datasheet
超过460,000+ 应用技术资源下载
pdf

51开发板原理图

  • 1星
  • 日期: 2015-05-30
  • 大小: 133.38KB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • 分享
  • free评论
标签: 单片机

51单片机开发板原理图

1 2 3 4 5 6 7 8 +5 MC0 R53 Q2 1K 9012 MC1 R54 1K +5 J12 Q3 9012 1 2 3 4 A MC2 R55 Q4 5 1K 9012 motor MC3 R56 Q5 1K 9012 +5 BUZZ R52 1K Q22 9012 R7 100 1 D4 2 4148 BZ1 Buzzer +5 K17 RESET R60 18 C11 0.1uF RST R31 4.7K TP5 TP4 TP3 +5 LEDS5 R37 Q7 LEDS4 R38 Q8 LEDS3 R39 Q9 LEDS2 R44 Q14 LEDS1 R45 Q15 LEDS0 R46 Q17 1K 9012 1K 9012 1K 9012 1K 9012 1K 9012 1K 9012 辅助测试点 +5 +C18 C8 C9 C28 C30 100u 0.1uF 0.1uF 0.1uF 0.1uF DB0 10 a DB1 9 b DB2 8 c a DB3 DB4 5 4 df e g b DB5 2 f e c DB6 3 g d DB7 7 dp dp com 1 com 6 com 1 com 6 com 1 com 6 com 1 com 6 com 1 com 6 com 1 com 6 DB0 10 a DB1 9 b DB2 8 c a DB3 DB4 5 4 df e g b DB5 2 fe c DB6 3 g d DB7 7 dp dp DB0 10 a DB1 9 b DB2 8 c a DB3 DB4 5 4 df e g b DB5 2 fe c DB6 3 g d DB7 7 dp dp DB0 10 a DB1 9 b DB2 8 c a DB3 DB4 5 4 df e g b DB5 2 f e c DB6 3 g d DB7 7 dp dp DB0 10 a DB1 9 b DB2 8 c a DB3 DB4 5 4 d e f g b DB5 2 f e c DB6 3 g d DB7 7 dp dp DB0 10 a DB1 9 b A DB2 8 c a DB3 DB4 5 4 df e g b DB5 2 f e c DB6 3 g d DB7 7 dp dp DS6 LED-7SEG DS5 LED-7SEG DS4 LED-7SEG DS3 LED-7SEG DS2 LED-7SEG DS1 LED-7SEG +5 步进电机驱动及接口 蜂鸣器电路 单片机复位电路 电源去耦电容 J6 J7 CON8 485-RX 485-TX J11 485-DIR 485-DIR U11 1 RO A6 4 DI B7 2 3 RE DE VCC GND 8 5 MAX485 485-A R5 1K 485-B +5 C7 0.1uF J9 2 1 RS485 RS485接口电路 B U1 1 D5 2 USB-RX 4148 3 USB-TX 4 5 DP 6 C3 DM 7 0.1uF 8 9 10 CKO ACT# TXD RXD V3 UD+ UDGND XI XO NOS# VCC R232 NC RTS# DTR# DCD# RI# DSR# CTS# 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 +5IN C4 0.1uF C12 Y1 C13 CH340T 20p 12M 20p USB串口转换电路 CON8 J5 CON8 J4 U5 1 2 3 4 5 6 7 8 P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 ENLED ENLCD BUZZ S1302 1 2 3 4 5 6 7 8 P1.0/T2 P1.1/T2EX P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 1 2 3 4 5 6 7 8 RXD TXD 1ware IRD SIO SCK SDA SCL 10 11 12 13 14 15 16 17 P3.0/RXD P3.1/TXD P3.2/INT0 P3.3/INT1 P3.4/T0 P3.5/T1 P3.6/WR P3.7/RD RST +5 29 9 PSEN RST 40 VCC C21 0.1uF 20 GND STC89C52 P0.0/AD0 P0.1/AD1 P0.2/AD2 P0.3/AD3 P0.4/AD4 P0.5/AD5 P0.6/AD6 P0.7/AD7 39 38 37 36 35 34 33 32 DB_0 DB_1 DB_2 DB_3 DB_4 DB_5 DB_6 DB_7 1 2 3 4 5 6 7 8 P2.7/A15 P2.6/A14 P2.5/A13 P2.4/A12 P2.3/A11 P2.2/A10 P2.1/A9 P2.0/A8 28 27 26 25 24 23 22 21 KeyIn4 KeyIn3 KeyIn2 KeyIn1 KeyOut1 KeyOut2 KeyOut3 KeyOut4 1 2 3 4 5 6 7 8 EA ALE 31 30 XTAL1 19 XTAL2 18 +5 C14 20p Y2 11.0592M C15 20p 单片机电路 CON8 J1 485-TX J2 485-RX J13 ADDR0 J14 ADDR1 J15 ADDR2 J16 ADDR3 J8 ENLCD2 DB_0 DB_1 DB_2 DB_3 DB_4 DB_5 DB_6 DB_7 +5 ADDR0 ADDR1 ADDR2 ADDR3 R27 4.7K R10 4.7K R28 4.7K R11 4.7K R29 4.7K R12 4.7K R30 4.7K R13 4.7K R14 4.7K R15 4.7K R16 4.7K R17 4.7K U2 74HC245 +5 2 3 4 5 6 7 8 9 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 1 19 DIR OE VCC GND ENLED +5 C22 0.1uF ENLED +5 C23 0.1uF U3 74HC138 1 2 3 A0 A1 A2 Y0 Y1 4 5 6 E1 E2 E3 Y2 Y3 Y4 Y5 16 8 VCC GND Y6 Y7 U4 74HC138 1 2 3 A0 A1 A2 Y0 Y1 4 5 6 E1 E2 E3 Y2 Y3 Y4 Y5 16 8 VCC GND Y6 Y7 18 R18 17 R19 16 R20 15 R21 14 R22 13 R23 12 R24 11 R25 330 DB0 330 DB1 330 DB2 330 DB3 330 DB4 330 DB5 330 DB6 330 DB7 20 10 +5 C20 0.1uF 15 LEDS0 14 LEDS1 13 LEDS2 12 LEDS3 11 LEDS4 10 LEDS5 9 LEDS6 7 LEDC0 R40 1K LEDC1 R41 1K LEDC2 R42 1K LEDC3 R43 1K LEDC4 R48 1K LEDC5 R49 15 LEDC0 14 LEDC1 13 LEDC2 12 LEDC3 11 LEDC4 10 LEDC5 9 LEDC6 7 LEDC7 1K LEDC6 R50 1K LEDC7 R51 1K LED显示、及其驱动电路 +5 Q10 9012 Q11 9012 Q12 9012 Q13 9012 Q18 9012 Q19 9012 Q20 9012 Q21 9012 DB7 LEDS6 R47 Q16 1K 9012 LED9 LED8 LED7 LED6 LED5 LED4 LED3 LED2 LED LED LED LED LED LED LED LED DB0 DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 H 16 DB7 G 15 DB6 F 11 DB5 E 6 DB4 D 10 DB3 C 4 DB2 B 3 DB1 A 13 DB0 B 91 14 2 83 12 4 15 76 27 58 LD1 LED-8*8 TXD USB-TX RXD USB-RX P1.0 MC0 P1.1 MC1 P1.2 MC2 P1.3 MC3 ENLCD 15K R68 ENLCD1 TXD RXD C UART连接切换跳线 P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 显示译码与步进电机的选择跳线 LCD_CS 15K R72 1602与12864液晶选择接口跳线帽 S5 J3 VCC 1 DD+ 2 3 GND 4 USB-B F1 1 DM FUSE DP +5IN 2 +C16 LED1 470u LED R34 1K +5 +5 C2 10uF Y3 32.768K D1 4148 U8 8 4 Vcc1 Vcc2 GND 2 X1 SCLK I/O 3 X2 CE DS1302 R6 C25 1K 1 0.1uF +5 7 SCK 4.7K R9 6 SIO 4.7K R26 5 S1302 4.7K R32 +5 C24 0.1uF SCL SDA 4.7K R63 +5 4.7K R64 8 4 7 VCC GND WP SCL SDA A0 A1 A2 6 5 1 2 3 SCL SDA U7 24C01 6S LCD1 R67 18 1 +5 2 3 ADDR0 4 ADDR1 5 ENLCD1 6 DB_0 7 DB_1 8 DB_2 9 DB_3 10 DB_4 11 DB_5 12 DB_6 13 DB_7 14 +5 15 16 GND VCC VO RS WR E DB0 DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7 BG VCC BG GND LCD1602 +5 ADDR0 ADDR1 ENLCD2 DB_0 DB_1 DB_2 DB_3 DB_4 DB_5 DB_6 DB_7 +5 +5 LCD2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 GND VCC V0 RS R/W E DB0 DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7 PSB NC RST# VOUT LED-A LED-K +5 R1 R2 R3 R4 4.7K 4.7K 4.7K 4.7K C K1 K2 K3 K4 KeyOut1 KEY K5 KEY K6 KEY K7 KEY K8 KeyOut2 KEY K9 KEY K10 KEY K11 KEY K12 KeyOut3 KEY K13 KEY K14 KEY K15 KEY K16 KeyOut4 KEY KEY KEY KEY KeyIn1 KeyIn2 KeyIn3 KeyIn4 LCD12864 USB接口电路 时钟芯片DS1302 I2C接口、EEPROM 1602、12864液晶接口 矩阵按键电路 1 +5 +5IN J10 4 3 LED10 D 6 2 +C19 C10 Power 5 100u 0.1uF LED R35 1K 电源开关、供电电路 1 2 U10 VDD 3 GND 2 OUT 1 HS0038 +5 R69 100 C26 10uF R70 10K IRD 红外接收器 3 +5 R65 4.7K 1ware +5 3 2 1 VDD DQ GND U9 DS18B20 温度传感器 4 3 1 +5 R8 1K U12 2 TL431 VRout 2 +5 1 3 R62 10K J17 +2.5 VRout GND GND +5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AOUT Vref AIN0 AIN1 AIN2 AIN3 C1 0.1uF U6 Vref 14 Vref AIN0 AIN1 AIN2 AIN3 1 2 3 4 AIN0 AIN1 AIN2 AIN3 AOUT 15 AOUT 12 11 EXT OSC AIO PCF8591 基准电压、AD/DA、及其接口 5 6 SDA SCL 9 10 SDA SCL A0 A1 A2 5 6 7 VSS VDD 8 16 AGND 13 +5 C29 0.1uF 金沙滩工作室 In Doing We Learn! D KST-51单片机开发板原理图 欢迎访问:www.kingst.org (v1.3.1) 7 8
更多简介内容

评论

下载专区


TI最新应用解决方案

工业电子 汽车电子

$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })