datasheet
超过460,000+ 应用技术资源下载
rar

嵌入式系统入门必读

  • 1星
  • 日期: 2013-09-22
  • 大小: 462.98KB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:3
  • favicon收藏
  • rep举报
  • 分享
  • free评论
标签: 嵌入式嵌入式系统

本文主要参考何立民老师的两篇关于嵌入式系统的重要论文.在内容结构上进行了整合,增加了嵌入式系统开发能力模型一处内容。

更多简介内容

评论

下载专区


TI最新应用解决方案

工业电子 汽车电子 个人电子
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })