pdf

WarShip STM32F1_V3.4_SCH

  • 1星
  • 日期: 2018-03-13
  • 大小: 694.82KB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:2
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: stm32f1

stm32f1

开发板

  开发板(demoboard)是用来进行嵌入式系统开发的电路板,包括中央处理器、存储器、输入设备、输出设备、数据通路/总线和外部资源接口等一系列硬件组件。开发板一般由嵌入式系统开发者根据开发需求自己订制,也可由用户自行研究设计。开发板是为初学者了解和学习系统的硬件和软件,同时部分开发板也提供的基础集成开发环境和软件源代码和硬件原理图等。常见的开发板有51、ARM、FPGA、DSP开发板。

电路图

电路图是人们为研究、工程规划的需要,用物理电学标准化的符号绘制的一种表示各元器件组成及器件关系的原理布局图。由电路图可以得知组件间的工作原理,为分析性能、安装电子、电器产品提供规划方案。

STM32F1开发板电路图,包含各个模块,便于参考学习,有个借鉴作用。

文档内容节选

COP11 PIP1101 PIP1102 PIR5202 PIR5201 COR52 COU17 PIR5402 COR54 PIR5401 COC63 PIR5502 PIC6302 PIC6301 COC64 COR55 PIR5501 PIC6402 PIC6401 PISP001 PIU1708 PIU1707 PIU1706 PIU1705 PISP001 COSP0 PIC6502COC65 PIC6601 COC66 PIC6501 PIC6602 COC59 COC60 COC62 PIC5902 PIC6002 PIC6202 PIC5901 PIC6001 PIC6201 PIR5002 PIU1601 PIU1602 PIU1603 PIU1604 COR50 PIR5001 PIR5102 COR51 PIR5101 COU16 PIU1608 PIU1607 PIU1606 PIU1605 COR56 PIR5602 PIR5601 COR57 COC68 PIC6801 COC69 PIC6802 PIC6901 PIC6902 PIR5702 PIR60......

COP11 PIP1101 PIP1102 PIR5202 PIR5201 COR52 COU17 PIR5402 COR54 PIR5401 COC63 PIR5502 PIC6302 PIC6301 COC64 COR55 PIR5501 PIC6402 PIC6401 PISP001 PIU1708 PIU1707 PIU1706 PIU1705 PISP001 COSP0 PIC6502COC65 PIC6601 COC66 PIC6501 PIC6602 COC59 COC60 COC62 PIC5902 PIC6002 PIC6202 PIC5901 PIC6001 PIC6201 PIR5002 PIU1601 PIU1602 PIU1603 PIU1604 COR50 PIR5001 PIR5102 COR51 PIR5101 COU16 PIU1608 PIU1607 PIU1606 PIU1605 COR56 PIR5602 PIR5601 COR57 COC68 PIC6801 COC69 PIC6802 PIC6901 PIC6902 PIR5702 PIR6001 COR60 PIR6002 PIR5701 PIC7001 COC70 PIC7002 PIC7102COC71 PIC7101 COC58 PIC5801 PIC5802 COPHONE COR53 PIR5301 PIR5302 COC61 PIC6101 PIC6102 PIPHONE01 PIPHONE02 PIPHONE03 PIR5902 COR59 PIR5901 PIU1701 PIU1702 PIU1703 PIU1704 COR61 COR58 PIR5802 PIR6102 PIR5801 PIC7201 PIC7202 COC72 PIR6101 COC73 PIC7301 PIC7302 PIR6202 COR62 PIR6201 COD9 PID901 PID902 PIR6402 COR64 PIR6401 PIC6701 COC67 PIC6702 PIU18040 PIU18034 PIU18037 PIU18036 PIU18035 PIU18032 PIU18018 PIU18017 PIU18016 PIU18014 PIU18013 PIU18012 PIU18011 PIU18010 PIU18031 PIU18029 PIU18028 PIU18027 PIU18026 PIU18025 PIU18024 PIU18022 PIU1808 PIU1807 PIU1804 PIU1803 COU18 PIU18046 PIU18041 COR63 PIR6302 PIR6301 PIU1801 COR65 PIR6502 PIR6602 COR66 PIR6501 PIU18021 PIR6601 PIU18020 PIC8102COC81PIC8201 COC82 PIC8101 PIC8202 COL2 PIL201 PIL202 PIC8302COC83 PIC8301 PIC8402COC84 PIC8401 PIC8502COC85 PIC8501 PIC8602COC86 PIC8601 PIU18019 PIU1802 PIU1809 PIU18023 PIU18030 PIU18042 PIU18033 PIU18047 PIU18045 PIU18015 PIU1805 PIU1806 PIU18048 COR72 PIR7201 COR74 PIR7401 COY5 PIR7202 PIU18038 PIR7402 PIU18039 PIU18043 PIU18044 COC97 PIY502 PIC9702 PIC9701 PIY501 COC98 PIC9802 PIC9801 PIR6702 PIR6701 COR67 PIR6901 PIY402 COC87 PIC8702 PIC8701 COR69 PIR6902 COY4 PIC8802COC88 PIY401 PIC8801 PIR7102 COR71 COC90 PIC9001 PIC9002 COMIC PIMIC01 PIMIC02 COC96 PIR7101 PIR7302 PIR7301 PIC9602 PIC9601 PIR7502 PIC8901 PIC8902 COC89 COR73 COC95 PIC9501 COC99 PIC9901 PIC9502 PIC9902 COR75 COU19 PIU19030 PIU19029 PIU19028 PIU19023 PIU19013 PIU1908 PIU1903 PIU19032 PIU19018 PIU19017 PIU19015 COR70 PIR7002 PIU19033 PIU19034 PIR7001 PIU1909 PIU19010 PIU19036 PIU19025 PIU19011 PIU19012 PIU1901 PIU1902 PIU19048 PIU19046 PIU19039 PIU19042 COR77 PIR7702 PIR7701 COC75PIC7601 COC74 PIC7501 PIC7401 COC76 PIC7502 PIC7402 PIC7602 PIC7701 COC77PIC7801 COC78PIC7901 COC79 PIC8001 COC80 PIC8002 PIC7902 PIC7802 PIC7702 COR68 PIR6802 PIR6801 COC92PIC9301 COC91PIC9201 PIC9101 COC93 PIC9202 PIC9102 PIC9302 COC94 PIU1906 PIU19014 PIU19019 PIU1905 PIU1907 PIU19024 PIU19031 PIU19026 PIU19027 PIU1904 PIU19016 PIU19020 PIU19021 PIU19022 PIU19035 PIU19038 PIU19043 PIU19045 PIU19044 PIC9402 PIC9401 PIU19037 PIU19040 PIU19041 PIU19047 COJ1 PIJ101 PIJ104 PIJ102 PIJ103 PIJ105 PIJ106 PIJ107 COC100 PIC10001 PIC10002 PIR8002 PIR8001 PIR8102 PIR8202 COR81 COR80 PIR8201 PIR8101 PIC10501 PIC10502 COC105 COR83 PIR8302 COR82 PIR8301 PIC10601 PIC10602 COC106 PIJ1012 PIJ109 PIJ1011 PIJ1010 PIJ1014 PIJ1013 PIJ108 COR76 PIR7602 PIR7601 PIR7501 COLINE0IN COC101 PIC10102 PIC10202 COC102 PILINE0IN01 PILINE0IN02 PILINE0IN03 COR78 PIC10101 PIC10201 PIR7802 PIR7902 PIR7801 PIR7901 COR79 COC103PIC10401 PIC10301 COC104 PIC10302 PIC10402 COP1 COP2 PIP201 PIP203 PIP205 PIP207 PIP209 PIP2011 PIP2013 PIP2015 PIP2017 PIP2019 PIP2021 PIP2023 PIP2025 PIP2027 PIP2029 PIP2031 PIP2033 PIP2035 PIP2037 PIP2039 PIP2041 PIP2043 PIP202 PIP204 PIP206 PIP208 PIP2010 PIP2012 PIP2014 PIP2016 PIP2018 PIP2020 PIP2022 PIP2024 PIP2026 PIP2028 PIP2030 PIP2032 PIP2034 PIP2036 PIP2038 PIP2040 PIP2042 PIP2044 PIP102 PIP104 PIP106 PIP108 PIP1010 PIP1012 PIP1014 PIP1016 PIP1018 PIP1020 PIP1022 PIP1024 PIP1026 PIP1028 PIP1030 PIP1032 PIP1034 PIP1036 PIP1038 PIP1040 PIP1042 PIP1044 PIP101 PIP103 PIP105 PIP107 PIP109 PIP1011 PIP1013 PIP1015 PIP1017 PIP1019 PIP1021 PIP1023 PIP1025 PIP1027 PIP1029 PIP1031 PIP1033 PIP1035 PIP1037 PIP1039 PIP1041 PIP1043 COP3 PIP301 PIP302 PIP303 PIP304 PIP305 PIP306 PIP307 PIP308 PIP309 PIP3010 PIP3011 PIP3012 PIP3013 PIP3014 PIP3015 PIP3016 COP4 PIP401 PIP403 PIP402 PIP404 COY1 PIY102 PIC502COC5 PIC501 PIY101 PIC602COC6 PIC601 COU2 PIU2034 PIU2035 PIU2036 PIU2037 PIU2040 PIU2041 PIU2042 PIU2043 PIU20100 PIU20101 PIU20102 PIU20103 PIU20104 PIU20105 PIU20109 PIU20110 PIU2046 PIU2047 PIU2048 PIU20133 PIU20134 PIU20135 PIU20136 PIU20137 PIU20139 PIU20140 PIU2069 PIU2070 PIU2073 PIU2074 PIU2075 PIU2076 PIU2026 PIU2027 PIU2028 PIU2029 PIU2044 PIU2045 PIU2096 PIU2097 PIU2098 PIU2099 PIU20111 PIU20112 PIU20113 PIU207 PIU208 PIU209 PIU20114 PIU20115 PIU20116 PIU20117 PIU20118 PIU20119 PIU20122 PIU20123 PIU2077 PIU2078 PIU2079 PIU2080 PIU2081 PIU2082 PIU2085 PIU2086 PIU20138 PIU2016 PIU2038 PIU2051 PIU2061 PIU2071 PIU2083 PIU2094 PIU20107 PIU20120 PIU20130 PIU20143 PIU2017 PIU2052 PIU2039 PIU2062 PIU2072 PIU2084 PIU2095 PIU20108 PIU20121 PIU20131 PIU20144 COR5 COR6 COR7 PIR502 PIR602 PIR702 PIR501 PIR601 PIR701 COR10 PIR1002 PIR1001 PIR1301 COR13 PIR1302 COJTAG PIJTAG01 PIJTAG03 PIJTAG05 PIJTAG07 PIJTAG09 PIJTAG011 PIJTAG013 PIJTAG015 PIJTAG017 PIJTAG019 PIJTAG02 PIJTAG04 PIJTAG06 PIJTAG08 PIJTAG010 PIJTAG012 PIJTAG014 PIJTAG016 PIJTAG018 PIJTAG020 PIR801 PIR901 PIR802 COR8 PIR902COR9 PIC1302COC13 PIC1301 PIC1402COC14 PIC1401 PIC1502COC15 PIC1501 PIC1602COC16 PIC1601 PIC1702COC17 PIC1701 PIC1802COC18 PIC1801 PIC1902COC19 PIC1901 PIC2002COC20 PIC2001 PIC2102COC21 PIC2101 PIC2202COC22 PIC2201 PIC2302COC23 PIC2301 PIU20106 PIU20141 PIU20142 PIU201 PIU202 PIU203 PIU204 PIU205 PIU2058 PIU2059 PIU2060 PIU2063 PIU2064 PIU2065 PIU2066 PIU2067 PIU2068 PIU2010 PIU2011 PIU2012 PIU2013 PIU2014 PIU2015 PIU2018 PIU2019 PIU2020 PIU2021 PIU2022 PIU2049 PIU2050 PIU2053 PIU2054 PIU2055 PIU2056 PIU2057 PIU2087 PIU2088 PIU2089 PIU2090 PIU2091 PIU2092 PIU2093 PIU20124 PIU20125 PIU20126 PIU20127 PIU20128 PIU20129 PIU20132 PIU206 PIU2023 PIU2024 PIU2025 PIU2032 PIU2031 PIU2033 PIU2030 PIY202 COY2 PIR202 PIC802 PIC801 COC8 PIY201 COR2 PIR201 PIC902 PIC901 COC9 PIR401 COR4 PIC1102COC11 PIC1101 PIC1002COC10 PIC1001 PIR402 COP5 PIP502 COC24 PIP501 PIC2402 PIC2401 PIBAT01 COD1 PID101 PID102 PID202 COD2 PID201 PIC701 COC7 PIC702 PIBAT02 COBAT COU1 PIU101 PIU102 PIU103 PIU104 PIU105 PIU1018 PIU1019 PIU1020 PIU1021 PIU1022 PIU1023 PIU1024 PIU1025 PIU1026 PIU1027 PIU1042 PIU1043 PIU1044 PIU1028 PIU1011 PIU1033 PIU1012 PIU1034 PIC102 COC1 PIC101 PIC202 COC2 PIC201 PIU1038 PIU1037 PIU1036 PIU1035 PIU1032 PIU1031 PIU1030 PIU1029 PIU1016 PIU1015 PIU1014 PIU1013 PIU1010 PIU109 PIU108 PIU107 PIU1040 PIU1039 PIU1041 PIU1017 PIU106 CO204'0208'LCD PI204'0208'LCD01 PI204'0208'LCD03 PI204'0208'LCD05 PI204'0208'LCD07 PI204'0208'LCD09 PI204'0208'LCD011 PI204'0208'LCD013 PI204'0208'LCD015 PI204'0208'LCD017 PI204'0208'LCD019 PI204'0208'LCD021 PI204'0208'LCD023 PI204'0208'LCD025 PI204'0208'LCD027 PI204'0208'LCD029 PI204'0208'LCD031 PI204'0208'LCD033 PI204'0208'LCD02 PI204'0208'LCD04 PI204'0208'LCD06 PI204'0208'LCD08 PI204'0208'LCD010 PI204'0208'LCD012 PI204'0208'LCD014 PI204'0208'LCD016 PI204'0208'LCD018 PI204'0208'LCD020 PI204'0208'LCD022 PI204'0208'LCD024 PI204'0208'LCD026 PI204'0208'LCD028 PI204'0208'LCD030 PI204'0208'LCD032 PI204'0208'LCD034 COR1 PIR101 PIR102 PIC302COC3 PIC301 COC4 PIC401 PIC402 PIR302 COR3 PIRESET01 PIR301 COC12 PIC1202 CORESET PIRESET02 PIC1201 COBOOT COR11 PIBOOT01 PIBOOT02 COR12 PIR1102 PIR1101 PIBOOT03 PIBOOT04 PIR1202 PIR1201 PIBOOT05 PIBOOT06 COC27 COC28 PIC2702 PIC2802 COU3 PIC2701 PIC2801 PIU301 PIU302 PIU303 PIC2901 PIC2902 PIU304 COC29 COC30 PIC3001 PIC3002 PIU305 PIU306 PIU307 COC25 PIC2501 PIC2502 PIU3016 PIU3015 PIU3014 PIU3013 PIU3012 PIU3011 PIU3010 PIU308 PIU309 PIR1701 COP7 PIP701 PIP703 PIP705 PIP702 PIP704 PIP706 COR17 PIR1702 COP8 PIP802 PIP804 PIP806 COCOM2 PICOM201 PICOM206 PICOM202 PICOM207 PICOM203 PICOM208 PICOM204 PICOM209 PICOM205 PIP801 PIP803 PIP805 COU7 PIU701 PIU702 PIU703 PIU704 COC34 PIC3401 PIC3402 PIR2201 COR22 PIR2202 PIR2502 COR25 PIR2501 PIU708 PIU707 PIU706 PIU705 PIR1902 COR19 CORS485 PIR1901 PIRS48502 PIRS48501 COU9 COC37 PIC3701 PIC3702 PIU901 PIU902 PIU903 PIU904 PIU908 PIU907 PIU906 PIU905 COR30 PIR3001 PIR3002 COCAN PICAN01 PICAN02 COP9 PIP902 PIP904 PIP906 PIP901 PIP903 PIP905 COUSB0SLAVE COR32 COR33 PIR3201 PIR3301 PIR3202 PIR3302 COR35 PIR3502 PIR3501 PIUSB0SLAVE01 PIUSB0SLAVE02 PIUSB0SLAVE03 PIUSB0SLAVE04 PIUSB0SLAVE05 COU11 PIU1101 PIU1102 PIU1103 PIU1104 PIC4002 PIC4001 PIU1108 PIU1107 PIU1106 PIU1105 COC40 COR38 PIR3802 COR39 COR40 PIR3901 PIR4001 PIR3902 PIR4002 COCOM3 PICOM301 PICOM306 PICOM302 PICOM307 PICOM303 PICOM308 PICOM304 PICOM309 PICOM305 PIK102 PIK104 PIK106 COR14 PIR1402 PIR1401 PID302 PID301 COD3 PIR1501 PIR1502COR15 PIC3301 PIC3302 COC33 COK1 PIK101 PIK103 PIK105 COU6 PIU604 PIU603 PIU602 PIU601 COR27 PIC3501 COC35 PIC3502 PIR2702 PIR2701 COU8 PIU801 PIU802 PIU803 PIC3902 PIC3901 COC39 COR31 PIR3101 PIR3102 COR36 PIR3601 COBEEP COQ1 PIR3801 PIQ102 PIR3602 PIBEEP01 PIBEEP02 PIQ103 PIQ101 COU5 PIU505 PIU504 PIU503 PIU502 PIU501 COC32 PIU506 PIC3201 PIC3202 COU4 PIU402 PIU403 PIU404 PIU405 PIU406 PIU407 PIU401 PIC3101 PIC3102 COC31 PIU408 PIR1602 PIR1601 COR16 COC26 PIC2602 PIC2601 COP6 PIP602 PIP604 PIP606 PIP608 PIP6010 PIP6012 PIP6014 PIP6016 PIP6018 PIP601 PIP603 PIP605 PIP607 PIP609 PIP6011 PIP6013 PIP6015 PIP6017 COR18 COR21 COR23 PIR1802 PIR2102 PIR2302 PIR1801 PIR2101 PIR2301 COC36 PIC3601 PIC3602 COR28 COR29 PIR2802 PIR2902 PIR2801 PIR2901 COC38 PIU1008 PIC3801 PIC3802 PIU1007 PIU1006 PIU1005 COSD0CARD PISD0CARD09 PISD0CARD01 PISD0CARD02 PISD0CARD03 PISD0CARD04 PISD0CARD05 PISD0CARD06 PISD0CARD07 PISD0CARD08 PISD0CARD010 PISD0CARD011 PISD0CARD012 COU10 PIU1001 PIU1002 PIU1003 PIU1004 COP10 PIP1001 PIP1002 PIP1003 PIP1004 CODS0 PIDS002 COR20 PIDS001 PIR2001 CODS1 PIDS102 COR24 PIDS101 PIR2401 PIR2002 PIR2402 COPWR PIPWR02 COR26 PIPWR01 PIR2601 PIR2602 COKEY0UP PIKEY0UP01 PIKEY0UP02 PIKEY001 PIKEY002 COKEY0 PIKEY101 PIKEY102 COKEY1 PIKEY201 PIKEY202 COKEY2 COLS1 PILS101 PILS102 COR34 PIR3401 PIR3402 PIR3701 PIR3702COR37 COR41 PIR4101 PIR4102 COTPAD CODC0IN PIDC0IN02 PIDC0IN03 PID501 PIDC0IN01 COD5 PID502 PIU1301 PIU1302 PIU1303 COR43 PIR4302 PIR4301 PIC4802COC48 PIC4901 COC49 PIC4801 PIC4902 COR45 PIR4502 PIR4501 PID401 PID402 COC41 PIC4101 PIC4102 COU13 PIU1306 PIU1305 PIR4401 PIU1304 COR44 PIR4402 COD4 COL1 PIL102 PIL101 PIC4602COC46PIC4701 COC47 PIC4702 PIC4601 PIVOUT102 COVOUT1 PIVOUT104 PIVOUT106 PIVOUT202 PIVOUT204 PIVOUT206COVOUT2 PIVOUT101 PIVOUT103 PIVOUT105 PIVOUT201 PIVOUT203 PIVOUT205 PID602 PID601 COD6 PID702 PID701 COD7 COR42 PIR4202 PIR4201 COC42 PIC4202 PIC4201 COU12 PIU1204 PIU1202 PIC4302COC43 PIC4401 COC44 PIC4301 PIC4402 PIU1203 PIU1201 PIC4502COC45 PIC4501 COK2 PIK201 PIK202 PIK203 PIF102 COF1 PIF101 COR46 PIR4601 PIR4602 COD8 PID801 PID802 COU15 PIU1504 PIU1502 COC52 PIC5202 COC53 PIC5201 PIC5301 PIC5302 PIU1503 PIU1501 PIC5402COC54 PIC5401 PIQ301 COQ3 PIQ303 PIR4902 PIR4901 COR48 PIQ302 PIR4801 COR49 PIQ203 COQ2 PIQ201 PIR4802 PIQ202 PIR4701 COR47 PIR4702 COC50 PIC5001 PIC5002 PIC5102 PIC5101 COC51 COU14 PIU14016 PIU14015 PIU14014 PIU14013 PIU14012 PIU14011 PIU14010 PIU1409 PIU1401 PIU1402 PIU1403 PIU1404 PIU1405 PIU1406 PIU1407 COC55 PIC5501 PIC5502 PIU1408 PIY302 PIC5602 PIC5601 COC56 PIY301 COY3 PIC5702 PIC5701 COC57 PIK206 PIK205 PIK204 COUSB0232 PIUSB023201 PIUSB023202 PIUSB023203 PIUSB023204 PIUSB023205 COCAN PACOM300 PACOM306 PACOM307 PACOM308 PACOM309 PACOM304 PACOM305 PACOM301 PACOM302 PACOM303 COCOM3 COC33 PAC3301 PAC3302 COR15 PAR1502 PAR1501 PAP301 PAP302 PAP303 PAP304 PAP305 PAP306 PAP307 PAP308 PAP309 PAP3010 PAP3011 PAP3012 PAP3013 PAP3014 PAP3015 PAP3016 COP3 PATFTLCD02 PATFTLCD01 PATFTLCD04 PATFTLCD03 PATFTLCD06 PATFTLCD05 PATFTLCD08 PATFTLCD07 PATFTLCD010 PATFTLCD09 PATFTLCD012 PATFTLCD011 PATFTLCD014 PATFTLCD013 PATFTLCD016 PATFTLCD015 PATFTLCD018 PATFTLCD017 PATFTLCD020 PATFTLCD019 PATFTLCD022 PATFTLCD021 PATFTLCD024 PATFTLCD023 PATFTLCD026 PATFTLCD025 PATFTLCD028 PATFTLCD027 PATFTLCD030 PATFTLCD029 PATFTLCD032 PATFTLCD031 PATFTLCD034 PATFTLCD033 PACOM200 COTFTLCD PAC302 PAC301 COC3 PAC402 PAC401 COC4 COC30 PAC3002 PAC3001 COC29 PAC2901 PAC2902 COC27 PAC2702 PAC2701 PAU308 PAU307 PAU306 PAU305 PAU304 PAU303 PAU302 PAU301 PACAN02 PACAN01 PAU408 PAU406 PAU404 PAU402 PAU407 PAU405 PAU403 PAU401 COU4 PAC3102 PAC3101 COC31 PAC3801 PAU1001 PAU1002 PAU1003 PAU1004 COC38 PAC3802 COC37 PAC3702 PAC3701 PAU901 PAU902 PAU903 PAU904 PAU1008 PAU1007 PAU1006 PAU1005 COR30 PAR3002 PAR3001 PAU908 PAU907 PAU906 PAU905 COU10 PAR1602 PAR1601 COR16 COU9 PASD0CARD09 PASD0CARD01 PASD0CARD02 PASD0CARD03 PASD0CARD04 PASD0CARD05 PASD0CARD06 PASD0CARD07 PASD0CARD08 PASD0CARD010 PASD0CARD012 PASD0CARD011 COP9 PAP901 PAP903 PAP905 PAP902 PAP904 PAP906 COP4 PAP403 PAP404 PAP401 PAP402 COSD0CARD COJTAG PAJTAG020 PAJTAG018 PAJTAG016 PAJTAG014 PAJTAG012 PAJTAG010 PAJTAG08 PAJTAG06 PAJTAG04 PAJTAG02 PAJTAG019 PAJTAG017 PAJTAG015 PAJTAG013 PAJTAG011 PAJTAG09 PAJTAG07 PAJTAG05 PAJTAG03 PAJTAG01 COR10 PAR1001 PAR1002 COR13 PAR1301 PAR1302 COR7 PAR701 COR6 PAR601 COR5 PAR501 PAR502 PAR602 PAR702 COD3 PAD301 COU11 COR14 PAR1402 PAR1401 PAD302 PAU1101 PAU1102 PAU1103 PAU1104 PAU1108 PAU1107 PAU1106 PAU1105 PAC4001 PAC4002 PAR3901 PAR3902 PAR4001 PAR4002 COC40 COR39 COR40 COUSB0SLAVE PAUSB0SLAVE08 PAUSB0SLAVE09 PAR3201 PAR3202 COR32 COR35 PAR3301 PAR3302 PAR3501 PAR3502 COR33 COR49 PAR4902 PAR4901 COQ3 PAQ303 COR46 PAR4602 PAR4601 COQ2 PAQ202 PAQ201 PAD801 COD8 PAD802 COR47 PAQ302 COC50 PAC5001 PAC5002 PAQ203 PAQ301 COR48 PAR4701 PAR4702 PAR4801 PAR4802 PAU14015 COC51 PAC5101 PAC5102 COC55 PAC5501 PAC5502 PAU14016 PAU14014 PAU14013 PAU14012 PAU14011 PAU14010 PAU1409 COU14 PAU1401 PAU1402 PAU1403 PAU1404 PAU1405 PAU1406 PAU1407 PAU1408 COC57 PAC5702 PAC5701 PAC5601 PAC5602 COC56 COY3 PAY301 PAY302 PAUSB0SLAVE0MH2 PAUSB0SLAVE0MH1 PAUSB0SLAVE01 PAUSB0SLAVE02 PAUSB0SLAVE03 PAUSB0SLAVE04 PAUSB0SLAVE05 PAUSB0SLAVE06 PAUSB0SLAVE07 COUSB0232 PAUSB023209 PAUSB023208 PAUSB02320MH2 PAUSB02320MH1 PAUSB023201 PAUSB023202 PAUSB023203 PAUSB023204 PAUSB023205 PAUSB023206 PAUSB023207 COC26 PAC2601 PAC2602 PAK101 PAK103 PAK105 PAK102 PAK104 PAK106 COR18 PAR1802 PAR1801 COR21 PAR2102 PAR2101 COR23 PAR2302 PAR2301 COC36 PAC3602 PAC3601 COR28 PAR2801 PAR2802 COR29 PAR2902 PAR2901 PAP2044 PAP2042 PAP2040 PAP2038 PAP2036 PAP2034 PAP2032 PAP2030 PAP2028 PAP2026 PAP2024 PAP2022 PAP2020 PAP2018 PAP2016 PAP2014 PAP2012 PAP2010 PAP208 PAP206 PAP204 PAP202 COK1 COP2 PAP2043 PAP2041 PAP2039 PAP2037 PAP2035 PAP2033 PAP2031 PAP2029 PAP2027 PAP2025 PAP2023 PAP2021 PAP2019 PAP2017 PAP2015 PAP2013 PAP2011 PAP209 PAP207 PAP205 PAP203 PAP201 PAP602 PAP601 PAP604 PAP603 PAP606 PAP605 PAP608 PAP607 PAP6010 PAP609 PAP6012 PAP6011 PAP6014 PAP6013 PAP6016 PAP6015 PAP6018 PAP6017 COP6 PALS101 PALS102 COLS1 COU1 PAU1023 PAU1024 PAU1025 PAU1026 PAU1027 PAU1028 PAU1029 PAU1030 PAU1031 PAU1032 PAU1033 PAU1034 PAU1035 PAU1036 PAU1037 PAU1038 PAU1039 PAU1040 PAU1041 PAU1042 PAU1043 PAU1044 COC18 PAC1801 PAC1802 PAU1022 PAU1021 PAU1020 PAU1019 PAU1018 PAU1017 PAU1016 PAU1015 PAU1014 PAU1013 PAU1012 PAU1011 PAU1010 PAU109 PAU108 PAU107 PAU106 PAU105 PAU104 PAU103 PAU102 PAU101 COC17 PAC1701 PAC1702 PAU2073 PAU2074 PAU2075 PAU2076 PAU2077 PAU2078 PAU2079 PAU2080 PAU2081 PAU2082 PAU2083 PAU2084 PAU2085 PAU2086 PAU2087 PAU2088 PAU2089 PAU2090 PAU2091 PAU2092 PAU2093 PAU2094 PAU2095 PAU2096 PAU2097 PAU2098 PAU2099 PAU20100 PAU20101 PAU20102 PAU20103 PAU20104 PAU20105 PAU20106 PAU20107 PAU20108 COR9 PAR902 PAR901 COC1 PAC102 PAC101 PAD901 PAD902 COD9 COC16 PAC1602 PAC1601 PAU20109 PAU20110 PAU20111 PAU20112 PAU20113 PAU20114 PAU20115 PAU20116 PAU20117 PAU20118 PAU20119 PAU20120 PAU20121 PAU20122 PAU20123 PAU20124 PAU20125 PAU20126 PAU20127 PAU20128 PAU20129 PAU20130 PAU20131 PAU20132 PAU20133 PAU20134 PAU20135 PAU20136 PAU20137 PAU20138 PAU20139 PAU20140 PAU20141 PAU20142 PAU20143 PAU20144 COC14 PAC1402 PAC1401 PAC1502 PAC1501 COC15 COU3 COC86 PAU309 PAU3010 PAU3011 PAU3012 PAU3013 PAU3014 PAU3015 PAU3016 PAR1701 PAR1702 COR17 PAC2502 PAC2501 COC25 COC2 PAC201 PAC202 CODesignator22 PAR101 PAR102 COR1 COU2 COC19 PAC1902 PAC1901 PAC2102 PAC2101 COC21 COC20 PAC2002 PAC2001 PAU2072 PAU2071 PAU2070 PAU2069 PAU2068 PAU2067 PAU2066 PAU2065 PAU2064 PAU2063 PAU2062 PAU2061 PAU2060 PAU2059 PAU2058 PAU2057 PAU2056 PAU2055 PAU2054 PAU2053 PAU2052 PAU2051 PAU2050 PAU2049 PAU2048 PAU2047 PAU2046 PAU2045 PAU2044 PAU2043 PAU2042 PAU2041 PAU2040 PAU2039 PAU2038 PAU2037 PAU2036 PAU2035 PAU2034 PAU2033 PAU2032 PAU2031 PAU2030 PAU2029 PAU2028 PAU2027 PAU2026 PAU2025 PAU2024 PAU2023 PAU2022 PAU2021 PAU2020 PAU2019 PAU2018 PAU2017 PAU2016 PAU2015 PAU2014 PAU2013 PAU2012 PAU2011 PAU2010 PAU209 PAU208 PAU207 PAU206 PAU205 PAU204 PAU203 PAU202 PAU201 PAC2302 COC22 PAC2202 PAC2201 PAC1102 PAC2402 PAC1101 COC11 COC24 PAC2401 COY2 PAY202 PAY201 COR2 PAR202 PAR201 PAY20 COC8 PAC802 PAC902 COC9 PAC801 PAC901 PAC2301 COC23 PACOM206 PACOM207 PACOM208 PACOM209 PAJ1012 PAJ1011 PAJ1010 PAJ109 PARS48502 PARS48501 CORS485 PACOM201 COC28 PAC2802 PAC2801 PACOM204 PACOM203 PACOM202 COCOM2 PAL202 PAL201 COL2 PAC8602 PAC8601 PACOM205 COR66 PAR6602 PAR6601 PAR6501 PAR6502 COR65 COC83 PAC8301 PAC8302 COC81 PAC8101 PAC8102 PAJ1014 PAC8202 PAC8201 COC82 COU18 PAU18020PAU18019PAU18018PAU18017 PAU18024PAU18023PAU18022PAU18021 COJ1 PAU18016PAU18015PAU18014PAU18013 PAJ107 PAJ105 PAJ103 PAJ101 PAJ108 PAJ106 PAJ104 PAJ102 PAU18012 PAU18011 PAU18010 PAU1809 PAU1808 PAU1807 PAU1806 PAU1805 PAU1804 PAU1803 PAU1802 PAU1801 COY5 PAY502 PAU18048 PAR8301 PAR8202 PAC10002 PAR8102 PAR8002 PAR6301 PAR8302 COR83 PAR8201 PAC10001 PAR8101 COR82 COC100 COR81 COR80 PAR8001 PAR6302 COR63 PAY501 COC84 PAC8402 PAC8401 PAU18025 PAU18026 PAU18027 PAU18028 PAU18029 PAU18030 PAU18031 PAU18032 PAU18033 PAU18034 PAU18035 PAU18036 COR64 PAU18045PAU18046PAU18047 PAU18037PAU18038PAU18039PAU18040 PAU18041PAU18042PAU18043PAU18044 COR74 COR72 PAR6402 PAR7202 PAC8501 PAR7402 PAC8502 PAR7201 PAR6401 PAR7401 COR62 COC85 PAR6201 PAR6202 COR22 COU7 PAR2202 PAR2201 PAC9702 PAC9701 PAU708 PAU707 PAU706 PAU705 PAC9801 PAC3402 PAR1901 PAR2502 COC97 PAC9802 COC98 PAC3401 COC34 PAR1902 COR19 PAR2501 COR25 PAU701 PAU702 PAU703 PAU704 PAK201 PAK202 PAK203 PAK206 PAK205 PAK204 PAC4701 PAC4702 COVOUT2 PAVOUT203 PAVOUT205 PAVOUT206 PAVOUT204 COVOUT1 PAVOUT103 PAVOUT105 PAVOUT106 PAVOUT104 PAVOUT201 PAVOUT202 PAVOUT101 PAVOUT102 COD6 COD7 PAC4401 PAC4402 COC70 COU5 COC44 PADC0IN03 PAJ1013 PADC0IN01 CODC0IN PADC0IN02 PAD501 COD5 PAC4801 COC48 COC49 COC106 PAC10601 PAC10602 PAC10501 PAC10502 COC105 COR44 PAC4902 PAC4901 PAR4401 PAR4402 PAC4802 PAD502 COR43 PAU1304 PAU1305 PAU1306 PAC4102 PAU1303 PAR4301 PAU1302 PAR4302 PAU1301 COC41 PAC4101 COU13 PAL102 COD4 PAD402 PAD401 PAC5401 COK2 COF1 PAF101 PAF102 COR45 PAR4502 PAR4501 PAC4601 PAC4602 COC46 PAL101 COL1 COC47 PAD602 PAD601 PAD702 PAD701 PAC7002 PAC7001 COC54 PAC5402 PAU1203 PAU1202 PAU1201 COC45 PAC4502 PAU1503 PAU1502 PAU1501 PAC7101 COC71 PAC7102 COC53 COR59 PAR5902 PAR5901 COR57 PAR5302 PAR5701 PAR5702 PAR5301 COR53 PAU1608 PAU1607 PAU1606 PAU1605 COR60 PAR6001 PAR6002 PAU1204 COU12 COC43 PAC4302 PAC4301 PAC4501 PAU1504 COC77 PAC7702 PAC7701 COU16 COU15 COC52 PAC5202 PAC5201 PAC5301 PAC5302 COR50 PAR5001 PAR5002 PAU1601 PAU1602 PAU1603 PAU1604 COC60 COR56 PAR5602 PAC6001 PAC6002 PAR5601 COC61 COC68 PAC6801 PAC6802 COC69 PAC6901 PAC6902 PAC3201 PAC3202 COC32 PAPHONE01 PAU19012 PAU19011 PAU19010 PAU1909 PAU1908 PAU1907 PAU1906 PAU1905 PAU1904 PAU1903 PAU1902 PAU1901 COR67 PAR6702 PAR6701 COC76 PAC7601 PAC7602 COC79 PAC7901 PAC7902 COC99 PAC9901 PAC9902 PAC6101 PAC6102 COC58 PAC5801 PAC5802 PAPHONE02 COMIC PALINE0IN01 PAMIC01 PAMIC02 PAC10102 PAC10202 PAC10101 PAC10201 COC102 COC104 PAC10401 COR78 PAR7801 COR79 PAR7901 COC103 PAC10301 COC63 COC62 PAC6302 PAR5401 PAR5402 PAC6301 PAC10402 PAR7802 PAR7902 PAC10302 COC64 PAR5502 PAR5501 PAC6201 PAC6202 PAC6402 PAC6401 COR55 COR54 PALINE0IN02 COC101 COP11 PAP1102 PAP1101 PAU501 PAU502 PAU503 PAU504 PAU505 PAU506 PAPHONE03 PAPHONE00 COPHONE PALINE0IN03 PALINE0IN00 COLINE0IN PAP1004 PAP1003 PAP1002 PAP1001 COP7 COP8 PAP706 PAP704 PAP702 PAP705 PAP703 PAP701 PAP806 PAP804 PAP802 PAP805 PAP803 PAP801 PAC8701 PAC8702 PAR6901 PAR6902 PAC8802 PAC8801 COC88 COR69 COC87 PAY402 PAY401 PAY40 COC59 PAR5102 PAC5901 PAC5902 PAR5101 COR51 COC75 PAC7502 PAC7501 PAC7402 COU19 PAU19024 PAU19023 PAU19022 PAU19021 PAU19020 PAU19019 PAU19018 PAU19017 PAU19016 PAU19015 PAU19014 PAC7401 COC74 PAU19013 COY4 COC78 PAC7801 PAC7802 COR68 PAR6801 PAR6802 COC80 PAC8002 PAC8001 COR70 PAR7002 PAR7001 PAU19025 PAU19026 PAU19027 PAU19028 PAU19029 PAU19030 PAU19031 PAU19032 PAU19033 PAU19034 PAU19035 PAU19036 PAU19040 PAU19039 PAU19038 PAU19037 COC91 PAU19044 PAU19047 PAU19046 PAU19045 PAU19043 PAU19042 PAU19041 COC92 PAU19048 COC93 COR42 COC42 PAR4202 PAC4202 PAR4201 PAC4201 COP5 PAP502 COR4 PAR402 PAR401 PAC1001 PAC1002 COC10 COC94 PAC9101 PAC9102 PAR7702 PAR7701 COR77 PAC9201 PAC9402 PAC9401 PAC9202 PAC8901 PAC8902 COC89 PAP501 COR71 PAR7102 PAC9301 PAR7101 PAC9302 PAC9001 PAC9002 COC90 COC95 COR73 COC96 COR75 COR76 PAC9501 PAC9502 PAR7302 PAC9602 PAR7502 PAR7602 PAR7301 PAC9601 PAR7501 PAR7601 COP1 PAP1043 PAP1041 PAP1039 PAP1037 PAP1035 PAP1033 PAP1031 PAP1029 PAP1027 PAP1025 PAP1023 PAP1021 PAP1019 PAP1017 PAP1015 PAP1013 PAP1011 PAP109 PAP107 PAP105 PAP103 PAP101 PAP1044 PAP1042 PAP1040 PAP1038 PAP1036 PAP1034 PAP1032 PAP1030 PAP1028 PAP1026 PAP1024 PAP1022 PAP1020 PAP1018 PAP1016 PAP1014 PAP1012 PAP1010 PAP108 PAP106 PAP104 PAP102 PAC1301 PAC1302 COC13 COBAT PAC702 PAC701 COC7 COY1 PAY101 PAY102 COC6 PAC602 PAC601 PAY10 COC5 PAC502 PAC501 PATFTLCD0 PABAT00 PABAT01 PAD201 PAD101 PAD202 COD2 COD1 PAD102 PAR802 PAR801 COR8 COC65 PAC6501 PAC6502 COSP0 PASP001 PAU1705 PAU1706 PAU1707 PAU1708 PAC6602 PAC6601 PASP001 COC66 COU17 COC72 COC73 PAC7302 PAC7301 PAC7202 PAC7201 COC67 PAU1704 PAU1703 PAU1702 PAU1701 COR61 PAR6101 PAR6102 COR58 PAR5801 PAR5802 PAC6701 PAC6702 PAR5201 PAR5202 COR52 COR31 PAR3102 PAR3101 COC39 PAC3902 PAC3901 PAU801 PAU802 PAU803 COU8 COC35 PAU601 PAC3501 PAC3502 PAU602 PAU603 COR27 PAU604 PAR2701 PAR2702 COU6 CODS0 COR20 PAR2001 PAR2002 PADS002 PADS001 PAR2402 PADS101 PAR2401 COR24 PADS102 CODS1 PARESET01 PARESET02 PABAT02 COR36 PAR3602 PAR3601 COR38 PAR3802 PAR3801 COR37 PAR3701 PAR3702 PAR3401 PAR3402 COR34 COBEEP PAQ103 PAQ102 PAQ101 COQ1 PABEEP02 PABEEP01 COR11 COR12 PAR1101 PAR1202 PAR1102 PAR1201 PABOOT02 PABOOT01 PABOOT04 PABOOT03 PABOOT06 PABOOT05 COBOOT COR3 PAR301 PAR302 PAKEY201 COC12 PAC1202 PAC1201 CORESET PAKEY202 COKEY2 COKEY0UP PAKEY0UP01 COR41 PAR4102 PAR4101 COTPAD COP10 PAKEY0UP02 PAKEY101 PAKEY102 COKEY1 PAKEY001 PAKEY002 COKEY0 COR26 PAR2602 PAR2601 COPWR PAPWR01 PAPWR02
更多简介内容

推荐帖子

评论

登录/注册

意见反馈

求资源

回顶部

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明

北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191

电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
×