ 91˃ 144˃ 146˃ 9.5 9.7 9.5 9.9 1.9 2.1 1.7 2.1 7.0 7.2 ‫߸ه‬ Л В1 В2 (7) r11 r12 (9) r21 R22 (9) H ‫༻࢖ޡ‬๷ࢭΩʔNo.4 ࠷খ ࠷େ 22.3 22.5 34˃ 36˃ 117˃ 119˃ 9.5 9.7 9.5 9.9 1.9 2.1 1.7 2.1 14.0 14.2 ‫༻࢖ޡ‬๷ࢭΩʔNo.5 ࠷খ ࠷େ 22.3 22.5 64˃ 66˃ 130˃ 132˃ 9.5 9.7 9.5 9.9 1.9 2.1 1.7 2.1 14.0 14.2 ‫༻࢖ޡ‬๷ࢭΩʔNo.6 ࠷খ ࠷େ 22.3 22.5 89˃ 91˃ 144˃ 146˃ 9.5 9.7 9.5 9.9 1.9 2.1 1.7 2.1 14.0 14.2 ஫(7) В2 ͸ɼr21ɼr22 Ͱࣔ͞ΕΔԁ‫͢઀ʹހ‬Δ઀ઢͷ֯౓Λࣔ͢ɻ (8) ‫ج‬४໘͔Β 14.0 mm ͷҐஔͰͷ஋ͱ͢Δʢ۠෼ 4ʙ6 ͱಉ͡Ωʔͷ৔߹ʣɻ (9) ‫ج‬४໘͔Β 7.0 mm ͷҐஔͰͷ஋ͱ͢Δʢ۠෼ 1ʙ3 ͱಉ͡Ωʔͷ৔߹ʣɻ 1-60-2 The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing 1997 2004 ç ‫ۚޱ‬ GY10q-1 GY10q-2 GY10q-3 GY10q-4 GY10q-5 GY10q-6 GY10q-7 GY10q-8 GY10q-9 GY10q-10 GY10q-11 GY10q-12 GY10q-13 GY10q-14 GY10q-15 GY10q-16 GY10q-17 GY10q-18 GY10q-1ʙ18 ‫ۚޱ‬ ‫༻࢖ޡ‬๷ࢭΩʔNo. ୈ 1 ͷΩʔ ୈ 2 ͷΩʔ No.1 ʵ No.2 ʵ No.3 ʵ No.4 ʵ No.5 ʵ No.6 ʵ No.1 No.2 No.1 No.3 No.2 No.3 No.2 No.6 No.1 No.6 No.4 No.2 No.1 No.5 No.4 No.3 No.5 No.3 No.4 No.5 No.4 No.6 No.5 No.6 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 5/5 1-60-2 C 7709-1ɿ2004 നç ç ç ࢴ The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-63-1 ͷ‫ʹޙ‬ɼ࣍ͷγʔτ No.1-38A-1 Λ௥Ճ͢Δɻ 2004 GZ10q ‫ۚޱ‬ C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/2 ୈࡾ֯๏ç ୯Ґç mm 1-38A-1 C 7709-1ɿ2004 2004 GZ10q ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 2/2 ‫߸ه‬ E F G H L (3) M (4) N (2) R1 R2 (1) S T U V Y (4) Ћ (3) ࠷খ 2.29 6.35 ʵ ʵ ʵ 5.59 26.10 11.61 ʵ ʵ 18.20 6.05 ‫ۚޱ‬ ࠷େ 2.44 ʵ 1.27 3.30 20.0 ʵ ʵ ʵ 4.20 15.80 ʵ 6.35 7.92 7.50 ໿ 45˃ ୯Ґç mm ‫׬‬੒ϥϯϓ ࠷େ ʵ 7.62 1.27 3.30 20.5 ʵ ʵ ʵ 4.20 ʵ ʵ 7.50 ஫(1) R2 ੇ๏͸ɼଆ໘ʹ઀ͨ͠‫ؙ‬ΈΛଳͼͨ෦෼ͷ൒‫ܘ‬Λࣔ͢ɻ (2) ੇ๏ N ͸ɼੇ๏ L ͱੇ๏ R2 ͕ద༻͞ΕΔൣғΛࣔ͢ɻ (3) ‫׬‬੒ϥϯϓͷ‫ۚޱ‬͸ɼ֯౓Ћʹରͯ͠গͳ͘ͱ΋ʶ5˃ͱ͠ɼແཧͳ͘ճసͰ͖Δ͜ͱɻ (4) ͜ΕΒͷੇ๏͸ɼ‫ۚޱ‬ઃ‫ܭ‬ͷͨΊͷ΋ͷͰ͋Δɻ උߟ1. ‫ੇۚޱ‬๏͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-38-1-2 Ͱࣔ͢ήʔδຢ͸ଌఆ‫ࠪ͢ݕͰث‬Δɻ 2. ϐϯͷϘε‫ܗ‬ঢ়͸ɼήʔδͰ֬ೝ͢Δɻ 1-38A-1 The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-70-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.1-70-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 P20dç PX20dç PY20dç PZ20d ‫ۚޱ‬ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/3 ୈࡾ֯๏ç ୯Ґç mmç 1-70-2 C 7709-1ɿ2004 1997 P20dç PX20dç PY20dç PZ20d ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 2/3 2004 ‫߸ه‬ GA GB GC GD GE (5) GF GG GH (2) GI GK GO (5) GR (3) GS GU GX HH (3)(7) HI (3) ʴHL HM ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ 5.5 15.0 1.5 2.1 ʵ 18.0 1.7 2.3 27.3 28.3 3.9 4.5 8.5 9.1 10.7 11.3 1.1 1.7 1.0 2.0 7.6 8.8 19.95 20.05 3.2 3.8 1.7 2.3 9.3 9.9 29.7 30.3 35.7 36.3 3.7 4.3 ʵ 9.4 ‫߸ه‬ HN HZ (6) KA (2) KB KD KE KG KJ KL KM KS KZ XX Ж (1) Ў r1 r2 r3 r4 ୯Ґç mm ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ 1.9 2.1 ʵ 24.0 9.45 10.05 7.7 8.3 1.1 1.7 8.4 9.0 12.0 12.6 18.4 19.0 22.0 22.6 1.2 1.8 ʵ 1.0 19.7 20.3 (6)(7) ໿ 120˃ ໿ 30˃ 0.3 1.3 0.1 0.7 0.1 0.7 GI/2 ஫(1) ‫ج‬४໘͸ɼ3 ͔ॴͷࢧ࣋ಥ‫ى‬ɼຢ͸࿈ଓ໘ʹΑͬͯ‫ن‬ఆ͞ΕΔɻ‫ऀޙ‬ͷ৔߹ɼฏ໘ͷฏͨΜ౓ ͸ɼ0.05 mm ҎԼͱ͢Δɻ (2) ίϯλΫτઌ୺ؒΛ‫ࠪ͢ݕ‬ΔɻίϯλΫτͷฏߦ౓͸ 1˃30˄ҎԼͱ͢Δɻ (3) ภ৺͸ɼ0.2 mm ҎԼͱ͢Δɻ (4) O Ϧϯάͷ‫ີػ‬ੑ͸ɼ20.22ʶ0.10 mm ͷԁ౵ঢ়ͷ։‫ޱ‬෦Λ΋ͭࢼ‫༻ݧ‬δάʹૠೖ͠ɼδά಺ͷ ѹྗͱେ‫ؾ‬ѹͱͷࠩΛ 70 kPa Ҏ্ʹͯ͠ࢼ‫͖ͱͨ͠ݧ‬ɼ͜Εʹ଱͑Δ΋ͷͱ͢Δɻ (5) ετϨʔτ‫ʹۚޱ‬͸ɼద༻͠ͳ͍ɻ (6) ετϨʔτ‫͚ͩʹۚޱ‬ɼద༻͢Δɻ (7) HH ͷத৺ઢͷ࣠ʹର͢ΔɼXX ͷத৺ઢͷ࣠ͷภ৺͸ɼ1.27 mm ҎԼͱ͢Δɻ උߟ ͜ͷਤ͸ɼP20d ‫͚ͩۚޱ‬Λਤ͍ࣔͯ͠Δɻະ‫ه‬ೖੇ๏ͱଞͷ‫ੇۚޱ‬๏ʹ͍ͭͯ͸ɼϖʔδ 3/3 Λࢀরɻ 1-70-2 The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing C 7709-1ɿ2004 1997 P20dç PX20dç PY20dç PZ20d ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 3/3 2004 ୈࡾ֯๏ç ‫߸ه‬ A B C D E F Ћ Ќ К Н P20d ࠷খ ࠷େ 9.7 10.3 3 2 7.7 8.3 ʵ ʵ ʵ 120˃ ʵ 2˃ 4˃ PX20d ࠷খ ࠷େ 6.7 7.3 3 ʵ 11.7 12.3 ʵ ʵ ʵ 120˃ ʵ 2˃ 4˃ PY20d ࠷খ ࠷େ 11.1 11.7 4.5 2 7.7 8.3 5 9.7 10.3 17˃ 19˃ 95˃ 115˃ 2˃ 4˃ ୯Ґç mm PZ20d ࠷খ ࠷େ 11.1 11.7 4.5 2 7.7 8.3 5 9.7 10.3 17˃ 19˃ 115˃ 85˃ 2˃ 4˃ 1-70-2 C 7709-1ɿ2004 നç ç ç ࢴ The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-72-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.1-72-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 P22dç PX22d ‫ۚޱ‬ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/3 ୈࡾ֯๏ç ୯Ґç mmç 1-72-2 C 7709-1ɿ2004 1997 2004 P22dç PX22d ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 2/3 ‫߸ه‬ AA AB AC AD AE (5) AF AG AH (2) AI AK AO (5) AR (3) AU AX BH (3)(7) BL BM BN ࠷খ 5.5 1.5 ʵ 1.7 27.3 3.9 8.5 10.7 1.1 1.0 7.6 21.95 1.7 9.3 29.7 3.7 ʵ 1.9 ‫ۚޱ‬ ࠷େ 15.0 2.1 18.0 2.3 28.3 4.5 9.1 11.3 1.7 2.0 8.8 22.05 2.3 9.9 30.3 4.3 10.4 2.1 ‫߸ه‬ EZ (6) EA (2) EB ED EE EG EJ EL EM ES EZ XX Ж (1) Ў r1 r2 r3 r4 ୯Ґç mm ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ ʵ 24.0 9.45 10.05 7.7 8.3 1.7 2.3 8.4 9.0 12.0 12.6 18.4 19.0 22.0 22.6 1.2 1.8 ʵ 1.0 19.7 20.3 (6)(7) ໿ 120˃ ໿ 30˃ 0.3 1.3 0.1 0.7 0.1 0.7 AI/2 ஫(1) ‫ج‬४໘͸ɼ3 ͔ॴͷࢧ࣋ಥ‫ى‬ɼຢ͸࿈ଓ໘ʹΑͬͯ‫ن‬ఆ͞ΕΔɻ‫ऀޙ‬ͷ৔߹ɼฏ໘ͷฏͨΜ౓ ͸ɼ0.05 mm ҎԼͱ͢Δɻ (2) ίϯλΫτઌ୺ؒΛ‫ࠪ͢ݕ‬ΔɻίϯλΫτͷฏߦ౓͸ 1˃30˄ҎԼͱ͢Δɻ (3) ภ৺͸ɼ0.2 mm ҎԼͱ͢Δɻ (4) O Ϧϯάͷ‫ີػ‬ੑ͸ɼ22.22ʶ0.10 mm ͷԁ౵ঢ়ͷ։‫ޱ‬෦Λ΋ͭࢼ‫༻ݧ‬δάʹૠೖ͠ɼδά಺ͷ ѹྗͱେ‫ؾ‬ѹͱͷࠩΛ 70 kPa Ҏ্ʹͯ͠ࢼ‫͖ͱͨ͠ݧ‬ɼ͜Εʹ଱͑Δ΋ͷͱ͢Δɻ (5) ετϨʔτ‫ʹۚޱ‬͸ɼద༻͠ͳ͍ɻ (6) ετϨʔτ‫͚ͩʹۚޱ‬ɼద༻͢Δɻ (7) BH ͷத৺ઢͷ࣠ʹର͢ΔɼXX ͷத৺ઢͷ࣠ͷภ৺͸ɼ1.27 mm ҎԼͱ͢Δɻ උߟ ͜ͷਤ͸ɼP22d ‫͚ͩۚޱ‬Λਤ͍ࣔͯ͠Δɻະ‫ه‬ೖੇ๏ͱଞͷ‫ੇۚޱ‬๏ʹ͍ͭͯ͸ɼϖʔδ 3/3 Λࢀরɻ 1-72-2 The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing C 7709-1ɿ2004 1997 P22dç PX22d ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 3/3 2004 ୈࡾ֯๏ç ç ୯Ґç mm ‫߸ه‬ P22d PX22d ࠷খ ࠷େ ࠷খ ࠷େ A 9.7 10.3 6.7 7.3 B 3 3 BA ʵ 41.7 42.3 BI 35.7 36.3 35.7 36.3 C 2 ʵ D 7.7 8.3 11.7 12.3 Ќ 120˃ 120˃ Н 2˃ 4˃ 2˃ 4˃ 1-72-2 C 7709-1ɿ2004 നç ç ç ࢴ The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-82-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.1-82-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 P43t-38 ‫ۚޱ‬ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/2 ୈࡾ֯๏ç 1-82-2 C 7709-1ɿ2004 1997 2004 P43t-38 ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 2/2 ‫߸ه‬ A1 (7) A2 (9) J K (9) L (2)(3) M N P (2)(6) Q (2)(6) R S ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ 25.0 ໿ 22 1.9 2.1 2.0 37.8 38.0 42.9 43.0 51.6 52.0 15.3 15.5 8.5 ʵ 1.3 1.7 0.45 ʵ ‫߸ه‬ T U (8) V (2)(4) W X Y Z Z1 r (8) Ћ Ќ ୯Ґç mm ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ 5.0 6.0 ʵ 6.3 6.5 1.8 2.2 1.1 1.3 25.0 32.0 7.9 8.0 5.8 6.2 ʵ 44˃ 46˃ ʵ 5˃ ஫(1) Ϧϯάͷ͜ͷ‫ؙ‬ঢ়ͷ෦෼ͷ‫͍ͯͭʹܗ‬͸ɼ೚ҙͰ͋Δ͕ɼ౮۩΁औΓ෇͚ͨͱ͖ʹɼ૸ߦϏʔ ϜʹΑΔҟৗͳάϨΞΛɼҾ͖‫ͯ͜͠ى‬͸ͳΒͳ͍ɻ (2) ͜ͷੇ๏͸ɼ‫ج‬४໘Ͱ‫ࠪ͢ݕ‬Δɻ (3) ПM ͷԁʹର͢ΔПL ͷภ৺͸ɼ0.05 mm ҎԼͱ͢Δɻ (4) ੾‫͠ى‬ͷத৺ͷ࠷େ‫ڐ‬༰มҐ͸ɼПM ͷத৺ઢʹର͠ 0.05 mm Ͱ͋Δɻ੾‫͠ى‬ͷ྆ଆ͸ɼ֎ଆ ʹ‫͕ͯͬۂ‬͸ͳΒͳ͍ɻ (5) ίϯλΫτͱ‫ج‬४ϥάͷ૬ରҐஔ͸ɼʶ20˃ͱ͢Δɻ (6) P ੇ๏͸ɼQ ಺Ͱଌఆ͢ΔɻP ͸ Q ͷ֎ଆͰ͸্‫ݶ‬Λ௒͑ͳ͍΋ͷͱ͢Δɻ (7) ౮۩ͷதͰϦϯάΛ‫ݻ‬ఆ͢Δखஈ͸ɼ͜ͷԁ౵ྖҬ಺ʹೖΒͳ͍ɻ (8) ൒‫ ܘ‬r ͸ɼU ੇ๏ͱಉ౳ҎԼͱ͢Δɻ (9) ПA2 ੇ๏͸ɼ‫ ཭ڑ‬K ͷ֎ଆͰɼ͔ͭɼG16t ͷ୺ࢠଆͷҐஔͰଌఆ͢Δɻ උߟ ‫׬‬੒ϥϯϓͷ‫ۚޱ‬ͷੇ๏͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-82-1ɼ3-82-2 ‫ ͼٴ‬3-82-3 ͷήʔδຢ ͸ଌఆ‫ࠪ͢ݕͰث‬Δɻ 1-82-2 The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-86-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.1-86-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 P45t ‫ۚޱ‬ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/2 ୈࡾ֯๏ç 1-86-2 C 7709-1ɿ2004 1997 2004 P45t ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 2/2 ‫߸ه‬ A1 (3) A2 K (5) M (4) N R T U ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ 25.0 ໿ 22 2.0 44.8 45.0 47.0 47.4 23.3 23.7 ʵ 9.5 0.3 ʵ ‫߸ه‬ V W X Y Z r Ћ ୯Ґç mm ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ 2.9 3.1 1.8 2.2 1.3 1.7 25.0 32.0 ʵ 8.0 ʻU 25˃ 35˃ ஫(1) Ϧϯάͷ͜ͷ‫ؙ‬ঢ়ͷ෦෼ͷ‫͍ͯͭʹܗ‬͸ɼ೚ҙͰ͋Δ͕ɼ౮۩΁औΓ෇͚ͨͱ͖ʹɼ͢Εҧ͍ ϏʔϜʹΑΔҟৗͳάϨΞΛɼҾ͖‫ͯ͜͠ى‬͸ͳΒͳ͍ɻ (2) ίϯλΫτͱ‫ج‬४ϥάͷ૬ରҐஔ͸ɼʶ20˃ͱ͢Δɻ (3) ౮۩ͷதͰϦϯάΛ‫ݻ‬ఆ͢Δखஈ͸ɼ͜ͷԁ౵ྖҬ಺ʹೖΒͳ͍΋ͷͱ͢Δɻ (4) ПM ͸ɼ‫ج‬४໘͔Β࠷௿ 0.5 mm ্ͷͱ͜ΖͰཁ‫͞ٻ‬ΕΔੇ๏Ͱ͋Δɻ (5) ПA2 ͸ɼK ͷ֎ଆ͔ͭ G16t ͷ຤୺ͷํ޲Ͱଌఆ͢Δɻ උߟ ‫׬‬੒ϥϯϓ‫ۚޱ‬ͷੇ๏͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-86-1ɼ3-86-2ɼ3-86-3ɼ3-86-4ɼ3-86-5 ‫ ͼٴ‬3-86-6 ͷήʔδຢ͸ଌఆ‫ࠪ͢ݕͰث‬Δɻ 1-86-2 The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-88-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.1-88-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 PG13 ‫ۚޱ‬ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/2 ୈࡾ֯๏ç ୯Ґç mmç 1-88-2 C 7709-1ɿ2004 1997 2004 PG13 ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 2/2 ‫߸ه‬ A B1 B2 B3 B4 D F F1 G H J K L M N P Q R S ࠷খ ʵ 8.85 5.05 3.90 4.85 26.05 2.85 3.20 9.4 11.75 21.15 8.20 17.65 5.85 15.85 ‫ۚޱ‬ ࠷େ 23.5 9.15 5.5 5.35 0.5 6.10 4.20 5.15 26.35 3.15 3.50 26.45 10.60 12.05 21.45 8.50 17.95 6.15 16.15 ‫߸ه‬ T (8) U (8) V X X1 Y r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 (9) r8 Ћ1 Ћ2 Ќ Ў1 Ў2 ୯Ґç mm ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ 5.30 5.60 1.55 1.85 24.0 24.6 1.85 2.15 9.30 9.60 14.85 15.15 P/2 M/2 Y/2 U/2 ʵ 0.55 ʵ 0.55 6.4 6.7 9.95 10.25 41˃30˄ 42˃30˄ 89˃30˄ 90˃30˄ 10˃ 45˃ 10˃ ஫(1) ϑϥϯδఈ໘ʹΑͬͯ‫ج‬४໘ɼϥϯϓͷॎ࣠Λܾఆ͢Δɻ (2) όϨϧ௚‫ܘ‬͸ɼr7 ʹΑͬͯ໌֬Խ͞Ε‫ۚޱ‬ͷଆ໘ҐஔΛܾΊΔɻ (3) େ͖͍ϑϥϯδཪ໘ͷఀࢭ൘ʹΑͬͯճసҐஔΛܾΊΔɻ (4) Ωʔ୺෦͸ɼR ໘ͱ͢Δɻ (5) ίωΫλอ࣋༻ʹϑοΫ͕ਖ਼‫ن‬ͷҐஔʹ෇͍͍ͯΔ΋ͷͱ͢Δɻ (6) ϥϯϓडۚʹ‫ۚޱ‬Λૠೖ͠΍͘͢͢ΔͨΊʹ܏ࣼ໘ʹҾͬࠐΈ͕֯͋Δ΋ͷͱ͢Δɻ (7) ίϯλΫτͷްΈ͸࠷খ 0.81 mm Ͱͦͷ୺෦ʹ܏ࣼΛ෇͚Δɻ (8) T ੇ๏͸‫ج‬४ߴ͞Λࣔͦ͠ͷ෯͸ U Ͱ͋Δɻ (9) ͜ΕΒͷ‫ۚޱ‬Λ֬ೝ͢Δʹ͸ɼr7 ੇ๏Λ‫ ʹج‬2 ഒͦ͠ͷ਺஋͸໿ 13 mm Ͱ͋Δɻ උߟ1. ίϯλΫτͷۭؒίϯλΫτͷαΠζ‫ͼٴ‬ซͤͷ‫ڐ‬༰͕ࠩ‫·ؚ‬Ε͍ͯΔ D ੇ๏͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-88-1 ͷήʔδຢ͸ଌఆ‫ࠪ͢ݕͰث‬Δɻ 2. r7 ͷ࠷େੇ๏͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-88-1A ͷήʔδຢ͸ଌఆ‫ࠪ͢ݕͰث‬Δɻ 3. J ੇ๏͸ɼX ද໘ͱ‫ج‬४໘ʢόϨϧߴ͞ʣؒͷ‫͋Ͱ཭ڑ‬ΓɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-88-1B ͷήʔδຢ͸ଌఆ‫ࠪ͢ݕͰث‬Δɻ 1-88-2 The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-89-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.1-89-2 ‫ ͼٴ‬1-89A-1 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 PGJ13 ‫ۚޱ‬ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/2 ୈࡾ֯๏ç ୯Ґç mmç 1-89-2 C 7709-1ɿ2004 1997 2004 PGJ13 ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 2/2 ‫߸ه‬ A1 B1 B2 B3 B4 D F F1 G H J K1 L M N P Q R S ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ ʵ 19.5 8.85 9.15 5.5 5.05 5.35 0.5 6.10 3.90 4.20 4.85 5.15 26.05 26.35 2.85 3.15 3.20 3.50 22.40 9.4 10.60 11.75 12.05 21.15 21.45 8.20 8.50 17.65 17.95 5.85 6.15 15.85 16.15 ‫߸ه‬ T (7) U (7) V W X Y r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 (8) r8 Ћ1 Ћ2 Ќ Ў1 Ў2 ୯Ґç mm ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ 5.30 5.60 1.55 1.85 24.0 24.6 28.15 28.45 1.85 2.15 14.85 15.15 P/2 M/2 Y/2 U/2 ʵ 0.55 ʵ 0.55 6.4 6.7 9.95 10.25 41˃30˄ 42˃30˄ 89˃30˄ 90˃30˄ 10˃ 45˃ 10˃ ஫(1) ϑϥϯδఈ໘ʹΑͬͯ‫ج‬४໘ɼϥϯϓͷॎ࣠Λܾఆ͢Δɻ (2) όϨϧ௚‫ܘ‬͸ r7 ʹΑͬͯ໌֬Խ͞Εɼ‫ۚޱ‬ͷଆ໘ҐஔΛܾΊΔɻ (3) େ͖͍ϑϥϯδཪ໘ͷఀࢭ൘ʹΑͬͯճసҐஔΛܾΊΔɻ (4) Ωʔ୺෦͸ R ໘ͱ͢Δɻ (5) ϥϯϓडۚʹ‫ۚޱ‬Λૠೖ͠΍͘͢͢ΔͨΊʹɼ܏ࣼ໘ʹҾͬࠐΈ͕֯͋Δ΋ͷͱ͢Δɻ (6) ίϯλΫτͷްΈ͸ɼ࠷খ 0.81 mm Ͱɼͦͷ୺෦ʹ܏ࣼΛ෇͚Δɻ (7) T ੇ๏͸ɼ‫ج‬४ߴ͞Λࣔ͠ɼͦͷ෯͸ U Ͱ͋Δɻ (8) ͜ΕΒͷ‫ۚޱ‬Λ֬ೝ͢Δʹ͸ɼr7 ੇ๏Λ‫ ʹج‬2 ഒ͠ɼͦͷ਺஋͸໿ 13 mm Ͱ͋Δɻ උߟ1. ίϯλΫτͷۭؒɼίϯλΫτͷαΠζ‫ͼٴ‬ซͤͷ‫ڐ‬༰͕ࠩ‫·ؚ‬Ε͍ͯΔ D ੇ๏͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-89-1 ͷήʔδຢ͸ଌఆ‫ࠪ͢ݕͰث‬Δɻ 2. r7 ͷ࠷େੇ๏͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-89-1A ͷήʔδຢ͸ଌఆ‫ࠪ͢ݕͰث‬Δɻ 3. J ੇ๏͸ X ද໘ͱ‫ج‬४໘ʢόϨϧߴ͞ʣؒͷ‫͋Ͱ཭ڑ‬ΓɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-89-1B ͷήʔδຢ͸ଌఆ‫ࠪ͢ݕͰث‬Δɻ 1-89-2 The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing C 7709-1ɿ2004 2004 PGJ19ç PGJX19 ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 1/3 ୈࡾ֯๏ç 1-89A-1 C 7709-1ɿ2004 2004 PGJ19ç PGJX19 ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 2/3 ஫(1) ‫߸ه‬ A (8) A1 C D (9) E F G H J KʢPGJ19ʣ KʢPGJX19ʣ L (3) M N P Q R S V W X ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ 9.5 ʵ 19.0 25.1 25.5 6.1 3.0 ʵ ʵ 4.0 31.4 31.6 ʵ 24 2.5 2.9 14 15 22 23 5.25 6.75 11.75 12.05 21.15 21.45 8.2 8.5 17.65 17.95 5.85 6.15 15.85 ʵ 24.0 24.6 28.15 28.45 1.85 2.15 ‫߸ه‬ XA XB XC XD XE Y Z r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 (6) r8 r9 Ќ1 Ќ2 Ќ3 Ќ4 ୯Ґç mm ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ 2.4 2.6 2.7 2.9 1.1 1.3 1.6 1.8 7.4 7.6 14.85 ʵ 15.15 21.4 (7) ʵ 0.2 P/2 M/2 Y/2 ʵ 0.55 ʵ 0.55 1.0 2.0 12.15 12.25 0.7 0.9 ໿ 45˃ ໿ 80˃ 58˃ 62˃ 0˃ 7˃ ‫ج‬४໘͸ɼࡾͭͷ໘͔Βߏ੒͞Εɼࣼ໘ͷ௖఺Ͱ‫ܗ‬੒͞ΕɼͦΕͧΕͷ‫ج‬४໘ͷ෯͕ 1 mmʙ2 mm ͋Γɼࣼ໘͸ɼ‫͕ۚޱ‬डۚʹೖΓ΍͘͢͢ΔͨΊʹಋೖ͕֯͋Δ͜ͱɻ (2) ࣼ໘͸ɼ‫ؙ‬Έ͕͍͍ͭͯΔɻ (3) ίϯλΫτͷͦͷଞͷੇ๏͸ɼISO 8092 : 2.8ʷ0.8 ON ʹΑΔɻ (4) ϑοΫ͸ɼίωΫλΛద੾ͳҐஔʹอ࣋͢ΔͨΊʹઃ͚ΒΕ͍ͯΔɻ (5) O Ϧϯάຢ͸ಉ౳ͷ෧ࢭࡐɻͦͷ෧ࢭࡐͷްΈͷ‫͍ͯͭʹࢉܭ‬͸ɼडۚͷ E ͱ C ͷੇ๏Λߟ ྀ͢Δ͜ͱɻಉ࣌ʹ஫(6)ͷ࠷খྗ΋ߟྀ͢Δɻ (6) ͹Ͷ͸ɼ10 N ͷ࠷খͷྗͰडۚͷ V αϙʔτʹ‫׬‬੒ϥϯϓΛԡ͠ࠐΉͨΊͷ΋ͷͰ͋Δɻ ෧ࢭࡐʹ߅ͯ͠‫ۚޱ‬Λԡ͠ࠐΉ࣠ํ޲ͷྗ͸ɼ͹Ͷ͕ V αϙʔτʹ‫׬‬੒ϥϯϓΛԡ͠ࠐΜ ͩ͋ͱʹՃ͑Δɻͦͯ͠ɼͦͷԡ͠ࠐΉྗ͸ɼগͳ͘ͱ΋ɼ5 N ͋Δ͜ͱɻ͹Ͷ͸ɼ·ͨɼड ۚͷอ࣋͘΅Έʹ࣮֬ʹอ࣋͢ΔͨΊʹઃ͚͍ͯΔɻ (7) ྗ͕ՃΘ͍ͬͯͳ͍ͱ͖ͷ͹ͶͷҐஔɻ (8) V αϙʔτɻA ੇ๏͸ɼV αϙʔτͷ‫ج‬४Λ‫ن‬ఆ͢Δɻ൒‫ ܘ‬A Ͱͷԁ౵͸શपʹΘͨΔඞཁ͸ ͳ͘ɼ·ͨɼ௕͞΋ඞཁͳ͍ɻͦͷ‫ܗ‬ঢ়͸ɼ͹ͶΛআ͍ͯɼ௚‫ ܘ‬19.1 mm Λ௒͑ͳ͍ɻ (9) D ੇ๏͸ɼଌఆ‫ʹث‬Αͬͯ‫ࠪ͢ݕ‬Δɻ (10) O Ϧϯάຢ͸ಉ౳ͷ෧ࢭࡐΛ෧ࢭ͢ΔͨΊͷ‫׈‬Β͔ͳද໘ɻ (11) ෧ࢭͷ‫͞ݻݎ‬Λվળ͢ΔͨΊͳΒ͹ɼߔ͸͋ͬͯ΋Α͍ɻ උߟ ͜ͷਤ͸ɼPGJ19-1 ‫͚ͩۚޱ‬Λਤ͍ࣔͯ͠Δɻ‫͞ࡌه‬Ε͍ͯͳ͍ੇ๏ͱଞͷ‫ੇۚޱ‬๏ʹ͍ͭͯ ͸ɼϖʔδ 3/3 Λࢀরɻ 1-89A-1 The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing C 7709-1ɿ2004 2004 PGJ19ɼPGJX19 ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 3/3 ୈࡾ֯๏ç ‫߸ه‬ ୯Ґç mm ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ B 7.8 8.0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 T (1) T1 (1) T2 (1) U 3.3 3.5 5.3 5.5 7.9 8.1 9.9 10.1 5.95 6.05 3.95 4.05 5.3 5.6 3.5 3.8 1.7 2.0 1.55 1.85 r4 U/2 ஫(1) TɼT1 ‫ ͼٴ‬T2 ੇ๏͸ɼ෯͕ U Ͱ͋ΔΩʔͷߴ͞Λ‫ن‬ఆ͍ͯ͠Δɻ උߟ ‫׬‬੒ϥϯϓ‫ۚޱ‬ͷੇ๏͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-89A ‫ͼٴ‬γʔτ No.3-88 ͷήʔδຢ͸ ଌఆ‫ࠪ͢ݕͰث‬Δɻ 1-89A-1 C 7709-1ɿ2004 നç ç ç ࢴ The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-96-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.1-96-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 PX26d ‫ۚޱ‬ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/2 ୈࡾ֯๏ç 1-96-2 C 7709-1ɿ2004 1997 2004 PX26d ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 2/2 ‫߸ه‬ A1 (3) A2 (4) D E G K M O Q T U (2) ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ 17.8 18 20 ໿ 11.5 1 2 ʵ 3.5 7.9 8.0 25.9 26.0 33.8 34.0 13.2 13.7 0.6 0.8 2.4 ‫߸ه‬ V W (5) X Y Z r1 r2 r3 Ћ Ќ (2) Ў ୯Ґç mm ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ 6 ʵ 2 8 ʵ ʵ 16 ʵ 1.4 (6) ʵ 0.3 ʵ 0.4 ʵ 3˃ 45˃ 29˃ 31˃ ஫(1) ্‫ه‬Ҏ֎ͷੇ๏‫ͼٴ‬ίϯλΫτʹ͍ͭͯ͸ɼISO 8092-1ʢ6.3ʷ0.8OHʣΛࢀরɻ (2) ͜ͷ෦෼ʹ͸ɼ੾͖ܽ΍͘΅Έ͕͋ͬͯ΋Α͍ɻ (3) ి‫ٿ‬Λडۚ಺ʹอ͓࣋ͯͨ͘͠Ίͷ‫ߏػ‬͸ɼ͜ͷྖҬʹ͓͍ͯɼి‫جٿ‬४࣠ͷํ޲ʹྗΛ࡞༻ ͤ͞Δ΋ͷͰ͋ͬͯ͸ͳΒͳ͍ɻ (4) ПA2 ͸ɼి‫ٿ‬ͷҰ෦͕ଘࡏͯ͠΋Α͍ൣғͱɼडۚʗ൓ࣹ‫ڸ‬ͷҰ෦͕ଘࡏͯ͠΋Α͍ൣғͷ‫ڥ‬ քΛࣔ͢ɻ (5) ͜ͷੇ๏͸ɼԁப M ΁ 3 ͔ॴͷࢦࣔϥά͔Β r3 Ͱͭͳ͕Δ෦ҐΛআ͖ɼM ͷ࠷େ஋‫࠷ͼٴ‬খ ஋Λద༻͢ΔൣғΛࣔ͢ɻ W ͔Β G ·ͰͷൣғͰ͸ɼM ͸ W ͷൣғͷ࣮ଌͷ࠷େ஋Λ௒͑ͯ͸ͳΒͳ͍ɻ M ͷ࠷খ஋͸ɼW ͷൣғ֎ʹ͸ద༻͠ͳ͍ɻ (6) r1 ͸ɼT ҎԼͱ͢Δɻ (7) ίϯλΫτ͸ɼਤࣔͨ͠Ґஔ͔Βʶ2˃ͣΕͯ͸ͳΒͳ͍ɻ උߟ ‫׬‬੒ϥϯϓ‫ࢠ୺ۚޱ‬ͷੇ๏͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-96-1 ͷήʔδຢ͸ଌఆ‫ࠪ͢ݕͰث‬ Δɻ 1-96-2 The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-97-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.1-97-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 PX43t ‫ۚޱ‬ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/2 ୈࡾ֯๏ç 1-97-2 C 7709-1ɿ2004 1997 2004 PX43t ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 2/2 ‫߸ه‬ A1 (6) A2 (8) J K (8) L (2) M (3) N P (2)(5) Q (2)(5) R S T ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ 25.0 ໿ 22 1.9 2.1 2.0 37.5 38.0 42.8 43.0 51.6 52.0 15.3 15.5 8.5 ʵ 1.8 2.2 0.45 ʵ 5.0 6.0 ‫߸ه‬ U (7) V1 V2 W X Y Z Z1 r (7) Ћ Ќ ୯Ґç mm ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ ʵ 8.0 ʵ ʵ 10.0 1.8 2.2 1.1 1.3 25.0 32.0 9.9 10.0 5.8 6.2 ʵ 44˃ 46˃ ʵ 5˃ ஫(1) Ϧϯάͷ͜ͷ‫ؙ‬ঢ়ͷ෦෼ͷ‫͍ͯͭʹܗ‬͸ɼ೚ҙͰ͋Δ͕ɼ౮۩΁औΓ෇͚ͨͱ͖ʹɼ͢Εҧ͍ ϏʔϜʹΑΔҟৗͳάϨΞΛɼҾ͖‫ͯ͜͠ى‬͸ͳΒͳ͍ɻ (2) LɼPɼQ ͸ɼ‫ج‬४໘Ͱ‫ࠪ͢ݕ‬Δɻ (3) ПM ͸ɼి‫ٿ‬ͷத৺Λԁͷத৺ͱ͢Δ௚‫͋Ͱܘ‬Δɻ (4) ҐஔܾΊ༻ϥάͱ઀ଓ༻୺ࢠͷҐஔؔ܎͸ɼʶ20˃ͣΕͯ͸ͳΒͳ͍ɻ (5) P ͸ɼQ ಺Ͱଌఆ͢ΔɻP ͸ Q ͷ֎ଆͰ͸্‫ݶ‬Λ௒͑ͯ͸ͳΒͳ͍ɻ (6) ౮۩ͷதͰϦϯάΛ‫ݻ‬ఆ͢Δखஈ͸ɼ͜ͷԁ౵ྖҬ಺ʹೖͬͯ͸ͳΒͳ͍ɻ (7) ൒‫ ܘ‬r ͸ɼU ҎԼͱ͢Δɻ (8) ПA2 ͸ɼK ͷ֎ଆɼ͔ͭɼG16t ͷ຤୺ͷํ޲Ͱଌఆ͢Δɻ උߟ ‫׬‬੒ϥϯϓ‫ۚޱ‬ͷੇ๏͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-97-1ɼ3-97-2 ‫ ͼٴ‬3-97-3 ͷήʔδຢ͸ ଌఆ‫ࠪ͢ݕͰث‬Δɻ 1-97-2 The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-98-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.1-98-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 PY43d ‫ۚޱ‬ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/2 ୈࡾ֯๏ç 1-98-2 C 7709-1ɿ2004 1997 2004 PY43d ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 2/2 ‫߸ه‬ A1 (6) A2 (8) J K (8) L (2) M (3) M2 N P (2)(5) Q (2)(5) R S T ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ 25.0 ʵ 21.9 22.1 1.9 2.1 2.0 37.8 38.0 42.8 43.0 19.3 19.7 51.6 52.0 15.3 15.5 8.5 ʵ 1.8 2.2 0.5 ʵ 5.0 6.0 ‫߸ه‬ U (7) V1 V2 W X Y Z Z1 r (7) r1 Ћ Ќ Ѝ ୯Ґç mm ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ ʵ 8.0 ʵ ʵ 10.0 1.8 2.2 1.1 1.3 ʵ 32.0 7.9 8.0 5.8 6.2 ʵ 3.4 3.6 54˃ 56˃ ʵ 5˃ 59˃ 61˃ ஫(1) Ϧϯάͷ͜ͷ‫ؙ‬ঢ়ͷ෦෼ͷ‫͍ͯͭʹܗ‬͸ɼ೚ҙͰ͋Δ͕ɼ౮۩΁औΓ෇͚ͨͱ͖ʹɼ͢Εҧ͍ ϏʔϜʹΑΔҟৗͳάϨΞΛɼҾ͖‫ͯ͜͠ى‬͸ͳΒͳ͍ɻ (2) LɼPɼQ ͸ɼ‫ج‬४໘Ͱ‫ࠪ͢ݕ‬Δɻ (3) ПM ͸ɼి‫ٿ‬ͷத৺Λԁͷத৺ͱ͢Δ௚‫͋Ͱܘ‬Δɻ (4) ҐஔܾΊ༻ϥάͱ઀ଓ༻୺ࢠͷҐஔؔ܎͸ɼʶ20˃ͣΕͯ͸ͳΒͳ͍ɻ (5) P ͸ɼQ ಺Ͱଌఆ͢ΔɻP ͸ Q ͷ֎ଆͰ͸্‫ݶ‬Λ௒͑ͯ͸ͳΒͳ͍ɻ (6) ౮۩ͷதͰϦϯάΛ‫ݻ‬ఆ͢Δखஈ͸ɼ͜ͷԁ౵ྖҬ಺ʹೖͬͯ͸ͳΒͳ͍ɻ (7) ൒‫ ܘ‬r ͸ɼU ҎԼͱ͢Δɻ (8) ПA2 ͸ɼK ͷ֎ଆɼ͔ͭɼG16t ͷ຤୺ͷํ޲Ͱଌఆ͢Δɻ උߟ ‫׬‬੒ϥϯϓ‫ۚޱ‬ͷੇ๏͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-98-1ɼ3-98-2 ‫ ͼٴ‬3-98-3 ͷήʔδຢ͸ ଌఆ‫ࠪ͢ݕͰث‬Δɻ 1-98-2 The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-99-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.1-99-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 PZ43t ‫ۚޱ‬ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/2 ୈࡾ֯๏ç 1-99-2 C 7709-1ɿ2004 1997 2004 PZ43t ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 2/2 ‫߸ه‬ A1 (6) A2 (8) J K (8) L (2) M (3) M2 N P (2)(5) Q (2)(5) R S T ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ 25.0 ʵ 21.9 22.1 1.9 2.1 2.0 37.8 38.0 42.8 43.0 19.3 19.7 51.6 52.0 15.3 15.5 8.5 ʵ 1.8 2.2 0.5 ʵ 5.0 6.0 ‫߸ه‬ U (7) V1 V2 W X Y Z Z1 r (7) r1 Ћ Ќ Ѝ ୯Ґç mm ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ ʵ 8.0 ʵ ʵ 10.0 1.8 2.2 1.1 1.3 ʵ 32.0 7.9 8.0 5.8 6.2 ʵ 3.4 3.6 54˃ 56˃ ʵ 5˃ 59˃ 61˃ ஫(1) Ϧϯάͷ͜ͷ‫ؙ‬ঢ়ͷ෦෼ͷ‫͍ͯͭʹܗ‬͸ɼ೚ҙͰ͋Δ͕ɼ౮۩΁औΓ෇͚ͨͱ͖ʹɼ͢Εҧ͍ ϏʔϜʹΑΔҟৗͳάϨΞΛɼҾ͖‫͍ͳ͜͞ى‬ɻ (2) LɼPɼQ ͸ɼ‫ج‬४໘Ͱ‫ࠪ͢ݕ‬Δɻ (3) ПM ͸ɼి‫ٿ‬ͷத৺Λԁͷத৺ͱ͢Δ௚‫͋Ͱܘ‬Δɻ (4) ҐஔܾΊ༻ϥάͱ઀ଓ༻୺ࢠͷҐஔؔ܎͸ɼʶ20˃ͣΕͯ͸ͳΒͳ͍ɻ (5) P ͸ɼQ ಺Ͱଌఆ͢ΔɻP ͸ Q ͷ֎ଆͰ͸্‫ݶ‬Λ௒͑ͯ͸ͳΒͳ͍ɻ (6) ౮۩ͷதͰϦϯάΛ‫ݻ‬ఆ͢Δखஈ͸ɼ͜ͷԁ౵ྖҬ಺ʹೖͬͯ͸ͳΒͳ͍ɻ (7) ൒‫ ܘ‬r ͸ɼU ҎԼͱ͢Δɻ (8) ПA2 ͸ɼK ͷ֎ଆɼ͔ͭɼG16t ͷ຤୺ͷํ޲Ͱଌఆ͢Δɻ උߟ ‫׬‬੒ϥϯϓ‫ۚޱ‬ͷੇ๏͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-99-1ɼ3-99-2 ‫ ͼٴ‬3-99-3 ͷήʔδຢ͸ ଌఆ‫ࠪ͢ݕͰث‬Δɻ 1-99-2 The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-102-2 ͷ‫ʹޙ‬ɼ࣍ͷγʔτ No.1-101A-1 Λ௥Ճ͢Δɻ 2004 RX17d ‫ۚޱ‬ C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/2 ୈࡾ֯๏ç ç ୯Ґç mm ‫߸ه‬ ‫ۚޱ‬ ‫߸ه‬ ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ ࠷খ ࠷େ D ʵ 1.90 V 13.00 13.50 D1 (1) 0.91 ʵ X 2.00 2.50 E (2) 8.51 8.89 Z 22.76 ʵ F (3) 7.80 8.13 r ໿ 1.27 G (2) H J K N S 16.26 2.24 5.11 6.91 6.35 1.02 16.71 r1 0.76 ʵ ʵ r2 0.51 1.27 ʵ r3 ʵ 0.50 7.24 r4 ʵ 0.50 ʵ r5 ʵ 0.50 ʵ Ћ ໿ 0.5˃ U ʵ 36.53 1-101A-1 C 7709-1ɿ2004 2004 RX17d ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 2/2 ஫(1) ͸Μͩຢ͸༹઀෦Λ‫ؚ‬Ήɻ (2) E ‫ ͼٴ‬G ͸ɼ‫ۚޱ‬ͷฏΒͳද໘͔Β 1.27 mm ͷ໘Ͱଌఆ͢Δɻ (3) F ͸ɼ‫ۚޱ‬ͷ࠷΋ߴ͍ද໘͔ΒϘε·Ͱͷ‫཭ڑ‬ɻ උߟ1. ‫ۚޱ‬ͷίϯλΫτ͸ɼ൒‫ ܘ‬5.2 mm ͷ൒‫ٿ‬Λ΋ͭςετϓϩʔϒʹ઀৮͠ͳ͍Α͏ҾͬࠐΜ Ͱ͍Δ͜ͱɻ 2. ‫ۚޱ‬ͷੇ๏͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-101 ͷήʔδຢ͸ଌఆ‫ࠪ͢ݕͰث‬Δɻ 1-101A-1 The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-111-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.1-111-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 W2.1ʷ9.5d ‫ۚޱ‬ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/1 ୈࡾ֯๏ç ç ‫߸ه‬ ‫ۚޱ‬ ‫߸ه‬ ୯Ґç mm ‫ۚޱ‬ A B C (1) ࠷খ ʵ 6.86 (2) ʵ ࠷େ 10.29 (2) ʵ 3.05 J (2) K (2) M (2) ࠷খ ࠷େ ໿ 0.76 ໿ 0.76 ໿ 1.52 D 8.90 9.50 N 1.90 2.40 E 1.65 ʵ P ʵ 4.06 F (2) ໿ 1.52 Q ໿ 5.6 G 3.40 4.60 S 4.83 ʵ H ʵ 6.10 W ʵ 0.36 ஫(1) ഉ‫ؾ‬؅͸ɼ͜ͷൣғ಺ʹ͋Δ΋ͷͱ͢Δɻ (2) ੇ๏͸‫ۚޱ‬ઃ‫ܭ‬ͷͨΊ͚ͩͰήʔδͰ‫ࠪ͢ݕ‬Δ΋ͷͰ͸ͳ͍ɻ උߟ ‫׬‬੒ϥϯϓ‫ۚޱ‬ͷੇ๏͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-111-2 ͷήʔδɼຢ͸ଌఆ‫ࠪ͢ݕͰث‬Δɻ 1-111-2 C 7709-1ɿ2004 നç ç ç ࢴ The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.1-112-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.1-112-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 W3ʷ16dç WX3ʷ16d ‫ۚޱ‬ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/2 ୈࡾ֯๏ç *‫͞ࡌه‬Ε͍ͯͳ͍ੇ๏͸ɼW3ʷ16d ‫ۚޱ‬Λࢀরɻ 1-112-2 C 7709-1ɿ2004 1997 2004 W3ʷ16dç WX3ʷ16d ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 2/2 ‫߸ه‬ NA C (1) D E F G H J1 J2 J3 M N P Q S W3ʷ16d ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ 4.6 5.4 ʵ 3.0 15.8 16.2 9.6 ʵ ໿ 2.2 1.4 2.6 ʵ 4.5 1.8 2.2 4.3 4.7 ʵ ໿ 2.0 2.8 3.2 3.7 4.2 ໿ 11 9.0 12.0 WX3ʷ16d ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ 4.6 5.4 ʵ 3.0 15.8 16.2 9.6 ʵ ໿ 2.2 1.4 2.6 ʵ 4.5 ʵ 4.3 4.7 3.3 3.7 ໿ 2.0 2.8 3.2 3.7 4.2 ໿ 11 9.0 12.0 ‫߸ه‬ W Y Y1 Z AA AB AC AD AE AF AG (2) AH AJ AK AN W3ʷ16d ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ ʵ 0.6 3.8 4.2 ʵ 6.3 6.7 6.8 7.2 0.9 1.1 3.0 3.4 0.3 0.5 ໿ 3.0 0.9 1.1 ʵ 0.5 ໿ 0.1 ໿ 1.0 ໿ 0.5 3.8 4.2 ୯Ґç mm WX3ʷ16d ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ ʵ 0.6 ʵ 4.8 5.2 6.3 6.7 6.8 7.2 0.9 1.1 3.0 3.4 0.3 0.5 ໿ 3.0 0.9 1.1 ʵ 0.5 ໿ 0.1 ໿ 1.0 ໿ 0.5 3.8 4.2 ஫(1) ഉ‫ؾ‬؅͸ɼ͜ͷൣғ಺ʹ͋Δ΋ͷͱ͢Δɻ (2) R ͕͍͍ͭͯͯ΋Α͍ɻ (3) ςʔύʔ͕͍͍ͭͯͯ΋Α͍ɻ උߟ ‫׬‬੒ϥϯϓ‫ۚޱ‬ͷੇ๏͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-112-1ɼ3-112-2 ͷήʔδຢ͸ଌఆ‫ݕͰث‬ ࠪ͢Δɻ 1-112-2 The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing ࣍ͷγʔτ No.1-113-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.1-113-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 W3ʷ16qç WX3ʷ16q ‫ۚޱ‬ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/2 ୈࡾ֯๏ç *‫͞ࡌه‬Ε͍ͯͳ͍ੇ๏͸ɼW3ʷ16q ‫ۚޱ‬Λࢀরɻ 1-113-2 C 7709-1ɿ2004 1997 2004 W3ʷ16qç WX3ʷ16q ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 2/2 ‫߸ه‬ NA C (1) D E F G H J1 J2 J3 M N P Q1 Q2 W3ʷ16q ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ 4.6 5.4 ʵ 3.0 15.8 16.2 5.6 ʵ ໿ 2.2 5.4 6.6 ʵ 8.5 1.8 2.2 4.3 4.7 ʵ ໿ 2.0 2.8 3.2 3.7 4.2 ໿ 11 ໿6 WX3ʷ16q ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ 4.6 5.4 ʵ 3.0 15.8 16.2 5.6 ʵ ໿ 2.2 5.4 6.6 ʵ 8.5 1.8 2.2 4.3 4.7 5.8 6.2 ໿ 2.0 2.8 3.2 3.7 4.2 ໿ 11 ໿6 ‫߸ه‬ S W Y Z AA AB AC AD AE AF AG (3) AH AJ AK AN W3ʷ16q ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ 9.0 12.0 ʵ 0.6 3.8 4.2 6.3 6.7 2.8 3.2 0.9 1.1 0.6 1.0 0.3 0.5 ໿ 3.0 0.9 1.1 ʵ 0.5 ໿ 0.1 ໿ 1.0 ໿ 0.5 ʵ ୯Ґç mm WX3ʷ16q ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ 9.0 12.0 ʵ 0.6 3.8 4.2 6.3 6.7 2.8 3.2 0.9 1.1 0.6 1.0 0.3 0.5 ໿ 3.0 0.9 1.1 ʵ 0.5 ໿ 0.1 ໿ 1.0 ໿ 0.5 1.8 2.2 ஫(1) ഉ‫ؾ‬؅͸ɼ͜ͷൣғ಺ʹ͋Δ΋ͷͱ͢Δɻ (2) R ͕͍͍ͭͯͯ΋Α͍ɻ (3) ςʔύʔ͕͍͍ͭͯͯ΋Α͍ɻ උߟ ‫׬‬੒ϥϯϓ‫ۚޱ‬ͷੇ๏͸ɼJIS C 7709-3 ͷγʔτ No.3-113-1ɼ3-113-2 ͷήʔδຢ͸ଌఆ‫ݕͰث‬ ࠪ͢Δɻ 1-113-2 The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.ࢀߟ-0-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.ࢀߟ-0-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 ‫ۚޱ‬ɼडۚͷ IEC γʔτç ໨࣍ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/1 IEC γʔτ No. 7004-2-2 7004-3-2 7004-4-2 7004-7-1 7004-10-6 7004-10A-2 7004-11-5 7004-11D-1 7004-13-4 7004-22-6 7004-23-6 7004-25-3 7004-29-1 7004-30-2 7004-33-2 7004-38-3 7004-41-2 7004-41A-2 7004-42-7 7004-43-5 7004-45-3 7004-48-1 7004-49-3 7004-53-2 7004-55-3 7004-57-1 7004-58-1 7004-59-4 7004-60-2 7004-62-1 7004-65-1 7004-66-1 7004-68-3 7004-70B-3 7004-72A-1 7004-73-2 7004-77-2 7004-78-1 7004-79-1 7004-83-1 7004-87-2 7004-90-2 7004-93-1 7004-96-1 7004-97-1 7004-97A-1 7004-102-1 7004-103-1 7004-104-1 7004-104A-1 7004-111-1 7004-113-1 7004-118-1 7004-115-1 ‫ۚޱ‬छྨ G1.27ɼGX1.27ɼGY1.3 ‫ۚޱ‬ G2.54ɼGX2.54ɼGY2.5 ‫ۚޱ‬ G3.17 ˍ GY3.2 ‫ۚޱ‬ EY10/13 ‫ۚޱ‬ B22d ‫ۚޱ‬ B22d-3 ‫ۚޱ‬ B15 ‫ۚޱ‬ BA15s-3 ‫ۚޱ‬ BA21s-3 ˍ BA21d-3 ‫ۚޱ‬ E10 ‫ۚޱ‬ E14/23ʷ15 ‫ۚޱ‬ E5/9 ‫ۚޱ‬ E26d ‫ۚޱ‬ EP10 ‫ۚޱ‬ 2G13 ‫ۚޱ‬ P18s ‫ۚޱ‬ P38s ‫ۚޱ‬ P46s ‫ۚޱ‬ P28s ‫ۚޱ‬ P40s/41 ˍ P40s/55 ‫ۚޱ‬ G17q-7ɼGX17q-7 ˍ GY17q-7 ‫ۚޱ‬ PG22-6.35 ‫ۚޱ‬ P36 ‫ۚޱ‬ G20 ‫ۚޱ‬ Fa6 ‫ۚޱ‬ Fa8 ‫ۚޱ‬ Fa4 ‫ۚޱ‬ GX6.35 ‫ۚޱ‬ S15s ˍ S19s ‫ۚޱ‬ S5.7s/8 ‫ۚޱ‬ GX38q ‫ۚޱ‬ P29t ‫ۚޱ‬ GR8 ‫ۚޱ‬ GZ9.5ɼGZX9.5ɼGZY9.5 ˍGZZ9.5 ‫ۚޱ‬ GY4 ‫ۚޱ‬ G5.3 ‫ۚޱ‬ GR10q ‫ۚޱ‬ G24ɼGX24 ˍ GY24 ‫ۚޱ‬ P11.5 ‫ۚޱ‬ SK15s ‫ۚޱ‬ G32ɼGX32 ˍ GY32 ‫ۚޱ‬ W10.6ʷ8.5d ‫ۚޱ‬ WP4ʷ9d ‫ۚޱ‬ W3.3ʷ10.4d ‫ۚޱ‬ SX4s/4 ‫ۚޱ‬ SY4s/4 ‫ۚޱ‬ 2G7 ‫ۚޱ‬ 2GX7 ‫ۚޱ‬ W2.5ʷ16 ‫ۚޱ‬ WX2.5ʷ16 ‫ۚޱ‬ PK32d ‫ۚޱ‬ GU7 ‫ۚޱ‬ 2G10 ‫ۚޱ‬ W4.3ʷ8.5d ‫ۚޱ‬ IEC γʔτ No. डۚछྨ 7005-7-1 7005-10-8 7005-10A-4 7005-15-2 7005-20-4 7005-29-2 7005-30-1 7005-33-1 7005-38-3 EY10 डۚ B22d डۚ B22d-3 डۚ BA21-3 डۚ E5 डۚ E26d डۚ EP10 डۚ 2G13 डۚ P18s डۚ 7005-43-3 7005-45-2 P40 डۚ G17qɼGX17q ˍ GY17q डۚ 7005-55-3 7005-59-1 7005-65-1 7005-66-1 7005-68-2 7005-70B-2 7005-73-1 7005-77-1 7005-78-3 7005-79-1 7005-83-1 7005-87-3 7005-90-2 7005-93-1 Fa6 डۚ GX6.35 डۚ GX38q डۚ P29 डۚ GR8 डۚ GZ9.5,GZX9.5ɼGZY9.5 ˍ GZZ9.5 डۚ G5.3 डۚ GR10q डۚ G24ɼGX24 ˍ GY24 डۚ P11.5d डۚ SK15s डۚ G32ɼGX32 ˍ GY32 डۚ W10.6ʷ8.5d डۚ WP4ʷ9d डۚ 7005-102-1 7005-103-1 7005-104-1 7005-104A-1 7005-111-1 7005-113-1 7005-118-1 7005-115-1 2G7 डۚ 2GX7 डۚ W2.5ʷ1.6 डۚ WX2.5ʷ1.6 डۚ PK32 डۚ GU7 डۚ 2G10 डۚ W4.3ʷ8.5d डۚ ࢀߟ-0-2 C 7709-1ɿ2004 നç ç ç ࢴ The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.ࢀߟ-1-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.ࢀߟ-1-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 ‫ۚޱ‬ç IEC γʔτç Ұཡද 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/1 ‫ͱܗ‬ओཁ෦ੇ๏ Λද͢‫߸ه‬ B ‫ ܗ‬B15 B22 BA ‫ܗ‬ E‫ܗ‬ EP ‫ܗ‬ EY ‫ܗ‬ Fa ‫ܗ‬ G‫ܗ‬ GR ‫ܗ‬ GU ‫ܗ‬ GZ ‫ܗ‬ GY ‫ܗ‬ GZ ‫ܗ‬ GZX ‫ܗ‬ GZY ‫ܗ‬ GZZ ‫ܗ‬ BA15 BA21 E5 E10 E14 E26 EP10 EY10 Fa4 Fa6 Fa8 G1.27 G2.54 G3.17 G5.3 G17 G20 G24 G32 GR8 GR10 GU7 GX1.27 GX2.54 GX6.35 GX17 GX24 GX32 GX38 GY1.3 GY2.5 GY3.2 GY4 GY17 GY24 GY32 GZ9.5 GZX9.5 GZY9.5 GZZ9.5 ‫ۚޱ‬छྨ B15 B22 B22d BA15s-3 BA21-3 E5/9 E10 E14/23ʷ15 E26d EP10 EY10/13 Fa4 Fa6 Fa8 G1.27 G2.54 G3.17 G5.3 G17q-7 G20 G24 G32 GR8 GR10q-7 GU7 GX1.27 GX2.54 GX6.35 GX17q-7 GX24 GX32 GX38q GY1.3 GY2.5 GY3.2 GY4 GY17q-7 GY24 GY32 GZ9.5 GZX9.5 GZY9.5 GZZ9.5 IEC γʔτ No. 7004-11-5 7004-10-6 7004-10A-2 7004-11D-1 7004-13-4 7004-25-3 7004-22-6 7004-23-6 7004-29-1 7004-30-2 7004-7-1 7004-58-1 7004-55-3 7004-57-1 7004-2-2 7004-3-2 7004-4-2 7004-73-2 7004-45-3 7004-53-2 7004-78-1 7004-87-2 7004-68-3 7004-77-2 7004-113-1 7004-2-2 7004-3-2 7004-59-4 7004-45-3 7004-78-1 7004-87-2 7004-65-1 7004-2-2 7004-3-2 7004-4-2 7004-72A-1 7004-45-3 7004-78-1 7004-87-2 7004-70B-3 7004-70B-3 7004-70B-3 7004-70B-3 ‫ͱܗ‬ओཁ෦ੇ๏ Λද͢‫߸ه‬ 2G ‫ ܗ‬2G7 2G10 2G13 2GX ‫ ܗ‬2GX7 P ‫ ܗ‬P11.5 P18 P28 P29 P36 P38 P40 PG ‫ܗ‬ PK ‫ܗ‬ S‫ܗ‬ SK ‫ܗ‬ SX ‫ܗ‬ SY ‫ܗ‬ W‫ܗ‬ WP ‫ܗ‬ WX ‫ܗ‬ P46 PG22 PK32 S5.7 S15 S19 SK15 SX4 SY4 W2.5 W3.3 W4.3 W10.6 WP4 WX2.5 ‫ۚޱ‬छྨ 2G7 2G10 2G13 2GX7 P11.5d P18s-3 P28s-3 P29t P36 P38s-3 P40s/41 P40s/55 P46s PG22-6.35 PK32 S5.7s/8 S15s S19s SK15s SX4s SY4s W2.5ʷ16 W3.3ʷ10.4d W4.3ʷ8.5d W10.6ʷ8.5d WP4ʷ9d WX2.5ʷ16 IEC γʔτ No. 7004-102-1 7004-118-1 7004-33-2 7004-103-1 7004-79-1 7004-38-3 7004-42-7 7004-66-1 7004-49-3 7004-41-2 7004-43-5 7004-43-5 7004-41A-2 7004-48-1 7004-111-1 7004-62-1 7004-60-2 7004-60-2 7004-83-1 7004-97-1 7004-97A-1 7004-104-1 7004-96-1 7004-115-1 7004-90-2 7004-93-1 7004-104A-1 ࢀߟ-1-2 C 7709-1ɿ2004 നç ç ç ࢴ The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.7004-2-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.7004-2-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 G1.27ç GX1.27ç GY1.3 ‫ۚޱ‬ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/1 ୈҰ֯๏ç ‫߸ه‬ G1.27 ç ୯Ґç mm GX1.27 GY1.3-2.4 (5) GY1.3-3.2 (5) ࠷খ ࠷େ ࠷খ ࠷େ ࠷খ ࠷େ ࠷খ ࠷େ A 3.7 3.9 3.2 3.4 2.29 2.54 3.05 3.30 C 5.2 5.7 3.0 3.4 3.05 (2) 3. 5 (2) 3.05 (2) 3.05 (2) D 1.27 (1) 1.27 (1) 1.27 (1) 1.27 (1) E 0.45 0.55 0.45 0.55 0.45 0.55 0.45 0.55 F 5.85 6.85 5.65 6.85 4.83 (3) 6.35 (3) N ʵ ʵ ʵ ʵ 1.54 (4) 1.54 (4) ஫(1) ͜ͷੇ๏͸ɼΩϟοϓͱಉҰฏ໘Ͱද͢͜ͱ͕Ͱ͖ΔɻIEC 60061-3 γʔτ 7006-4 ʹද͞ΕΔ Α͏ͳద੾ͳήʔδͰ‫ࠪ͢ݕ‬Δɻ (2) ‫͔ͭز‬ͷ‫ط‬ଘͷઃ‫ܭ‬͸ɼ2.41 mmʙ2.67 mm Ͱ͋Δɻ (3) ϐϯͷ௕͞͸ɼద༻ʹΑͬͯҟͳΔɻ (4) ੇ๏ N ͸ɼੇ๏ D ͕ద༻͞ΕΔ࠷খ௕͞Ͱ͋Δɻ (5) ͜ͷ໊শ͸ɼখ਺఺ҎԼ 1 ͚ͨͰ‫ؙ‬ΊΔͱ͍͏ IEC 60061-4 ͷγʔτ 7007-1 ͷ৽͍͠ਪ঑ͷ݁ ՌʹΑΔ΋ͷͰ͋Δɻ 7004-2-2 C 7709-1ɿ2004 നç ç ç ࢴ The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.7004-3-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.7004-3-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 G2.54ç GX2.54ç GY2.5 ‫ۚޱ‬ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/1 ୈҰ֯๏ç ‫߸ه‬ G2.54 GX2.54 GY2.5 (5) ୯Ґç mm ࠷খ ࠷େ ࠷খ ࠷େ ࠷খ ࠷େ A 4.6 4.8 3.7 3.9 4.28 4.52 C 7.2 7.7 5.2 5.7 6.73 7.62 D 2.54 (1) 2.54 (1) 2.54 (1)(2) E 0.45 0.55 0.45 0.55 0.45 0.55 F 5.85 6.85 5.85 6.85 5.35 (3) N ʵ ʵ ʵ ʵ 1.57 (4) ஫(1) ͜ͷੇ๏͸ɼΩϟοϓͱಉҰฏ໘Ͱද͢͜ͱ͕Ͱ͖ΔɻIEC 60061-3 γʔτ 7006-4 ʹද͞ΕΔ Α͏ͳద੾ͳήʔδͰ‫ࠪ͢ݕ‬Δɻ (2) ͋Δ੡଄‫ऀۀ‬͸ɼD ੇ๏Λ 3.05 mmʙ3.30 mm ͱ͍ͯ͠Δɻ͜ͷੇ๏͸ɼਪ঑͞Εͨ D ੇ๏ 2.41 mmʙ2.67 mm ʹஔ͖ସΘΔ·Ͱड͚ೖΕΒΕΔɻ (3) ϐϯͷ௕͞͸ɼద༻ʹΑͬͯҟͳΔɻ (4) ੇ๏ N ͸ɼੇ๏ D ͕ద༻͞ΕΔ࠷খ௕͞Ͱ͋Δɻ (5) ͜ͷ໊শ͸ɼখ਺఺ҎԼ 1 ͚ͨͰ‫ؙ‬ΊΔͱ͍͏ IEC 60061-4 ͷγʔτ 7007-1 ͷ৽͍͠ਪ঑ͷ݁ ՌʹΑΔ΋ͷͰ͋Δɻ 7004-3-2 C 7709-1ɿ2004 നç ç ç ࢴ The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.7004-4-1 Λɼ࣍ͷγʔτ No.7004-4-2 ʹஔ͖‫͑׵‬Δɻ 1997 G3.17ç GY3.2 ‫ۚޱ‬ 2004 C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/1 ୈҰ֯๏ç ‫߸ه‬ G3.17 GY3.2 (5) ୯Ґç mm ࠷খ ࠷େ ࠷খ ࠷େ A 5.7 5.9 5.59 5.84 C 8.5 9.0 7.49 ʵ D 3.17 (1) 3.17 (1)(2) E 0.45 0.55 0.45 0.55 F 5.85 6.85 6.35 (3) N ʵ ʵ 1.57 (4) ஫(1) ͜ͷੇ๏͸ɼΩϟοϓͱಉҰฏ໘Ͱද͢͜ͱ͕Ͱ͖ΔɻIEC 60061-3 γʔτ 7006-4 ʹද͞ΕΔ Α͏ͳద੾ͳήʔδͰ‫ࠪ͢ݕ‬Δɻ (2) ‫͔ͭز‬ͷ‫ط‬ଘͷઃ‫ܭ‬͸ɼ2.41 mmʙ2.67 mm Ͱ͋Δɻ (3) ϐϯͷ௕͞͸ɼద༻ʹΑͬͯҟͳΔɻ (4) ੇ๏ N ͸ɼੇ๏ D ͕ద༻͞ΕΔ࠷খ௕͞Ͱ͋Δɻ (5) ͜ͷ໊শ͸ɼখ਺఺ҎԼ 1 ͚ͨͰ‫ؙ‬ΊΔͱ͍͏ IEC 60061-4 ͷγʔτ 7007-1 ͷ৽͍͠ਪ঑ͷ݁ ՌʹΑΔ΋ͷͰ͋Δɻ 7004-4-2 C 7709-1ɿ2004 നç ç ç ࢴ The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing γʔτ No.7004-55-3 ͷ‫ʹޙ‬ɼ࣍ͷγʔτ No.7004-57-1 Λ௥Ճ͢Δɻ 2004 Fa8 ‫ۚޱ‬ C 7709-1ɿ2004 ϖʔδ 1/1 ୈҰ֯๏ç ୯Ґç mmç ç ‫߸ه‬ ‫ۚޱ‬ ‫߸ه‬ ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ ࠷খ ࠷େ E 7.62 8.26 H ʵ 9.65 F 6.88 8.20 J ʵ 1.65 F1 ʵ 9.65 r 3.81 4.13 G ʵ 0.51 ‫ʹۚޱ‬ϑϨΞΛ෇͚ͨ৔߹ɼϑϨΞ෦ͷ֎‫ܗ‬͸ɼ಑ͷ֎‫ܗ‬ͷ࠷େ஋ʹ 1.0 mm ΛՃ͑ͨ஋ҎԼͱ͢Δɻ ‫׬‬੒ϥϯϓʹ͓͍ͯɼಋి෦ͱۚଐ಑ͱͷؒͷઈԑ෺ͷԊ໘‫཭ڑ‬͸ 4 mm Ҏ্ͱ͢Δɻ ϐϯ୺ͷ‫ܗ‬ঢ়͸ɼ൒‫ٿ‬ঢ়ຢ͸ઌ୺͸ࣔ͞Εͨൣғ಺Ͱ͋Δ͜ͱ͕๬·͍͠ɻ 7004-57-1 C 7709-1ɿ2004 നç ç ç ࢴ The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing C 7709-1ɿ2004 γʔτ No.7004-103-1 ͷ‫ʹޙ‬ɼ࣍ͷγʔτ No.7004-104-1 ‫ͼٴ‬γʔτ No.7004-104A-1 Λ௥Ճ͢Δɻ 2004 W2.5ʷ16 ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 1/2 ୈҰ֯๏ç 7004-104-1 C 7709-1ɿ2004 2004 W2.5ʷ16 ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 2/2 ‫߸ه‬ A B C (3)(4) D F F1 (1) G G1 H H1 J K (4)(7) L ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ 19.4 19.6 8.0 8.2 11.9 12.1 5.9 6.3 8.4 9.4 ʵ 10.5 2.49 2.79 3.45 4.30 4.3 4.6 6.3 6.6 15.75 16.25 1.0 1.8 2.2 ‫߸ه‬ M (5) N (5) PʢW2.5ʷ16dʣ PʢW2.5ʷ16qʣ R (6) T (6) U V W Ћ Ќ Н (6) В (5) Ж (4) ୯Ґç mm ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ 3.65 3.85 5.7 ʵ 5.4 5.6 2.9 3.1 2.75 2.95 22.1 22.3 9.65 9.85 5.6 6.0 11.0 11.2 44˃ 46˃ 24˃ 26˃ 44˃ 46˃ 44˃ 46˃ 40˃ ʵ ஫(1) ഉ‫ؾ‬؅͕͋Δ৔߹ʹ͸ɼഉ‫ؾ‬؅Λ‫ؚ‬Ήੇ๏ͱ͢Δɻ (2) ‫׬‬੒ϥϯϓ‫ۚޱ‬ͷੇ๏‫ͼٴ‬ϦʔυઢͷαΠζͱҐஔ͸ɼ7006-104 ͷήʔδͰ‫ࠪ͢ݕ‬Δɻ (3) ‫ۚޱ‬ͷઃ‫ܭ‬มߋ΋Ͱ͖Δɻͨͩ͠ɼA ੇ๏্Ͱ‫ੇۚޱ‬๏ C ͷ྆ଆʹ‫ۉ‬Ұ෦Λ΋ͪɼಉ͘͡ A ੇ๏্Ͱ͚ͩΧοτ෦ͷมߋΛߦ͏ɻ (4) ͜ΕΒͷੇ๏͸ɼ‫ۚޱ‬୯ମʹద༻͠ి‫ʹٿ‬͸ద༻͠ͳ͍ɻ (5) MɼN ‫ͼٴ‬В͸ɼडۚλΠϓ A Λ࢖༻͢Δ৔߹ʹద༻͢Δɻ (6) RɼT ‫ͼٴ‬Н͸ɼडۚλΠϓ B Λ࢖༻͢Δ৔߹ʹద༻͢Δɻ (7) K ‫ͼٴ‬Ћ͸ɼ‫ ཭ڑ‬V ͷൣғ֎ʹ͸ద༻͠ͳ͍ɻ 7004-104-1 The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing C 7709-1ɿ2004 2004 WX2.5ʷ16 ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 1/2 ୈҰ֯๏ç 7004-104A-1 C 7709-1ɿ2004 2004 WX2.5ʷ16 ‫ۚޱ‬ ϖʔδ 2/2 ‫߸ه‬ A B C (3)(4) D F F1 (1) G G1 H H1 J K (4)(7) L ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ 19.4 19.6 8.0 8.2 11.9 12.1 5.9 6.3 8.4 9.4 ʵ 10.5 2.49 2.79 3.45 4.30 4.3 4.6 6.3 6.6 15.75 16.25 1.0 1.8 2.2 ‫߸ه‬ M (5) N (5) P R (6) T (6) U V W Ћ Ќ Н (6) В (5) Ж (4) ୯Ґç mm ‫ۚޱ‬ ࠷খ ࠷େ 3.65 3.85 5.7 ʵ 4.6 4.8 2.75 2.95 22.1 22.3 9.65 9.85 5.6 6.0 11.0 11.2 44˃ 46˃ 24˃ 26˃ 44˃ 46˃ 44˃ 46˃ 40˃ ʵ ஫(1) ഉ‫ؾ‬؅͕͋Δ৔߹ʹ͸ɼഉ‫ؾ‬؅Λ‫ؚ‬Ήੇ๏ͱ͢Δɻ (2) ‫׬‬੒ϥϯϓ‫ۚޱ‬ͷੇ๏‫ͼٴ‬ϦʔυઢͷαΠζͱҐஔ͸ɼ7006-104B ͷήʔδͰ‫ࠪ͢ݕ‬Δɻ (3) ‫ۚޱ‬ͷઃ‫ܭ‬มߋ΋Ͱ͖Δɻͨͩ͠ɼA ੇ๏্Ͱ‫ੇۚޱ‬๏ C ͷ྆ଆʹ‫ۉ‬Ұ෦Λ΋ͪɼಉ͘͡ A ੇ๏্Ͱ͚ͩΧοτ෦ͷมߋΛߦ͏ɻ (4) ͜ΕΒͷੇ๏͸ɼ‫ۚޱ‬୯ମʹద༻͠ి‫ʹٿ‬͸ద༻͠ͳ͍ɻ (5) MɼN ‫ͼٴ‬В͸ɼडۚλΠϓ A Λ࢖༻͢Δ৔߹ʹద༻͢Δɻ (6) RɼT ‫ͼٴ‬Н͸ɼडۚλΠϓ B Λ࢖༻͢Δ৔߹ʹద༻͢Δɻ (7) K ‫ͼٴ‬Ћ͸ɼ‫ ཭ڑ‬V ͷൣғ֎ʹ͸ద༻͠ͳ͍ɻ 7004-104A-1 The Standard is downloaded from www.bzfxw.com Standard Sharing
更多简介内容

评论

下载专区

$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })