pdf

stm32选型手册

  • 1星
  • 日期: 2018-03-02
  • 大小: 1.34MB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:1
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: stm32

STM32系列基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M3内核。按性能分成两个不同的系列:STM32F103“增强型”系列和STM32F101“基本型”系列。增强型系列时钟频率达到72MHz,是同类产品中性能最高的产品;基本型时钟频率为36MHz,以16位产品的价格得到比16位产品大幅提升的性能,是16位产品用户的最佳选择。两个系列都内置32K到128K的闪存,不同的是SRAM的最大容量和外设接口的组合。

选型

选型

选型手册,官网上提供的文件

文档内容节选

目录 STM3232位微控制器MCU家族 主流级MCU STM32 F0系列 ARM CortexM0入门级MCU 3 STM32 F1系列 ARM CortexM3基础型MCU 9 STM32 F3系列 ARM CortexM4混合信号MCU 附带DSP和FPU 15 高性能MCU STM32 F2系列 ARM CortexM3高性能MCU 20 STM32 F4系列 ARM CortexM4高性能MCU 附带DSP和FPU 23 STM32 F7系列 ARM CortexM7高性能MCU 32 STM32 H7系列 ARM CortexM7超高性能MCU38 超低功耗MCU STM32 L0系列 ARM CortexM0超低功耗MCU 39 STM32 L1系列 ARM CortexM3超低功耗MCU 46 STM32 L4系列 ARM CortexM4超低功耗MCU 51 1 高性能MCU 主流级MCU 超低功耗MCU 32位MCU ARM CortexM内核 STM32 F2 STM32 F4 STM32 F7 STM32 H7 STM32 F0 ......

目录 STM32-32位微控制器(MCU)家族 主流级MCU STM32 F0系列 – ARM® Cortex®-M0入门级MCU .........................................3 STM32 F1系列 – ARM® Cortex®-M3基础型MCU .........................................9 STM32 F3系列 – ARM® Cortex®-M4混合信号MCU (附带DSP和FPU) .......................................................................................15 高性能MCU STM32 F2系列 – ARM® Cortex®-M3高性能MCU .......................................20 STM32 F4系列 – ARM® Cortex®-M4高性能MCU (附带DSP和FPU) ..................................................................................... 23 STM32 F7系列 – ARM® Cortex®-M7高性能MCU .......................................32 STM32 H7系列 - ARM® Cortex®-M7超高性能MCU....................................38 超低功耗MCU STM32 L0系列 – ARM® Cortex®-M0+超低功耗MCU .................................39 STM32 L1系列 – ARM® Cortex®-M3超低功耗MCU ....................................46 STM32 L4系列 – ARM® Cortex®-M4超低功耗MCU ....................................51 1 高性能MCU 主流级MCU 超低功耗MCU 32位MCU - ARM® Cortex®-M内核 STM32 F2 STM32 F4 STM32 F7 STM32 H7 STM32 F0 STM32 F1 STM32 F3 STM32 L0 STM32 L1 STM32 L4 Cortex-M0 Cortex-M0+ Cortex-M3 Cortex-M4 Cortex-M7 22 STM32-32位微控制器(MCU)家族 STM32 F0系列 – ARM® Cortex®-M0入门级MCU 产 品 型 号 主 频 ( M H z ) 内 核 F L A S H ( K B ) R A M ( K B ) E E P R O M ( B ) 封 装 通 用 I O 最 低 工 作 电 压 最 高 工 作 电 压 1 6 位 定 时 器 3 2 位 定 时 器 电 机 控 制 定 时 器 低 功 耗 定 时 器 高 分 辨 率 定 时 器 1 2 位 A D C 转 换 单 元 1 2 位 A D C 通 道 1 6 位 A D C 转 换 单 元 1 6 位 A D C 通 道 1 2 位 D A C 比 较 器 放 大 器 S P I Q U A D S P I I 2 S I 2 C 高 速 I 2 C U ( S ) A R T 低 功 耗 U A R T C A N S D O I F S M C F M C 从 U S B 全 速 高 速 U S B O T G U S B O T G 以 太 网 M D O S I 段 式 L C D T F T L C D D S I H O S T S A I S P D I F R X D F S D M D C M I S W P M I T R N G A E S D E S / T D E S S H A H M A C ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 16 32 32 64 4 4 4 8 256 32 64 8 256 32 32 32 6 6 128 16 128 16 16 16 16 16 16 32 32 32 32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 STM32F030F4P6 48 STM32F030K6T6 48 STM32F030C6T6 48 STM32F030C8T6 48 STM32F030CCT6 48 STM32F030R8T6 48 STM32F030RCT6 48 STM32F070F6P6 48 STM32F070C6T6 48 STM32F070CBT6 48 STM32F070RBT6 48 STM32F031F4P6 48 STM32F031G4U6 48 STM32F031K4U6 48 STM32F031K4T6 48 STM32F031C4T6 48 STM32F031F6P6 48 STM32F031E6Y6 48 STM32F031G6U6 48 STM32F031K6T6 48 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TSSOP20 15 2.4 3.6 LQFP32 26 2.4 3.6 LQFP48 39 2.4 3.6 LQFP48 39 2.4 3.6 LQFP48 37 2.4 3.6 LQFP64 55 2.4 3.6 LQFP64 51 2.4 3.6 TSSOP20 15 2.4 3.6 LQFP48 37 2.4 3.6 LQFP48 37 2.4 3.6 LQFP64 51 2.4 3.6 TSSOP20 15 UFQFPN28 23 UFQFPN32 27 LQFP32 25 LQFP48 39 TSSOP20 15 WLCSP25 20 UFQFPN28 23 LQFP32 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 5 5 5 7 8 7 8 5 5 8 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 12 12 12 12 18 18 9 10 10 16 9 10 10 10 10 9 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 STM32F0x0超值型 – 48 MHz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 STM32F0x1入门型 - 48 MHz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 6 2 6 2 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 STM32-32位微控制器(MCU)家族 STM32 F0系列 – ARM® Cortex®-M0入门级MCU 产 品 型 号 主 频 ( M H z ) 内 核 F L A S H ( K B ) R A M ( K B ) E E P R O M ( B ) 封 装 通 用 I O 最 低 工 作 电 压 最 高 工 作 电 压 1 6 位 定 时 器 3 2 位 定 时 器 电 机 控 制 定 时 器 低 功 耗 定 时 器 高 分 辨 率 定 时 器 1 2 位 A D C 转 换 单 元 1 2 位 A D C 通 道 1 6 位 A D C 转 换 单 元 1 6 位 A D C 通 道 1 2 位 D A C 比 较 器 放 大 器 S P I Q U A D S P I I 2 S I 2 C 高 速 I 2 C U ( S ) A R T 低 功 耗 U A R T C A N S D O I F S M C F M C 从 U S B 全 速 高 速 U S B O T G U S B O T G 以 太 网 M D O S I 段 式 L C D T F T L C D D S I H O S T S A I S P D I F R X D F S D M D C M I S W P M I T R N G A E S D E S / T D E S S H A H M A C STM32F031K6U6 48 STM32F031C6T6 48 STM32F051K4T6 48 STM32F051K4U6 48 STM32F051K6T6 48 STM32F051K6U6 48 STM32F051K8T6 48 STM32F051K8U6 48 STM32F051T8Y6 48 STM32F051C4T6 48 STM32F051C4U6 48 STM32F051C6T6 48 STM32F051C6U6 48 STM32F051C8T6 48 STM32F051C8U6 48 STM32F051R4T6 48 STM32F051R6T6 48 STM32F051R8T6 48 STM32F051R4H6 48 STM32F051R6H6 48 STM32F051R8H6 48 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 ARM Cortex-M0 32 32 16 16 32 32 64 64 64 16 16 32 32 64 64 16 32 64 16 32 64 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UFQFPN32 27 LQFP48 39 LQFP32 25 UFQFPN32 27 LQFP32 25 UFQFPN32 27 LQFP32 25 UFQFPN32 27 WLCSP36 29 LQFP48 39 UFQFPN48 39 LQFP48 39 UFQFPN48 39 LQFP48 39 UFQFPN48 39 LQFP64 55 LQFP64 55 LQFP64 55 UFBGA64 55 UFBGA64 55 UFBGA64 55 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
更多简介内容

推荐帖子

评论

登录/注册

意见反馈

求资源

回顶部

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明

北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191

电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
×