pdf

HSPICE简明教程(复旦大学)

  • 1星
  • 日期: 2018-05-03
  • 大小: 1.02MB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:16
  • favicon收藏
  • rep举报
  • 分享
  • free评论
标签: HSPICE简明教程复旦大学

HSPICE简明教程(复旦大学)

文档内容节选

HSPICE  简明教程      udan 专用集成电路与系统国家重点实验室 RFIC 整理者 版本号 宫志超 10 日期 说明 200747 本文档内容以常用 HSPICE 指令为主,主要 目的为便于学习与查询,详细了解请参阅参 考文献 版权所有,不得侵犯传播与修改请保留版权信息 Hspice 简明教程 目录 目录 第一章 概述 5 11 HSPICE 简介 5 12 常数 5 13 输入输出文件及后缀 5 14 一个简单例子 6 15 符号说明 7 第二章 仿真输入及控制的设置 8 21 输入网表概要 8 22 网表文件中的元素 8 第三章 器件及电源 15 31 器件 15 32 独立源 16 321 直流源 16 322 交流源 16 323 瞬态源 16 324 混合源 21 33 受控源 22 331 压控电压源 E ELEMENTS 22 332 压控电流......

HSPICE  简明教程      udan 专用集成电路与系统国家重点实验室 RFIC 整理者 版本号 宫志超 1.0 日期 说明 2007.4.7 本文档内容以常用 HSPICE 指令为主,主要 目的为便于学习与查询,详细了解请参阅参 考文献 版权所有,不得侵犯!传播与修改请保留版权信息。 Hspice 简明教程 目录 目录 第一章 概述 .............................................................................................................. 5 §1.1 HSPICE 简介 ................................................................................................ 5 §1.2 常数 .............................................................................................................. 5 §1.3 输入输出文件及后缀 ..................................................................................... 5 §1.4 一个简单例子 ................................................................................................ 6 §1.5 符号说明 ....................................................................................................... 7 第二章 仿真输入及控制的设置 ................................................................................. 8 §2.1 输入网表概要 ................................................................................................ 8 §2.2 网表文件中的元素 ......................................................................................... 8 第三章 器件及电源 ................................................................................................. 15 §3.1 器件 ............................................................................................................ 15 §3.2 独立源 ......................................................................................................... 16 3.2.1 直流源 .................................................................................................... 16 3.2.2 交流源 .................................................................................................... 16 3.2.3 瞬态源 .................................................................................................... 16 3.2.4 混合源 .................................................................................................... 21 §3.3 受控源 ......................................................................................................... 22 3.3.1 压控电压源 E ELEMENTS .................................................................... 22 3.3.2 压控电流源 G ELEMENTS .................................................................... 23 第四章 参数、函数及仿真设置 ............................................................................... 25 §4.1 参数 ............................................................................................................ 25 4.1.1 参数定义 ................................................................................................ 25 4.1.2 .PARAM 声明 ........................................................................................ 25 4.1.3 指令行内定义 ......................................................................................... 25 4.1.4 代数表达式定义输出参数 ....................................................................... 25 4.1.5 倍乘参数 M (THE MULTIPLY PARAMETER) ........................................ 25 4.1.6 参数作用范围 ......................................................................................... 26 §4.2 函数 ............................................................................................................ 27 4.2.1 用户定义函数 ......................................................................................... 27 4.2.2 内置函数 ................................................................................................ 27 4.2.3 保留变量 ................................................................................................ 29 §4.3 仿真设置 ..................................................................................................... 29 4.3.1 设置控制选项(CONTROL OPTIONS) ................................................ 29 4.3.2 基本控制选项 ......................................................................................... 29 第五章 输出设置 ..................................................................................................... 31 §5.1 输出指令 ..................................................................................................... 31 §5.2 输出参数 ..................................................................................................... 31 5.2.1 直流和瞬态分析输出参数 ....................................................................... 31 E RFIC 2 / 63 Hspice 简明教程 目录 5.2.2 功率 ........................................................................................................ 32 5.2.3 交流分析输出参数 .................................................................................. 32 5.2.4 网路相关参数 ......................................................................................... 33 5.2.5 噪声和谐波分析输出参数 ....................................................................... 33 5.2.6 器件参数输出 ......................................................................................... 34 第六章 常用分析 ..................................................................................................... 35 §6.1 直流初始化及工作点分析 ............................................................................ 35 6.1.1 电路初始化 ............................................................................................. 35 6.1.2 工作点分析(OPERATING POINT) .OP 声明 ..................................... 35 §6.2 直流扫描分析 .............................................................................................. 36 6.2.1 .DC 声明 ................................................................................................ 36 6.2.2 例子 ........................................................................................................ 36 6.2.3 其他直流分析声明 .................................................................................. 37 §6.3 瞬态分析 ..................................................................................................... 38 6.3.1 瞬态分析的初始化 .................................................................................. 38 6.3.2 瞬态分析 .TRAN 声明 ......................................................................... 38 6.3.3 例子 ........................................................................................................ 38 6.3.4 傅立叶分析 ............................................................................................. 38 §6.4 交流分析 ..................................................................................................... 40 6.4.1 交流分析 .AC 声明 .............................................................................. 40 6.4.2 例子 ........................................................................................................ 40 6.4.3 其他交流分析 ......................................................................................... 41 第七章 统计分析及优化 .......................................................................................... 43 §7.1 用户定义的分析 .......................................................................................... 43 7.1.1 .MEASURE 声明 ................................................................................. 43 7.1.2 上升、下降和延迟(RISE FALL AND DELAY) ......................................... 43 7.1.3 FIND 和 WHEN 函数 ............................................................................ 44 7.1.4 方程计算 ................................................................................................ 45 7.1.5 平均值、均方根值、最大最小值和峰峰值测量 ....................................... 45 7.1.6 积分函数 ................................................................................................ 46 7.1.7 微分函数 ................................................................................................ 46 7.1.8 误差函数 ................................................................................................ 47 §7.2 温度分析 ..................................................................................................... 48 §7.3 最坏情况分析 .............................................................................................. 48 7.3.1 标准统计名词定义 .................................................................................. 48 7.3.2 最坏情况分析介绍 .................................................................................. 49 7.3.3 模型歪斜参数及工艺角文件 .................................................................... 49 §7.4 蒙特卡罗分析 .............................................................................................. 50 7.4.1 蒙特卡罗分析概要 .................................................................................. 50 7.4.2 定义分布函数 .PARAM 声明 ............................................................... 51 7.4.3 蒙特卡罗分析的例子 ............................................................................... 52 E RFIC 3 / 63 Hspice 简明教程 目录 7.4.4 最差情况和蒙特卡罗分析的例子 ............................................................. 53 §7.5 优化 ............................................................................................................ 58 7.5.1 优化概要 ................................................................................................ 58 7.5.2 优化相关声明 ......................................................................................... 59 7.5.3 优化的例子 ............................................................................................. 60 备注: ....................................................................................................................... 63 参考文献: ................................................................................................................ 63 E RFIC 4 / 63 Hspice 简明教程 第一章 第一章 概述 §1.1 Hspice 简介 Hspice是电路模拟仿真的工具。其前身可追溯到1972年诞生于美国加利福尼亚大学 柏克莱分校的SPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)。Hspice 可在直流到100GHz的频率范围内对电路进行准确的仿真、分析及优化。其主要特征如 下: (cid:132) 极佳的收敛性。 (cid:132) 精确的模型。 (cid:132) 对模型及单元的电路优化,可同步优化多种参数。 (cid:132) 支持蒙特卡罗和最差情况分析。 (cid:132) 参数化单元的输入、输出及行为级代数描述。 等等。 F=1e-15 P=1e-12 T=1e12 G=1e9 §1.2 常数 MEG=X=1e6 N=1e-9 U=1e-6 M=1e-3 K=1e3 §1.3 输入输出文件及后缀 meta.cfg hspice.ini .ic .sp .d2a 1) Hspice 输入文件: 输出配置文件 初始化文件 直流工作点初始化文件 输入网表文件 库输入文件 模拟转移数据文件 2) Hspice 输出文件: 输出列表 瞬态分析结果 瞬态分析测量结果 直流分析结果 直流分析测量结果 交流分析结果 交流分析测量结果 硬拷贝图形数据 数字输出 FFT 分析图形数据 子电路交叉列表 输出状态 工作点节点电压(初始条件) (cid:132) # :代表扫描分析序号或者硬拷贝文件序号,一般从 0 开始。 .lis 或由用户自己定义 .tr#+ .mt# .sw#+ .ms# .ac#+ .ma# .gr#++ .a2d .ft#+++ .pa# .st# .ic E RFIC 5 / 63
更多简介内容

推荐帖子

智能家居中电池特性分析及设计方案
作者:Betty Guo 现在,智能楼宇自动化中加入了越来越多的智能传感器,比如智能猫眼,门铃,便携式摄像头以及烟感等。这些产品通常采用电池供电,如常见的18650锂电池,AA 干电池。那么在电池供电的产品中,如何设计合理的供电方案是延长电池使用时间是重点问题。 文章会首先会分析常用电池的特性分析,其次以可视化门铃为例提供技术设计方案。 1. 不同电池特性分析 在智能家居产
alan000345 【微控制器 MCU】
NE555充当信号发生器 + CD4017流水灯
1、完成此物只需要清楚2个点 1:NE555充当信号发生器(产生方波) 信号即电信号,有高低电平之分。所谓方波就是在一个周期内,保持前a时间高电平,持续1-a时间内的低电平(0
fish001 【微控制器 MCU】
TM4C123GH6PZ单片机烧写HEX文件错误
用JFLASH烧写时出现如下错误:   End of preparing flash programming  - Start of determining dirty areas in flash cache  - End of determining dirty areas  - CPU is running at 15844 kHz.  - Start of erasin
kbbwww1 【微控制器 MCU】
BLE协议栈UART调试指南
UART在嵌入式软件开发中的重要性不言而喻;我之前有调通过TI BLE协议栈的串口,而且我记得当时有做过一个简单的文档记录,表明需要注意的地方。可遗憾的是换了个硬盘,源码也找不到,记录文档也丢了;直接导致我又花了好几个小时重新调试BLE协议栈的串口应用。废话不多说,赶紧记录要点。 首先贴出源码:SerialPortApp.h /*****************************
fish001 【无线连接】
抗干扰滤波器的工作原理解析
    伴随着现在电子技术的高速发展和电子设备的迅速增加,电磁环境日益恶化,大量的电子设备在这种电磁环境中很难正常工作。滤波器是应用最普遍的的一种抗干扰的方法,它主要是抑制通过电路通路直接进入的干扰,根据信号与干扰信号之间的频率差别,采用不同性能的滤波器,抑制干扰信号,提高模块化。     抗干扰滤波器有哪些      1、数字滤波器     与模拟滤波器相对应,在离散系统中广泛应用数字滤波
火辣西米秀 【模拟与混合信号】
SensorTile.Box开箱2——TF卡里有什么
之前看到帖子有提到SensorTile.Box里面的TF卡,我也拿出来看了,是闪迪8G的卡。 TF卡里面有一个名为“defaultApp.json”的文件,我们暂且用python尝试解析一下: import json with open("defaultApp.json","r") as f:   data=json.load(f)   print(type(data
tobot ST MEMS传感器创意设计大赛专区

评论

duduorz
我好像发现了个良心网站,这样的材料免费下载qwq
2019-12-30 19:10:34回复
17号戴斯蒙
何等良心的网站啊!!!!!!
2019-09-08 08:53:04回复
tangshao
好人,谢谢分享
2019-02-21 14:21:20回复
wugx
内容简洁明了
2018-07-03 09:05:17回复
itachi
教程不错,可以概览基本的HSPICE操作需要
2018-06-30 09:26:41回复
登录/注册

意见反馈

求资源

回顶部

datasheet推荐 换一换

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明

北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191

电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })