datasheet
超过460,000+ 应用技术资源下载
pdf

利尔达 msp430f5438开发板原理图

  • 1星
  • 日期: 2015-08-10
  • 大小: 71.93KB
  • 所需积分:2分
  • 下载次数:3
  • favicon收藏
  • rep举报
  • 分享
  • free评论
标签: 5438

利尔达 msp430f5438开发板原理图

1 2 3 4 5 6 7 8 USB_PWR D R17 15K USB 转 UART 原理图 1 12 2 USB_PWR 2 R16 21 10K C40 2 12 1 0.47u 1 123 4 ON USB_TX0 USB_RX0 P10.2 P10.1 SW2 P10.2 P10.1 SW-8P R26 330 1 12 2 2 R18 21 1 33K SIN SOUT 1 DA2 K 2 IN4148 USB_SDA 3410_SCL C43 2 12 1 33p C44 2 12 1 33p 1 12 2 Q1 12MHZ U2 1 9 12 2 22 17 19 10 11 32 31 30 29 27 26 /VREGEN /RESET /WAKEUP SUSPEND CLKOUT SIN SOUT SDA SCL P3.0 P3.1 P3.3 P3.4 X1 X2 PUR DP DM /CTS /DSR /DCD /RI/CP /RTS /DTR TEST0 TEST1 VCC VCC1 VDD18 GND GND1 GND2 5 6 7 13 14 15 16 20 21 23 24 3 25 4 8 18 28 TUSB3410VF C45 0.1u USB_PWR R27 R28 1.5K 1.5K 2 12 1 2 12 1 2 21 1 2 21 1 1 R19 12 2 1.5K USB_PWR R24 100K/1% R25 100K/1% C46 0.1u 2 12 1 2 12 1 C41 C42 22p 22p VBUS 7 5 3 1 GND4 D GND3 C GND2 B GND1 A 4 2 6 8 R21 33 1 1 R20 12 12 33 2 2 U3 SN75240PW 6 9 2 R23 21 1 33K 8 7 1 2 3 4 5 GND NC D+ DVBUS GND GND USB MinUSB GND GND 2 21 1 2 21 1 1 12 2 USB_SCL USB_SDA U5 C U4 1 2 3 4 E0 SDA E1 SCL E2 WC VSS VCC 5 6 7 8 USB_PWR 2 21 1 USB_PWR USB_PWR C48 + R29 680 4.7u/10V R30 53.6K/1% 8 7 2 1 OUT1 IN1 OUT2 IN2 RES GND FB EN 5 6 3 4 TPS77301DGK 24LC128I/SN 2 12 1 2C419 2 1 0.1u 128K E2 PROM存储器 LED3 R32 30K/1% C47 0.1u USB<----->UART Interface 2 21 1 1 12 2 1 12 2 2 21 1 1 2 2 12 1 2 21 1 1 2 DVCC 1 R36 12 0 + C55 4.7U/10V 430_PWR JP1 VCC 2 430_PWR C8 0.1U JP2 SYS_PWR 3 + C9 4.7U/10V 7 SW1 1 2 4 BATT 5 6 8 FET_PWR USB_PWR FET_FB JTAG 14 12 10 8 6 4 2 NC NC NC RST NC GND TEST TCK NC TMS V_ext TDI V_int TDO 13 11 9 7 5 3 1 1 2 3 2 RESET 1 2C1 1 2.2n 1 47KR11 2 不焊接 DNP XT2 2 DVCC C5 2 12 1 0.1u DVCC BSL 10 9 FET_FB 8 7 FET_PWR 6 5 RESET 4 3 2 1 TEST GND P1.2 P1.1 P10.2 P10.1 2 21 1 2 21 1 SMCLK ACC_PWR + BATT1 P10.2 P10.1 P10.0 P10.3 P10.4 P10.5 P10.6 P10.7 ACLK MCLK DVCC GND P5.2 P5.3 TEST TDO TDI TMS TCK RESET RF5 - 2xAA Battery UX UY UZ ACC_PWR B C13 0.1u 2 12 1 2 21 1 + BATT2 - JP9 PIN25 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 GND 1 RF_PWR 2 RF_TXD 3 RF_RXD 4 P9.6 5 P9.7 6 GND VCC RXD TXD CON1 CON2 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 430_PWR + C53 4.7u/10v U1 IC4 USER_INTERFACE UZ C58 0.1u 1 2 3 4 5 6 7 8 NC NC ST VS COM VS NC NC COM XOUT COM NC COM YOUT ZOUT NC 16 15 14 13 12 11 10 9 ADXL330KCPZ C20 3_Axis accelerometer 0.1u 2 12 1 RF1 1 P1.4 3 RF_RST 5 FIFO 7 FIFOP 9 11 13 15 17 19 12 34 56 78 9 10 1112 1314 1516 1718 1920 CC-EM 2 4 6 FIFO 8 FIFOP 10 P1.7 12 P1.3 14 RF_STE 16 RF_SPI_CLK 18 RF_MOSI 20 RF_MISO JP3 VCC RF_PWR 2 12 1 2 12 1 UX UY C21 0.1u 2 4 6 8 10 12 14 16 P2.0 18 20 RF2 21 43 65 87 10 9 1211 1413 1615 1817 2019 2 21 1 2 21 1 R33 10 MIC_PWR MIC AMP_SD LCD_BLAEN 1 2 12 1 2 12 1 C56 + C22 C57 不焊接 4.7u/10v0.1u DNP AVCC GND RF_RST P7.7/LED2 1 21 2 P2 P1 3 P3 X1 32768 C27 0.1u 2 1 3 5 7 RF_PWR 9 11 13 15 RF_RST 17 19 P7.7/LED2 GND DVCC LED1 P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 FIFO FIFOP P1.7 P2.0 JP6 PIN25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 P6.4/A4 P6.5/A5 P6.6/A6 P6.7/A7 P7.4/A12 P7.5/A13 P7.6/A14 P7.7/A15 P5.0/VREF+/VeREF+ P5.1/VREF-/VeREF- AVcc AVss P7.0/XIN P7.1/XOUT DVss1 DVcc1 P1.0/TA0CLK/ACLK P1.1/TA0.0 P1.2/TA0.1 P1.3/TA0.2 P1.4/TA0.3 P1.5/TA0.4 P1.6/SMCLK P1.7 P2.0/TA1CLK/MCLK P2.1/TA1.0 P2.2/TA1.1 P2.3/TA1.2 P2.4/RTCCLK P2.5 P2.6/ACLK P2.7/ADC12CLK/DMAE0 P3.0/UCB0STE/UCA0CLK P3.1/UCB0SIMO/UCB0SDA P3.2/UCB0SOMI/UCB0SCL P3.3/UCB0CLK/UCA0STE DVss3 DVcc3 P3.4/UCA0TXD/UCA0SIMO P3.5/UCA0RXD/UCA0SOMI P3.6/UCB1STE/UCA1CLK P3.7/UCB1SIMO/UCB1SDA P4.0/TB0 P4.1/TB1 P4.2/TB2 P4.3/TB3 P4.4/TB4 P4.5/TB5 P4.6/TB6 P4.7/TBCLK/SMCLK P6.3/A3 P6.2/A2 P6.1/A1 P6.0/A0 RST/NMI/SBWTDIO PJ.3/TCK PJ.2/TMS PJ.1/TDI/TCLK PJ.0/TDO TEST/SBWTCK P5.3/XT2OUT P5.2/XT2IN DVss4 DVcc4 P11.2/SMCLK P11.1/MCLK P11.0/ACLK P10.7 P10.6 P10.5/UCA3RXD/UCA3SOMI P10.4/UCA3TXD/UCA3SIMO P10.3/UCB3CLK/UCA3STE P10.2/UCB3SOMI/UCB3SCL P10.1/UCB3SIMO/UCB3SDA P10.0/UCB3STE/UCA3CLK MSP430F5438 P9.7 P9.6 P9.5/UCA2RXD/UCA2SOMI P9.4/UCA2TXD/UCA2SIMO P9.3/UCB2CLK/UCA2STE P9.2/UCB2SOMI/UCB2SCL P9.1/UCB2SIMO/UCB2SDA P9.0/UCB2STE/UCA2CLK P8.7 P8.6/TA1.1 P8.5/TA1.0 DVcc2 DVss2 Vcore P8.4/TA0.4 P8.3/TA0.3 P8.2/TA0.2 P8.1/TA0.1 P8.0/TA0.0 P7.3/TA1.2 P7.2/TBOUTH/SVMOUT P5.7/UCA1RXD/UCA1SOMI P5.6/UCA1TXD/UCA1SIMO P5.5/UCB1SCLK/UCA1STE P5.4/UCB1SOMI/UCB1SCL 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 JP8 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 P9.7 P9.6 RF_RXD RF_TXD LCD_CS LCD_SCL LCD_SI LCD_A0 LCD_RES VCORE C24 0.47u USB_RX0 USB_TX0 PIN25 2 12 1 2 12 1 DVCC C25 0.1u VCC GND DVCC 430_PWR RESET SMCLK MCLK ACLK VCC GND DVCC 430_PWR RESET SMCLK MCLK ACLK 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 CC-EM 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 RF_PWR JP7 PIN25 25 AMP22 P4.5 23 24 21 20 19 18 17 16 15 DVCC 13 14 12 RF_SPI_CLK 11 RF_MISO 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 12 1 2 21 1 A C54 + C36 4.7u/10V 0.1u RF3 RF_PWR1 P1.4 3 RF_RST 5 FIFO 7 FIFOP 9 11 P1.3 13 RF_SPI_1C5LK RF_MOS1I7 12 34 56 78 9 10 1112 1314 1516 1718 eZ-RF 2 4 6 8 10 12 P2.0 14 P1.7 16 RF_MISO 18 RF_STE LED1 2 21 1 LED2 2 21 1 2 R5 21 1 680 2 2 R6 1 1 680 S1 1 12 2 S2 1 12 2 ON 12 34 SW4 SW-8P LED1 P7.7/LED2 SW1 SW2 LEFT RIGHT SELECT UP DOWN SW1 SW2 RF_STE RF_MOSI 2 12 1 RF4 RF_PW1R S3 GND 2 C33 0.1u AMP P4.5 LEFT 2 SELECT 3 UP 4 RIGHT 5 DOWN 6 NC1 NO1 NC2 COMMON1 NC2 NO2 1 RF_MO3SI RF_SPI4_CLK RF_MIS5O P1.3 6 P1.7 7 RF_STE8 9 10 CC2500/CC1100 1 2 3 4 C23 1 21 2 C26 2 R2451p1 1 2 R3 21 1 1 21 2 200k 820 2 R35 2 0.47u 11 VCC D 510 2 21 1 1 12 2 2 2 1 1 2 12 1 2 21 1 + C52 C31 4.7u/10V 0.1u R37 3k + C51 4.7u/10v 2 1 R9 12 2 1 820 C30 15n GND 2 /SD 5 VCC 6 R8 47k IC1 4 3 TLV2760IDBV R10 51k C29 2 12 1 150n C50 0.47u 2 1 2 11 12 R7 8.2k MIC 2 21 1 2 12 1 LCD_CS LCD_RES LCD_A0 LCD_SCL LCD_SI VCC C60 0.1u R43 R44 R45 10K 10K 10K VCC R41 R42 10K 10K JP10 LCD1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 /CS1 /RES A0 R/W E D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6(SCL) D7(SI) VDD VSS BLA 2 12 1 SW3 MIC_PWR MIC LCD_BLAEN AMP_SD AMP P4.5 P4.5 SW-12P 1 23 45 6 ON Microphone Amplifer VCC Q2 RZR040P01 3 2 VCC R39 R40 47 47K LCD Driver Circuit 2 21 1 1 TIP 2 RING 3 BAND 1 1 12 2 R34 VCC C 47k 2 12 1 VOLUME 1 2 1 R13 12 2 680 1 R38 12 2 C34 1 21 2 1 R12 12 2 1 39k 1 R14 2 2 DNP 130k 不焊接 0.47u C38 2 12 1 C37 1u 56n IC3 1 2 3 4 SHDW BYPASS IN+ IN- VOGND VDD VO+ 8 7 6 5 TPA301DGN 1 R15 221k 2 2 1 2 1C329 1.8n AUDIO + C35 VO+ VO- 4.7u/10V *注意:TPA301 the exposed thermal die pad is connected to GND Audio Out Amplifer B 杭州利尔达 F5XX学习板 型号:LSD-TEST430F5438-01 版本号:V2.0 A 项目名称: F5XX学习板 项目型号: LSD-TEST430F5438-01 Rev: V2.1 制图: Size: D 开 始时间: 共 页第 完 成时间: 页 审核: 审核 日期: 5 6 7 8 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
更多简介内容

评论

下载专区


TI最新应用解决方案

工业电子 汽车电子 个人消费电子

$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })