datasheet
超过460,000+ 应用技术资源下载
pdf

高速 FPGA 的 PCB 设计指导

  • 1星
  • 日期: 2019-07-13
  • 大小: 1.54MB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • 分享
  • free评论
标签: 高速fpga周立功

周立功翻译的,时钟域,不连续性,端接,线路设计,同步噪音,去耦设计,多层电路板叠层等等

更多简介内容

评论

下载专区


TI 参考设计资源库

工业电子 汽车电子 个人电子
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })